pers > onder ut fergroatglas > detail
Resnsy over ut werk fan Henk van der Veer
Sudergea

Aly fan hjirnst moast juster in lang ferhaal fan har sweager Melle t Snits oanhearre. Dy hat yn it wykein ope fliering fan syn hs oane Ubbo Emmiusstrjitte twa fleskes kajapoetoalje fn. Hy wie fergetten dat er se noch hie. Oant er yne kranten de publikaasjes lies oer de nije Sneker dichtbondel Kajapoetoaly fan Henk van der Veer. Ynienen kaam alles doe wer Bi Melle boppe. As groujonge hie er byt winter altyd lst fane gewrichten. Kajapoetoalje hie doe in heilsume twurking hn. Mei in pear dripkes fan dat guod op in toppe bomwol hie er de pynlike plakken alle jnen ynwreaun en nei in pear wiken wie de pine dan ferdwn. Letter wie er oer de krupsje hinne groeid en wiene de fleskes kajapoetoalje opromme.
Wat wie Melle bliid doet er dy alde fleskes wer fn. It guod is grif oer datum, mar neffens Melle makket dat neat t. Hy hat op it stuit wakker lst fane nekke, dat dy smart er no alle jnen yn mei kajapoetoalje. It guod moat neffens him trouwens noch wol te krijen wze. In Belgi en Rusln skynt it noch in hiel soad brkt te wurden.


Eize de Boer, Fries Dagblad, 29-11-2000
 
 
<< terug