pers > onder ut fergroatglas > detail
ResÍnsy over ut werk fan Henk van der Veer
Henk van der Veer 'seit ut in ut Snekers'

Henk van der Veer sjocht werom, werom nei eartiids, faak nei de bernejierren. It is gauris in nostalgysk weromsjen. De oantinken oan it Snits fan eartiids binne ferwurke yn maklik lÍsbere fersen, dy't de lÍzer oan 'e ein faak efkes glimkje litte.

J.J. (= Jan Jongsma), Fleanende Krie, hjerst 1992
 
 
<< terug