pers > onder ut fergroatglas
ResÍnsy's over ut werk fan Henk van der Veer
 
Skrousk
C.d.B. (= Cor de Boer), Sneeker Nieuwsblad, 21-12-1989  
Pieter de Groot, Leeuwarder Courant, 1990  
Rients de Boer, Friesch Dagblad, 12-05-1990  
N.N., Wijd en Zijd, 30-01-1991  
 
Je mutte hore wie ut seit
Annetjet Slippens, Sneeker Nieuwsblad, 23-04-1992  
Eize de Boer, Friesch Dagblad, 16-05-1992  
Willem Altena, Leeuwarder Courant, 05-06-1992  
J.J. (= Jan Jongsma), Fleanende Krie, hjerst 1992  
 
Dŗt ok noch
SjS. (= Sjoerd Stiensma), Sneeker Nieuwsblad, 05-11-1992  
Eize de Boer, Friesch Dagblad, 05-12-1992  
Willem Altena, Leeuwarder Courant, 22-01-1993  
 
Melkboerehonnehaar
Annetjet Slippens, Sneeker Nieuwsblad, 28-07-1994  
Willem Altena, Leeuwarder Courant, 18-11-1994  
Wijd en Zijd, ?  
 
Kajapoetoaly
Eize de Boer, Fries Dagblad, 29-11-2000  
Friesch Dagblad, 15.12.2000  
Boekenijs, 01.02.2001  
F-Side, 26.08.2001  
Boomsma Thķsside, 09.06.2001  
 
deagewoandea
Sneeker Nieuwsblad, 21.01.1995  
Sneeker Nieuwsblad, 16.01.1995  
 
KU-Jubileumboek
Friese Literatuursite Jelle van der Meulen, 01.01.1996  
 
Willem Santema in fersetsman
Frysk en Frij, 03.05.1990  
 
Spoetnik
Leeuwarder Courant, 27.11.2003  
Sneeker Nieuwsblad, 27.11.2003  
 
Foto's
argyf, 7 oktober 1988  
argyf, 7 oktober 1988  
Ger Dijs, tachtiger jaren  
Argyf, 24 juny 2001  
 
PoŽzy op Poaten II
Friesch Dagblad, 13.07.2005