pers > op'e planken > detail
Resnsy fan Henk van der Veer
Lsbere Bonifatiusbiografy fan Akky van der Veer

Lsbere Bonifatiusbiografy fan Akky van der Veer


DE HOMMERTS- Skriuwster Akky van der Veer(1943) hat har earder al yngeand dwaande holden mei it skriuwen fan twa boeken oer de iere midsieuwen: Grutte wurden (1995) en Kuneara (2000). Yn it no hast foarbije Bonifatiusjier foeget Van der Veer in nij (skiednis-) boek oan dat histoarys oeuvre ta Bonifatius en syn tiid. De moai tjne bijdrage is ferskynd bij Utjouwerij Bornmeer yn Ljouwert.

Oan alles is te merkbiten dat Akky van der Veer t it nderwiis komt. It krektferskynde wurkje oer de hillige Bonifatius is in tige edukative tjefte. It lst hiel noflik en dat komt benammen troch de linige wize wropt Akky an der Veer it libben fan de ferneamde Bonifatius (be-)skreaun hat. Akky van der Veer hat mei dit wurk besocht Bonifatius yn syn tiid te setten. En ik moat sizze dat de skriuwster hjir tige goed yn slagge is.

Akky van der Veer stelt neffens my de juste fragen, lykas Wat wiene dat foar minsken, dy heidenske Fryske foarlden fan s? Hoe libben se en wr libben se fan? Hoe seach it der doedestiids om Dokkum hinne t?

De anttwurden op dy fragen, dr besiket Akky van der Veer in antwurd op te jaan, net it antwurd, mar in antwurd. En dat makket de lsberens fan it boekje, 110 siden en rynsk yllustrearre sa nijsgjirrich. Perfoarst gjin wittenskiplik wurk, mar in biografy skreaun foar it brede publyk. Foar wat him/har fierder ferdjipje wol yn it libben fan Bonifatius, is der achter yn de tjefte in list mei rieplachte boarne opnommen.

De ynlieding is fuortdaliks al hiel persoanlik, omdat de skriuwster yn e rin fan de jierren in persoanlike relaasje mei Sint Bonifatius opboud hat.
Akky van der Veer skriuwt oer har oantinkens fan de legere skoalle doet master oer Bonifatius fertelde: Op e legere skoalle learde ik, dat de moardners fan Bonifatius t myn bertedoarp fkomstich wiene. Moarmwld ( no Damwld) soe in ferbastering fan Moardnerswld wze. Doet de heidenen Bonifatius ombrocht hiene, fertelde s master, soene se feestfiere mei lekker iten en drinken. Mar doet se de blen t de ne hellen, feroaren dy foar har eagen yn stien. Dr waarden se sa kjel fan, dat se spyt krigen fan wat se dien hiene, op slach en stuit kristlik waarden en in tsjerke bouden, dyt se oan Bonifatius wijden. Ien fan de ferstienne blen ha se ynmitsele yn de toer fan de tsjerke, lykas no noch altyd te sjen is.

In master dyt soksoarte fan hilligeferhalen in bytsje boeiend wit te fertellen oan bern, kin der wis fan wze dat syn learlingen letter ek noch niget oan skiednis hawwe. Akky van der Veer is der in moai foarbyld fan. Letter komt Akky der wol achter dat it justjes oars siet mei Bonifatius en giet se sels op ndersyk t en stelt de al earder neamde histoarise fragen oer Bonifatius en syn tiid. It resultaat is in hiele oare wize fan sjen op de hillige Bonifatius. Akky van der Veer skriuwt: De tarieding op it skriuwen fan dit boek sette it byld, dat ik as bern fan Bonifatius hie, folslein ope kop. Ik die de ntdekking, dat Bonifatius gjin aardige Sinteklaas wie en de kerstening gjin kadootsje, mar in nnkombere botsing tusken twa kultueren betsjutte, Bonifatius wie wier net de iennige, dyt troch tadwaan fan heidenen it libben liet. Ik ha nder mear de brieven en de libbensbeskriuwings fan Bonifatius lzen. Dryn komt hy oer as in djipleauwich, moedich en rjochtlinich man, dyt fan gjin wiken wit en gjin konsesjes docht. Mar ek as in man, dyt de foar-kristlike godtsjinst lytsachtet en totaal gjin each hat foar de kultuer fan de minsken, dyt er bekeare wol.

Yn tolve haadstikjes bout Akky van der Veer har ferhaal oer Bonifatius en syn tiid op en de skriuwster komt mei gns histoarise feiten en feitsjes. Hiel edukatyf is ek de tiidtafel dyt yn it boekje opnommen is, moai ddlik en oersichtlik.
It boek fan Akky van der Veer liket my poer geskikt foar it nderwiis ta, mar it is yn dy sin gjin toar en saai skiednisboekje wurden. Akky van der Veer wit as ervaringsdeskundige hoet minsken boeit wurde moatte foar it ferline. Mei ferhalen!

Henk van der Veer

Akky van der Veer, Bonifatius en syn tiid, tjouwerij Bornmeer. Priis 11,50


Sneeker Nieuwsblad, 25.10.2004
 
 
<< terug