pers > onder ut fergroatglas > detail
Resŕnsy over ut werk fan Henk van der Veer
In benearjend ˙tsicht

De ynhÔld is meager en gauris de banale kant neist, nettsjinsteande swiere űnderwerpen (of krekt dŕrtroch) as ferkrŕfting, aids en oarloch. Mear as anekdoaten binne it net, en dan bryk, yn nuvere, ˘fbrutsen rigels ferteld. (...)

Fan de tolve fersen is mar ien dy't my slagge taliket, 'Utsicht', en it wol my wol oan dat er dŕr de Wymbritseradielster poŰzijpriisfraach mei wűn hat. (...)

Spitich dat Henk van der Veer him it moaie '˙tsicht' sa gau benimmen litten hat troch de ferlieding om in bondeltsje te meitsjen, hoe kreas dat der mei tekeningen fan Grytsje Jorritsma ek ˙tsjocht. Lit er earst noch mar wat 'puzelje' en de wurden goed ynfolje. (...)


Pieter de Groot, Leeuwarder Courant, 1990
 
 
<< terug