dagboek > overzicht
Dagboek júly 2018Bekiek hele maand 
 
30 júly om 11:22
 
Lytse bal, grut spul boek fan Pieter Breuker

Tiisdei 31 july ferskynt Lytse bal, grut spul fan Pieter Breuker, in boek oer acht ieuwen keatshistoarje en keatskultuer. It is taspitst op Fryslân, mar omdat rűnom op de wrâld noch oare keatsfarianten spile wurde, sjocht de auteur ek geregeld oer de grinzen, te begjinnen yn Nederlân.

De fjouwer haadtema’s binne (keatsen en): Histoarje; Kultuer algemien; Taal; Literatuer. De auteur leit hieltiten ferbiningen tusken keatsen en kultuer en snijt dęrtroch űnderwerpen oan dy’t yn de algemiene oersjoggen koart of hielendal net oan de oarder komme.
It boek begjint mei in ferbinende, algemien-(kultuer)histoaryske ynlieding op it űnderwerp. Dan folgje 32 earder ferskynde artikels, yn Fryslân en om utens. Dy binne foar dizze útjefte allegearre opnij bewurke.
Fan de 32 bydragen binne 21 yn it Frysk en 11 yn it Nederlânsk skreaun. In wiidweidige ynhâldsopjefte en registers op persoanen en op plaknammen ferheegje de tagonklikens fan it boek.
Dr. Pieter Breuker (Skingen, *1945), âld-dosint en -űndersiker Frysk oan de Rijksuniversiteit Groningen, âld-foarsitter fan it Keatsmuseum en fan Stichting de Sportwereld, en earder ek sporthistoarikus oan de Katholieke Universiteit Leuven, is in bekend keats- en sporthistoarikus, yn en bűten Fryslân. Hy is yn 2017 troch it Prins Bernhard Cultuurfonds űnderskieden mei de lanlike Zilveren Anjer foar syn bydragen oan de Nederlânske kultuerhistoarje, ‘in het bijzonder de kaats- en sportgeschiedenis in relatie met kunst en cultuur’.

Boekynfo:
 Boekfersoarging: Barbara Jonkers
 Utfiering: hardcover, full-colour
 384 siden, priis € 35,00