pers > onder ut fergroatglas > detail
Resnsy over ut werk fan Henk van der Veer
Henk van der Veer makket goede start mei debtbondel Skrousk

Skrousk is in knap skreaune bundel dy't net allinnich in plakje op in soad boekeplanken fertsjinnet mar der ek rjocht op hat om dr regelmjittich fpakt te wurden.

As je de bundel lze, blykt dat der ien ding is dat Van der Veer syn gefoel gauris dwaande hldt en dat is de dea. Tsien fan 'e tolve gedichten geane oer de ein fan it libben. Alde minsken, it tsjerkhf, de neieroan kommende dea en ngelokken komme hieltyd wer werom. De beskriuwingen dy't Henk van der Veer jout binne net omslachtich mar earder ienfldich en tige helder. (...)

De fyftjin miny-ferhalen dy't Skrousk befettet binne fan in wat oare ynslach. Der sitte ferhaaltsjes by om jin de bsen by t te skuorren, mar ek djip minsklike drama's.

De beskriuwingen dy't er makket binne soms fleurich, soms bitter en faak ek ferrassend. (...)


C.d.B. (= Cor de Boer), Sneeker Nieuwsblad, 21-12-1989
 
 
<< terug