pers > op'e planken > detail
Resnsy fan Henk van der Veer
Van 'beulhok' tot wereldpodium

Van beulhok tot wereldpodium


Touwtrekken, is een wereldsport. Het basisprincipe van een wedstrijdje touwtrekken bestaat uit het wegtrekken van het team van de tegenstander over een afstand van vier meter. Het lijkt een simpele sport, maar om een overwinning bij het touwtrekken in de wacht te slepen is veel meer nodig dan alleen maar een bonk spieren. Boer Feike van der Heide (53) uit It Heidenskip weet er alles van, sterker nog hij heeft op zijn erf een speciale oefenschuur laten bouwen. Om de toulkers optimaal trene te litten, zo vertelt de bebaarde touwtrekfanaat. Friesland Post ging op bezoek bij de trainer/coach van de plaatselijke touwtrekvereniging T.T.V. It Heidenskip.

De passie voor het touwtrekken begon voor Feike van der Heide een kleine 25 jaar geleden. Van der Heide: It is doe as in grapke begn, mei de Heamielfeesten yn Boalsert. Der wie in jonge t It Heidenskip, dyt my frege om mei te gean nei it toulken. Dr, yn Boalsert, wie it lde Fryske toulken noch, mei fiif man lke, wrbyt de lste man oer de streek moast. De sport hie my fuort yne besnijing en fanf 1980 binne wy hjir doe mei it rekreative toulken yn It Heidenskip begn.

De touwtrekkende agrarir probeert onder woorden te brengen wat hem zo boeit in deze sport. Feike van der Heide: Ik hld fan it ferieningslibben, mei mekoar wat dwaan, lit ik dat foarop stelle. It toulken is in sport drt in bytsje kracht by komt te sjen, der moat karakter yn in toulker sitte, je moatte winne wolle. Ast it ienkear dien hast, en do snapst it spultsje dan wolst net mear oars. En it is flauwekul om te sizzen dat toulken in dom spultsje is. De measte minsken tinke dat je foar toulken op syn minst 100 kg wze moatte. Mar ik siz altyd dat der yn de lichtere klassen it bste toulkt wurdt. De earste kearen dat wy meidiene, wiene wy ek dom oan it toulken. Ramme mei dy hap en probeare te winnen, en de oare deis de bealch tmekoar. Dat is no al lang net mear sa, it komt ek foar in grut part op ynsicht en taktyk oan.

Het moge duidelijk zijn, touwtrekken is een teamsport, die zowel fysieke kracht en uithoudingsvermogen vereist. Een grote zelfdiscipline van de individuele touwtrekker in het belang van de teamprestatie zijn dan ook onontbeerlijk. De uitdaging om acht mensen tot een hecht en ingespeeld team te smeden is voor Van der Heide dan ook de ultieme uitdaging als coach. Of zo hij het kernachtig samenvat: De keunst is om alle acht lkers tagelyk de foet fersette te litten!

Geschiedenis

De geschiedenis van het touwtrekken gaat tot ver in de oudheid terug, het werd bijvoorbeeld al gedaan door Eskimovolken. En ook de oude Japanners en Koreanen deden al aan de krachtsport. Menig bemanningslid van oude zeilschepen vond ontspanning in het touwtrekken aan boord. In Nederland werd het touwtrekken van 1900-1930 beoefend als onderdeel van de atletiek. In dezelfde tijd is touwtrekken als onderdeel van de atletiek zelfs een Olympische sport geweest. Na 1930 verdwijnt het touwtrekken van de Olympische agenda, omdat het geen onderdeel van de atletiek meer vormde. In 1959 wordt in Nederland de Achterhoekse Touwtrekbond opgericht, die later omgedoopt wordt tot de Nederlandse Touwtrek Bond. Ook de touwtrekvereniging van It Heidenskip is bij deze bond aangesloten.
Feike van der Heide over het touwtrekken uit die jaren in Friesland: Foardat wy hjir yn It Heidenskip begongen wiene der yn Frysln ek al hiele goede ploegen. Parregea, Rottum, om mar ris twa plakken te neamen hiene sterke teams. It wiene gjin ferienings, mar mear sat se froeger it spekriden hiene by it reedriden. Nei feesten ta en toulke. Toulke neamme se dan in kermissport, mar at je it in bytsje profesjoneel beoefenje, sat wy dat hjir dogge, dan besjogge je it net mear as kermisatraksje. Wy wolle prestearje en geane nei E.K.s en W.K.s yn it btenln.

In- en outdoor touwtrekken

Er zijn in het touwtrekken twee disciplines, namelijk het binnen- en buitendeurtrekken.
De laatste jaren beoefent T.T.V, It Heidenskip voornamelijk het indoor-touwtrekken. Feike van der Heide over het ontstaan van het binnendeurtouwtrekken:

Wy wiene in kear yn Ierln west en hiene dr meidien mei it outdoor-toulken. De jns kamen wy dr yn in grut hotel en dr hiene se toulken yn it hotel. Se hiene der wat rubbermatten dellein, midden yn it hotel. De eagen foelen s te holle, tafels oan kant en lke. Prachtich! Wy fnen dat soks ek by s koe en sa hawwe wy hjir yn It Heideskip it toulken binnendoar yntrodusearre.

Van het n kwam het andere en Feike van der Heide: Wy namen de rubbermaten mei de sporthal yn en sa stadichoan ferlei it toulken hjir fan out-nei indoorlken. Foar it publyk in oangenamere omgeving as bygelyks yn in maneezje dr eartiids lutsen waard. En foar de lkers, dyt benammen fan it platteln komme, de mooglikheid om harren sport yne hjerst en winter te beoefenjen. Winterdeis hawwe in soad agrarirs it te drok mei work ope buorkerij.

De T.T.V. It Heidenskip behaalt grote successen, zowel nationaal als international. De basis van de successen liggen op het erf van Feike van der Heide: Hjir hawwe wy s swithok, it treningshok of sat we it ek wol neamme it beulhok boud. It is de treningsakkomodaasje fan T.T.V. It Heidenskip. De skuorre is san 25 meter lang en fiif meter breed.Ynklusyf de kantine, want nei frin fan de treningen moatte we even gesellich sitte kinne. En dat slagget hjir bst. De skuorre stiet hjir al wer in jier as tolve, foarhinne treenden we by in bourman yn in ld skuorre. Op e flier fan s beulhok hawwe we rubbermatten dellein. Fetsjes mei in ynhld fan 45 kg stoeie wy wat mei, om de boppe-benen wat sterker mei te krijen. Der stiet in stellaazje wrmeit we tsjinmekoar lke kinne. De stellaazje bestiet t twa autobnfelgen , drt we lagers yn hawwe, der sit in twa meter tusken en dan draait dat. Lke oer de felgen, neamme wy dat. Hiel simpel mar oh sa effektyf.

Nationale damestouwtrekploeg

Feike van der Heide, die zelf twaalf jaar ankerman ( de laatste touwtrekker in de groep van acht) is geweest traint en coacht niet alleen de touwtrekkers van It Heidenskip, maar ook al weer jaren de nationale damestouwtrekploeg van ons land. Tijdens het indoorseizoen, dat loopt van september tot half maart, komen de dames uit het hele land bij Van der Heide op de ple. Niet zonder resultaat overigens, met zijn eigen ploeg behaalde Van der Heide aan het begin van dit jaar het grootste clubsucces ooit, door tijdens het WK in Glasgow als tweede te eindigen. En met zijn damesteams was hij nog succesvoller: een gouden medaille in de 520 kg klasse en een zilveren medaille in de 480 kg klasse. Feike van der Heide: Glasgow wie fantastys om mei te meitsjen, mar ek Japan wie top. Dr hawwe we ek mei de seleksje fan de nasjonale damesploech hinne west. Dr siet werklik in gigantys soad folk op e tribunes, tzenen. It wie in hal sa grut, dr koest wol yn autocrosse. Soksoarte fan tripkes ynspirearret fansels wol om de froulju te trenen en nei in resultaat ta te wurkjen. Sneintemoarns om tsien oere steane de froulju foar de doar, t Amsterdam, Purmerend, Enschede, Utrecht. Ik kin dan neit melken fane 100 kij noch even sitte om in bakje kofje te drinken, mar drnei giet it hurry-up.

Tekst: Henk van der Veer
Fotos: Anne van der Woude


Friesland Post, 01.11.2004
 
 
<< terug