pers > op'e planken > detail
Resnsy fan Henk van der Veer
Nije printeboeken by de Afk

Nije printeboeken by de Afk


DE HOMMERTS- Noch altyd komme der mear oersette as oarspronklike Frysktalige printeboeken t. Koartlyn binne der by de Afk yn Ljouwert wer trije yn it Frysk oersette printeboeken ferskynd. Stip en syn heit, fan Eric Hill. Mske is nderweis, fan Lucy Cousins en De moaiste fiskfan e see, skreaun en yllustrearre troch Marcus Pfister. Alle trije boekjes sjogge der tige keapsjoch t.

Fan Eric Hill binne der sa stadichoan al moai wat printeboekjes yn it Frysk tkommen. Stip en syn heit, is in saneamd kartonboekje oer de aventoeren fan it grappige hntsje Stip. Yn it Ingels hjit Stip fan Spot, in hearlik eigenwiis hntsje dat de grutte wrld al boartsjendewei ntdekt. In wrld dyt noch lekker tichteby hs is. Feiligens en werkenberens binne de kaaiwurden foar it wurk fan Hill. Diskear belibbet Stip wer allegear aventoeren mei syn heit. In hast foarbeeldige hneheit dyt alle tiid fan e wrld hat om mei de lytse Stip te boartsjen. Skommelje, fuotbalje, draakjefleanen, eintsjes ble fuorje, nei it strn ta en foar it sliepen in ferhaaltsje foarlze. It is allegeare tige harmonieus. En sa heart it neffens my ek yn boeken dyt ornearre binne foar de alderjongsten. San boekje sil ek kear op kear foarlzen wurde kinne, want de werkenning sil grut wze. Mear tekeningen as tekst, it byld is noch hiel wichtich foar de pjutten. Al mei al in tnoegjend printeboekje yn heldere kleuren.

Mske is nderweis, fan Lucy Cousins is al wer it tredde Mskeboek dat yn it Frysk ferskynd. Earder kamen by de Afk al t Mske en har freonen en Mske sil te kampearen. It binne stik foar stik boekjes dyt beukers oansprekke. Fansels net yn it lste plak troch de spannende flapkes yn it boek. Ek dizze nije oersette Mske, is wer in ferrassingsboek. Achter elk flapke mei in fraach sit in antwurd ferskle. It tema fan dit boek is ferfier. Hieltyd wurdt frege hoet der reizgje wurde kin. Mei in ballon, ope trekker, ope slide, mei de auto, op it skateboard, mei de bus. En kear op kear moatte de bern oan wat de fragen steld wurde, sizze hoet it ferfier regele wurde moat. Uteraard sille de measte bern nei in tal kearen dat it boekje foarlzen is de antwurden dreame kinne. Mar dat makket it no just wer sa aardich. It boekje is in moai helpmiddel om de wurdskat t te wreidzjen. De fraaie tekeningen fan Cousins binne hiel oansprekkend.

Printeboeken binne der net allinne om mei bern nei te sjen en t foar te lzen, mar it binne ek helpmiddels om it gefoel foar wat moai is te stypjen. Wat dat oangiet is it boek De moaiste fisk fane see, fan Marcus Pfister in juwielstje. It boek sjocht der troch de prachtige lay-out hiel moai t. Reinbge is de moaiste fisk yne see. Lykwols de fisk hat ien fwiking, minsken oars ek net frjemd, hij is idel. En net san bytsje ek. En drom hat Reinbge gjin freonen, sterker noch, hy wol net iens freonen meitsje. Earst as er ien fan syn moaie skitterjende skobben weijout fine de oare fisken him aardich. Dan komt ek it besef by Reinbge dat it belangriker is om freonen te hawwen as om de moaiste te wzen. De werklik prachtige sidegrutte yllustraasjes fan Marcus Pfister swimme de lytse ( en grutte! ) lzers suver yne mjitte. De skobben glinsterje der oer. In fantastys moai boek om te besjen en nochris te besjen!

Henk van der Veer


Eric Hill, Stip en syn heit, oersetting Hermien van der Meer
Lucy Cousins, Mske is nderweis, oersetting Gerda van der Wijk
Marcus Pfister, De moaiste fisk, oersetting Gerda van der Wijk.
Alle hjir besprutsen tjeften binne ferskynd by de Afk, Ljouwert.


Sneeker Nieuwsblad, 31.01.2005
 
 
<< terug