pers > op'e planken > detail
Resnsy fan Henk van der Veer
Riek Landman

Riek Landman schrijft over drie generaties vrouwen

Ik wol my ferdjipje yn de driuwfearren fan oare minsken


Henk van der Veer

SNEEK- Als schrijfster Riek Landman bezig is met het schrijven van een boek, zit ze elke morgen achter de computer. Plichtbesef is haar niet vreemd. Een boek schrijven is een behoorlijk karwei. En als Landman dan zit te stinnen en te prakkesearen denkt de populaire schrijfster alle keren weer: Dit is beslist it lste boek. Ik wol dit net mear. Wat in aaklike trochsetterij. Ik doch dit mysels net wer oan.
Bij de Friese Pers Boekerij is haar 11de roman, De tiid fan Jentsje, verschenen.

De tiid fan Jentsje, is it earste yn in rige fan trije, dat giet oer it libben fan trije slachten froulju. In beppe, in mem en in dochter. Jenne Brouwer is de beppe. Yn de tiid as sy op in de legere skoalle sit wurdt se Jentsje neamd. It is in famke dat om 1900 hinne yn in wldhske wennet op de Suderheide tichteby Drachten. Har skiednis wurdt beskreaun oan de hn fan brieven en fotos dyt har beppesizzer Janne fan har krigen hat. Dizze Janne wurket mei oaren oan in telefysje-searje foar Omrop Frysln en as se op besite is by har mem, komme de ferhalen oer beppe oan de oarder. Der binne brieven en fotoboeken t in foarbije tiid. Se fielt de driuw om it ferhaal fan beppe en har mem op papier te setten. Dizze trije froulju spylje beurtlings in rol yn de trije romans en geandewei it lzen komt men yn de kunde mei it libben fan doe en no.

Landman die ook auteur is van de populaire Sigrid en Anke-misdaadromans, is van mening dat haar nieuwste werk niet te vergelijken valt met wat ze eerder schreef.

Dit boek is sa oars omt ik in hiel soad foarwurk dwaan moast. Yn it foar wie it needsaaklik om hiel krekt te witten, hoet ik de ferskillende karakters fan myn froulju tekenje soe. Dat ferget in soad prakkesaasjes, want it moat trije boeken lang klopje. Ik hie noch net san breed skala oan gefoelens, eangsten, leafdes en bezichheden regissearje moatten. Drom hat it foarwurk my mear as trije jier koste.

Ook de thematiek, over het leven van drie generaties vrouwen, is voor Riek Landman nieuw. Al liep ze al tijden rond met het idee om ooit nog eens wat met dit onderwerp te doen.

Oer dizze tematyk, dr rin ik al te tinken salangt as ik oan it skriuwen bin, dat komt fuort t it toanielspyljen en lesjaan. By de rol yn Wa is bang foar Virginia Woolf dochst net oars as dy ferdjipje yn de driuwfearren fan oare minsken. Do besikest om fia san stik it publyk nei himsels sjen te litten. Dy niget ha ik by it skriuwen ek. Ik besykje te berikken dat minsken tinke: Sjoch dat ha ik no ek. It is krekt as giet it boek oer my.
Ik ha dizze tematyk keazen omt ik it gefoel ha dat boeken oer de tiid fan doe faak geane oer dingen, fabriken en nije brgen en net oer saken dyt de minsken sels beroerden. En it giet al hielendal selden oer de froulju dyt de hshlding draaiende hlden. Elk yn de klean stekke moasten en der op taseagen dat harren bern elke dei nei skoalle giene en goed mei oare minsken omgiene.
Ik hie foar mysels de oandrang om it boek te skriuwen omt ik fernim dat in soad minsken itselde soms misse as ik. Wr is de snreed fan s pake? Hoe moai wie Snits doet it wetter noch troch de Singel rn?
By lzings binne der faak minsken dyt sizze: As jo fertelle dan sjoch ik it foar my. It is as hie ik it sels meimakke.

Riek Landman vindt het helemaal geen straf om lezingen over haar werk te houden, ze schrijft zelfs om met andere mensen van gedachten te wisselen. Elke keer als er weer een boek van haar uitkomt is er nog de verwondering.

Riek Landman: Foar my is it elke kear krektlyk as doet ik myn bern krige. Ik bin alle kearen sels ek benijd wat der tkomt. En ik bin der ek like ml mei as myn bern. Yn de iene meie jo dit karakter graach lije, yn de oare fyn je hiele oare dingen. It is net dat je der grutsk op binne, mar je ha se leaf. Dat is mei de Sigrid en Anke boeken sa, dat is mei myn romans net oars. It moaiste fan alles is fansels as de lzer der wiis mei is, want dr dogge jo it foar. Dan is it krekt in toanielfoarstelling. Wy kinne noch sa moai spylje en sjonge, mar sadreet it publyk meilibbet komt de goede bedoeling oer, dan earst hat de foarstelling syn plak fn. Ik hld in soad lzings oer myn boeken en dat is eins it moaiste fan it hiele skriuwen, want dan hear ik dat in soad minsken der net allinne aardichheid oan ha, mar ek faak der herkenning t putte. Dat swierrichheden te plak falle omt se fernimme dat in persoan yn it boek dr ek mei sit.
In frou t Balk fertelde, doet ik dr in lzing foar de Passage hlde: Ik ha faak tocht dat it net hielendal normaal wie, sa siet ik tangele mei myn leafde. Not ik jo boek lzen ha, wit ik dat der mear minsken sa klem sitte. Dat hat my holpen.
Eins is in boek in dialooch op papier. Sadat minsken beseffe dat se net allinne steane.

Niet alleen het lezen van een boek werkt therapeutisch, ook een fikse wandeling doet soms wonderen, zo weet Riek Landman:

Kuierjen is neist it skriuwen, in oare grutte hobby fan my. En dat past wnderbaarlik goed by it skriuwen, want troch de egale lykmatichheid fan de stap kinst goed neitinke. As ik net mear wit hoet it boek fierder moat, dan rin ik in ein. Dat helpt, altyd. Elkenien dyt problemen hat en noch goed op de gong is, moat dat marris besykje.

Op dit moment is Riek Landman druk bezig met het schrijven van het tweede deel uit de trilogie. En ondertussen denkt ze na over hoe deel drie ingekleed moet worden. Om haar schrijfdrift te illustreren deelt de schrijfster tussen neus en lippen mee dat er ook weer een nieuw deel in de Sigrid en Anke serie komt. Ditmaal beleeft het duo avonturen in de Zuidwesthoek van de provincie.
Of dit niet genoeg is, vertelt de schrijfster ook nog over har andere passie: toneel.

Tegearre mei Gerk Venema en syn dochter Judith, beide t Snits en diel fan de begelieding fan it shantkoar Rolling Home, meitsje wy in muzikaal programma. Gerk kin alles spylje op de akkordeon en Judith spilet dwersfluite. Wy hawwe it programma al spile yn Easterein en yn it tsjerkje fan Snfurd. Op 23 febrewaris komme we yn Balk, 2 maart yn Drylts en 5 maart yn Snits. Alle jnen om 19.45 oere yn de bibleteek. Ik ferfeel my gjin momint en ik rin hiel wat f om it ferstn op in rychje te hlden.


Sneeker Nieuwsblad, 02.02.2004
 
 
<< terug