dagboek > overzicht
Dagboek september 2010
 
30 september om 18:16
 
SIPKEFanmrren t skoal bij SIPKE langs weest en su't jim ondertussen wete staat dy naam foar Sipke Dykstra. Mrrenavend is dr an ut Groatsaan 2 de fiering fan ut 120 jarege jbileum. Ut wurdt ongetwifeld un gesellege bol dr in ut kloppend winkelhart fan Sneek. De ontbloating fan de pozystien is mrrenavend om 19.00 uur foar de winkel. Hoe't Sipke en de family fanmrren nch druk bezech waren met de foarbereidingen was al wear un feest op sich.


Der moest un toanbank fant de winkel naar un opslachplak brocht wurde. Dat ging op'e planke met wat swenkwieltsjes,ut ding ging alle kanten t behalve de goeie. At je dr dan su midden in Sneek staan, wil idern um der met bemoeie. Uteindelek is ut lukt en ut leverde ok nch un aardge foto op. ' Must mar skrieve dat Sipke & Eddie ut rekord TOANBANKSITTE ferbetere salle. ' Ik hew ut fader & soan beloofd en hierbij de belfte gestand deen!


 
29 september om 16:03
  Ut warme Sneekgefol

Fier Sneker krdenierssoanen bij mekaar: Henk van der Veer, Pieter Galema, Peter van der Meeren en Geert van der Veer. ( foto: Johan de Vries )


As un warm bad, su folde ut gister tidens de tema-avend over krdeniers fan de Vereniging Historisch Sneek in un ouladen Sderkerk. Nyt allienech onder sat ut grtfol, ok boven op de kraak fan de ouwe griffermearde kerk an de Rienk Bockemakade waren praktys alle plakken beset. Lokale histoary leeft, seker in Sneek. At der op sun avend al un kleine 400 ( ! ) minsen oukomme dan seit dat wat over de liefde foar de stad. Tegare met Anton Smit en Hotse van Bekkem mocht ik op dizze avend ut ferhaal over de winkel fan oans fader en moeke don.

Anton Smit, oud direkteur Poiesz-spermerken, an ut woard over Loadsje en Wietsche Poiesz. ( foto: Menno van der Schuit )


Met oans ferhalen over de familybedrieven earden wij nyt allienech de Poieszen, de Van Bekkems en de Van der Veers, mar alle kleine Sneker middenstanners. Drom was un ok nyt su opfallend dat der un hele soad kyndes fan kleine middenstanners anwezech waren. En nergens ougeunst f jalousy dat wij de dry tferkorenen waren. Allienech mar herkenning en dat is wat dizze tema-avenden su boeiend maakt. En ok wel un bitsje mankelyk en emoasjoneel. Tientallen spreekbeurten en optredens hew ik in de loop fan de jaren houwen, mar gisteravend had ik ut bij de laaste sin sver even un moment krap. En dat dot ut god dat de minsen om je heen su warm reageare. Dank Snekers! Hierbij ( op fersoek ! ) ut hele ferhaal dat ik gisteravend houden hew. Nee, dr staat nyt myn intro te lezen, dy kreech ik op ut allerlaaste moment anreikt. Onder de preekstol in de Sderkerk hang un kanseldoek met dronder ut bekende Pax Christi tekenen. De Roomse Poieszen dochten al dat ut doek met de groate letter P der ter eare fan hun family hong. Dy hew ik mar gau t de droom holpen, we waren gisteravend op protestaans groangebied, mar de eukemene fierde hoochtij! In de LC fan fandaach un moai ferslach fan Koen Pennewaard over de tema-avend. Hierbij de toespraak:


Broeders en susters

nyt alle kristleken
kwamen bij oans fader
ine winkel

de herfrmden boadskapten
bij Titus Dykstra
de griffrmearden
hadden bij oans de loop
trouwens allienech mar
om un poan sker
wat fergeten gasmunten
en avens achterom
fine dominees
hew ik noait
foar oans toanbank sien
nee
de Roaien
- skrief ut mar met un hoofdletter -
hewwe oans der deurheen sleurt

miskyn fluit ik drom
su nou en dan
de Internasjonale welAchte anwezegen dit fers staat in de bundel Dt ok nch, dyt in november 1992 tkwam. In ut kolofon fan ut boekje skreef ik wie self lope kan, mut um nyt deur un ander ride late. Krekt as al myn ander werk is dizze bundel ferskenen sonder n sent subsidy. Ik denk dat dy groangedachte bij un heel soad kyndes fan middenstanners, hoe klein dan ok, met de brijlepel ingeven is. Jeself rde kanne en dat moesten myn fader en moeke toen se in 1938 in Sneek un winkeltsje begonnen. Over dy earste tiid kan ik jim niks t de earste haan fertelle, ik bin un nakommerke t de krdeniershshouding fan Benedictus van der Veer & Cornelia Petstra.

Ik wurd in ktober 1954 in ut Griffermeard Ferpleechhs fan Sneek geboren. Un blik op de beflkingsloop leart mij dat in myn geboartejaar nch 384 andere kyndes ut levenslicht sagen. Sneek het an ut end fan 1954 presys 19.683 inwoaners.

Ut was allemaal nch lekker oversichtelek in de stad, de ferskillende suilen waren nch moai in takt. Fandr dat ik in ut fers ok suddelek onderskeid angeef tussen befoarbeld griffermearden en herfrmden. Lekker simpel, lekker ddelek. Oans fader was professy helemaal gyn krdenier, mar masinebankwerker dyt in 1911 ter weareld kwam as soan fan Geert van der Veer en Loukje Hoekstra ok un krdeniersechtpaar. Ut Btenpost. Pake Geert was keesmaker fan beroep, mar toen in 1930 de krisis sich ankondegde en slting fan ut keesfabryk in Lutjepost driigt begint hij un krdenierssaak in Btenpost. Myn fader is overigens nyt in Btenpost geboaren mar in Den Hulst ( Overissel ) omdat pake Geert dr toen keesmaker was. Oans fader wurdt as earste kyn t ut hwelek fan Geert van der Veer en Loukje Hoekstra geboren. Dokter Risselada dyt bij de befalling anwezch was stelde na de geboarte de fraach Hoe zal het kind heten?

' Benedictus ' was ut antwoard, wrop de dokter sei Dan ligt hier de paus foar mij!
Dy Benedictus van der Veer was dus in earste instaansy masinebankwerker op de skeepswerf fan Barkmeijer te Stoobos-Gerkeskloaster. Mar ok dr was deur de krisistiid op un gegeven moment ok gyn drooch broad mear te ferdienen. Myn fader komt dan un skftke bij pake Geert in de krdenierswinkel mar hij w eigenlek wel wat anders. Dat anders wurdt ferpleger in opleiding in Dennenoord, in Sdlaren. Dr leart hij oans moeke kennen, Cornelia Petstra, de dochter fan un skoenmaker t Hollandschveld. Ok un kleine middenstanner dus. At myn fader TBC krijt mut hij negen maanden kure in un tentsje in Appelska. Hij herstelt mar kan syn ouwe beroep as broeder nyt wear oppakke.

Naar Sneek


Su beginne myn fader en moeke un nieuw bestaan as krdeniersechtpaar op de hoek fan de Gysbert Japiksstraat en Napjusstraat. Ut is dan mei 1938. Twee jaar earder het Benedictus dan syn fakdiploma foar krdenier haald. Hij dot op 28 september 1936 eksamen in de Riddersaal te Den Haach eksamen en het as eksamennummer nr. 1. Met andere woarden en gaanb der nou mar even recht foar sitten Benedictus van der Veer is de EARSTE DYT UT FAKDIPLOMA FOAR KRUDENIER in Nederlaan haalt het. Kiek dan binne je as soan su groats as un kyp met fier poaten! Un eenfoudege advertnsy kondegt de komst fan de jonge diplomearde krdenier Benedictus en syn Corry an.

KWALITEIT WINT ALTIJD staat der boven de tnoadeging/advertnsy.

Door dezen deelen wij U beleefd mede dat wij de zaak in Kruideniers-, fijne Vleesch ( met SCH! ) en Zuivelproducten van den Heer J. Kuipers hebben overgenomen en dat wij deze a.s. Zaterdag 7 mei denken te heropen. [ Denken ftewel Deo Valente, want niks is fanselfsprekend as De Heere ut nyt wil ! ]
Dan flgt un greep t un antal produkten:

Witte Kristal suiker per pond 21 cent
Zout per pond 4 cent
Presto Zeeppoeder 2 pak voor 9 cent
Brok Stijfsel per pond 12 cent
Puddingsaus ( diverse smaken) fleschje 14 cent
Jam ( alle smaken ) per flacon 22-27-35 cent

Op de Openingsdag geven wij bij aankoop van 1 gulden aan waren ( uitgezonderd Suiker, Roomboter enm Margarine ) een grootte rol Victoria Flikken of een groot tablet Victoria Chocolade ( waarvanb de winkwaarde 20 cent is ) GRATIS.

Bestellingingen worden gaarne thuisbezorgd, beleefd aanbevelend B.v.d. Veer

PS. Gedurende de Zomermaanden worden onze Vleeschwaren en Zuivelproducten elektrisch gekoeld.

Ut pand drt myn ouders in sitte was earst slagerij en eigendom fan ene mefrou Hekkert-Zwaagman te Deventer. Hs en winkel wurdde earst huurd en in jannewary 1960 kocht fan dizze mefrou. De earste huur over de maand mei bedroech fl. 34,76.

Oans fader en moeke waren nut de enegen in de Noarderhoek dyt un winkel hadden. En dan druk ik mij nch eufimistys t. Ope hoek fan de Waling Dykstrastraat/Gysbert Japiksstraat 34 sit Bding, un saak dyt in 1934 deur Lykle Buding opent wurdt en later overnomen wurde sal deur syn dochter Guurtsje en skoansoan Bote Galema. Galema had feul lekkerder klevers as oans fader en hij ferteld um ok wel us n. Altyd in oans foardeel. Teugenover oans winkel het bakker Buwe Couperus de winkel. Dy hew ik nyt mear metmaakt. Ik bin groat wurden met de hearleke gefulde koeken fan Bakker Boers, teraard allienech op sundachmrren at ik moai stil sitten had in de Noorder Kerk. Un endsje ferderop, Gysbert Japiksstraat/Wassenbergstraat het Titus Dykstra syn nearing. En ok nch in deselde Gysbert Japiksstraat ferkoop Sippe Hogeboom syn gronten en fruit. Ope hoeke fan de Wassenberg straat met de Ubbo Emmius drieft family De Jong syn handel in krdenierswaren. Later opent Slagerij Andela de winkel ope hoeke fan de Waling Dykstra met de Winsemiussstraat. En dan kan ik mij ferder nch de winkels fan Regeling en Earpeltsje Holkema heinnere.

Tweede Weareldoarlch

Eigenlek onfoarstelber hoet al dy kleine wrotters en wrammers hun bestaan dr hadden in dy flksbuurt fan Sneek. En dan breekt de Tweede Weareldoarlch t. Un ramp, mar in ekonomys opsicht nyt foar de handel fan myn ouwelui. Jst deur de oarlch krije myn fader en moeke de loop in de winkel. Ommers alle spullen gaan tidens de oarlchsjaren ope bon en de prizen binne overal gelyk, met andere woarden ut maakt nyt t wrt je winkele. Su bouwe myn fader en moeke un eigen klantekring op. Naast de lui dyt in de winkel komme gaat myn fader der op t om klanten te winnen. Un eenfoudech systeem, met boadskappeboekjes. In de boekjes wurde de badskappen opskreven dyt noadech binne, oans fader haalt de boekjes op en brengt ut besteld. Faak gebeurde dat op frijdachs. Der waren genoech minsen dyt ut prestearden om oans fader fier kear fytse te laten. Ut boekje met bestellingen ophale, drna brenge en dan doadgemoedereard frage Van der Veer ik hew nch un pak beskten fergeten Met andere woarden kanne je dat ok nch even nabesrge. En dan hew ik ut over un fytstchtje naar de Lege Gean. Foar n sun boeresoan, dyt later de polityk in ging hewwe se hier in Sneek in staanbeeld oprichten. Jim fine ut tch nyt erg dat ik hier fanavend beken dat ik wel us stikum teugen dy sokkel anpist hew nou? Se smoarden bij oans ths nyt in ut geld, mar we waren wel stinkend ryk fon ik. Hier praat ik teraard foar mij self, as nakommerke dyt ut ongetwifeld al rmer had het as syn broer en twee susters. Ik fertolk dy rykdom in ut folgende fers:

Weelde

End jaren fyftech
Op sundachs
Un sachtkookt eike
En ast lije kon
Ok nch un plakje
Unox-boaterhamwurst
Mar je moesten ut
Nyt in je hoofd hale
Om ut sumar op te eten
Bistou besopen
Op broad f anders
Moai lge late
We woane hier nyt
Ane Liwwarderwech!

Kyk in sun ogenskynlek anekdoatys fers gaat foar mij en de goeie ferstaannder un hele weareld skl. Oans fader ferkocht inderdaad hele lekkere boaterhamwurst. Mar dy kregen wij deur de weeks noait op tafel. En myn fader kon as gyn ander de plakjes kees heel dun snije. Je sagen der sver dwars deurheen. Nee, dat was nyt dy suterege kees dyt je bij Van der Veer kochten, su as un omhoochfallen histoarikus t de Noarderhoek oait bewearde, mar dat was de rykdom fan un flksbuurt. Hoe dunne de plakjes, hoe mear der in un oans ging! Manman wat un arogaansy om su oans fader en moeke te kyk en te kak setten in un kollum in de LC. Ik hew dy fent der noait wear om leie mocht, gelukkech woant y nyt mear in Sneek. Hoger as de pt skite past nyt bij un Noorderhoeker.

Ik hew tal fan moaie herinneringen an de tiid dat wij in de Noarderhoek woanden, teraard hier en dr deur de tiid kleurt skrief ik der over:


Griffermearde mantsjes


Su nou en dan
Sien ik um
Wear staan
In syn
Kekykleurege blaubaaitsje
Achter de graniten toanbank
Drt y altyd
Un paar grammen tefeul ouwooch

En alle maandachmrrens
Eiden hij en broeder W.K. Adema
Nch n kear de preek
Fan dy handsjewrievende dominee Van Loo over

Sittend achter de Verkade Koekjeblikken
Lsterde ik gespannen
Begreep der gyn mallemoer fan
Sukke gewoane griffermearde mantsjes
Dyt folgens mij
Beter in de Skriften ths waren
As alle Sneker swartrokken bij mekaar

Later loofde ik ut allemaal wel
En bin fleurech
Deur de dreksloat gaan


An de ene kant hadden dy kleine krdeniers alle tiid fan de weareld, su as ik in ut fers beskrief op nmaandachmrren, an de andere kant was ut hard bealegen. Oans winkel ging mrrensfroech om 7 uur al open, nyt sonder reden. Want dan kwamen de mannen fan masinefabryk Hubert om shag en op rokerij sat un aardege marzje. At myn fader sich wel us ferslapen had, dan was de weareld te klein, je sden ut nyt sge fan un man dyt anders de rust selfe was. Tussen de middach, at ut werkflk nch gewoan naar hs ging foar de warme prak, bleef oans winkel ok gewoan open. Ok dy eventuele klandisy konnen we nyt misse. Onder eten hoefden je bij oans ths noait met lange ferhalen te komme: moai sitte, bidde, ete, stukje fan de bibelse skeurkalender ( Kruimkes vans Heeren tafel ) en danke. Avens dweilde oans fader de winkel en fulde hij de gruttersbakken bij. Hij pufte en stinde as un sloatgraver. Ik mocht um dan altyd as klein jonkje ope foto sette met un pak Brinta. De opfoeding kwam su as in un soad gesinnen op rekening fan oans moeke. Oans moeke dyt eigenlek helemaal nyt su god rekene kopen, mar dat op drukke saterdachmiddagen tch moest. At ut har dan cht te moeilek was sei se altyd man doe jij het even . Man, noait Ben f Dictus, nee MAN.

En miskyn had oans moeke wel gelyk dat su Man sei, want oans fader was un kearel t n stuk, dyt altyd recht deur see was. Hij had un hekel an spul, was eigenlek feul mear un denker en lezer as un krdenier. Achter de stellages drt ut goed tstald ston had hij syn boeken en at der gyn klanten waren sat hij dr met de neus in. Soms liet y de klanten gewoan wachte. Ik fon dat boekeplakje in de winkel ok un moai oard, want dr hoorden je de moaiste ferhalen. Ok fan dy frou t de Waling Dykstrastraat dyt sumar 25 gulden fan oans fader kreech omdat se un kreas jurkje bij de C. & A hangen sien had. Su durfde har eigen man nyt om geld te fragen mar liet ut gewoan in ut groate boek dan myn fader opskrieve. An ut end fan de maand s ut dan met de boadskappen ferrekend wurde. At de rekening te hooch opliep dan kraste oans fader eigenhandech in de bestelboekjes: Dit hewwe su nyt noadech en dat hoeftt ok nyt! Hoefeul lui der nch un rekening open staan hadden toen oans fader en moek met de winkel ophielde. Ik weet ut nyt, at der onder jim aansens minsen met wroeging binne, gyn probleem myn broer Geert het de earste rechten, ferreken mar even met hem. Oans fader had der un blodhekel an at hij in opdracht fan oans moeke bij de wanbetalers ope stoep ston om syn eigen geld te innen. Ik fon dat altyd wel spannend, myn fader ok, hij had dan altyd un wat roaiere kp!


Gaan mar naar Poiesz op ut Groatsaan!

Tch durfde oans fader wel foar sichself op te kommen. In ferbaan met de winkelsltingswet was ut ferboaden om na seuven uur avens te ferkopen. At der dan minsen an de deur kwamen sei oans fader altyd wat is der an? Boadskappen fergeten ( faak un poan sker f wat gasmunten ). Nou dan gaan je tch naar dy spermerk fan Poiesz an ut Groatsaan. Ja mar Van der Veer dy is dicht! Nou en ik ok. En dan klapte hij ut kleine foardeurrtsje dicht.

Kyndes dyt te lang stonnen te koekeloeren foar ut Luilekkerlaan dat oans winkel tch wel was en nyt t de raad kwamen wat foar snoepgoed foar un stver f dubbeltsje se tsoeke mochten duwde hij su wat in de hannen: kiek dit is wel lekker. De kyndes betaalden en ferlieten ferbouwereard de winkel.

Eigensinnechhyd hew ik nyt fan freemd. Toen de Saromoa-opklppudding in de handel fan, fon oans fader dat eigenlek mar niks. Hij hield feul mear fan echte eigen maakte kookte pudding. At der dan ok nch us un frou t de Eeltsje Halbertsmastraat om un pakje Caramel Opklop Pudding fan Saromo froech was fader absolt. Caramel? Harrebarre , dat ferkoop ik nyt, ut is gyn eten!

As kleine selfstandege was myn fader nyt ansloaten bij un inkoopkombinasy. De measte goederen kocht hij bij de firma Joh. Tromp toen nch festegd an ut Oasterdyk, later kreech hij de krdenierswaren ok fan de firma S. Been t de Woudstraat en de kees kwam o./a. fan A.R. Reitsma. Ik kon ik regelmatech un loopke naar Johannes Boukes Posma in de Wide Noaderhorne doen, foar grutterwaren. Dat fon ik un moaie winkel , drt ut su lekker rook!

In jannewary 1976 gaat de winkel foargod int slt en wurdt ut pand in 1977 ferkocht an kapper Rob van der Werf. Myn ouwelui ferhsden naar de Gossepalen. Op 12 desember 1988 wurdt myn fader tegare met nch dry andrre middenstanners huldegd foar 40 jaar aktyf wezen in ut Sneker sakeleven. Su krije un earepenning fan de stad Sneek.

Op 19 desember 1990 ferruilt oans fader ut tideleke foar ut evege leven en overlijdt na un sykbd fan un half jaar. Myn moeke ferhst drna naar Drachten en ferlaat dit ondermaanse na un hartanfal op 28 desember 1991. Ik bin gyn kyn mear, mar blief myn levenlang dat jonkje fan de krdenier t de Noarderhoek!


Un bomfolle Sderkerk tidens de tema-avend over de Sneker krdeniers. ( foto: Menno van der Schuit )
 
28 september om 17:24
 
SIPKE

Un prachtege tnoadeging ontfangen fandaach. In ut folgende persbericht kanne jim leze wrfoar:


Sipke viert jubileumfeest


Met Sipke wordt uiteraard de kledingzaak van de Fa. S. E. Dijkstra oftewel Het Kleedinghuis op de hoek van Grootzand/ Suupmerk in Sneek bedoeld. De zaak is ook bekend geworden door de slogan Dijkstra Spijkergoed. Sipke viert dit jaar zijn 120 jubileumfeest op geheel eigen wijze: buitengewoon gewoon! Met een frisse vernieuwde gevel van het pand aan het Grootzand 2 n met een compleet nieuwe huisstijl. Helemaal van nu maar met een vette knipoog naar toen. Vrijdagavond 1 oktober a.s. om 19.00 uur zal Sipke Dijkstra voor de winkel een speciaal voor deze gelegenheid gemaakte poziesteen van stadsdichter Henk van der Veer onthullen.


KRUDENIERS

Krdeniersechtpaar Benedictus van der Veer & Cornelia Petstra waren fan 7 mei 1938 tt 1 jannewary 1976 aktyf in de winkel hoek Gysbert Japiksstraat/Napjusstraat.


Maak mij nou op foar de lezing over de KRUDENIERS in Sneek. Fanavend in de Sderkerk. Inloop fanou halfacht, ut programma begint om 20.00 uur. Ik ferwacht un soad ouwe bekenden te ontmoeten!

Ik sal ut ferhaal over myn fader en moeke fertelle. Hotse van Bekkem doe't ut over syn ouwelui en Anton Smit over de Poiesz-family.

 
27 september om 15:34
 

Broeder Swart

Kreech fandaach un fraaie foto fan Joop Bosma n.a.f. ut blogje dat ik gisteravend nch skreef. Inderdaad de man dy't wij as jonges dan de Wasmasinedkter noemden had teraard ok un chte naam: Swart ftewel Broeder Swart. Woande hij nyt in de Skarnestraat?

 
27 september om 07:51
 
Leo Dominicus Poiesz I.M. ( 17-10- 1945/ 26-09-2010 )

Kreech fanmrren un mail dat gistermiddach de legendarise Leo Poiesz overleden is. Al wear un markante Sneker is nyt mear. In ut familyboek fan de Poieszen staat dizze krte flitsbiografy over Leo: " Thuis 'de dikste vreter'. Gouden Wit-Zwarter met 2 dribbelkuten. Schoorstennveger, glazenwasser, banketbakker met broer Gerard, verkoper van broodje-knak tijdens de Sneekweek ( Leo Knak ). Speelt niet onverdienstlijk accordeon en heeft daarom thuis geen last van ongedierte!"

Oait skreef ik ut folgende fers foar Leo:


Glazewasse op e Suupmerk


in un flist sach ik dyn fader wear
toen ik fanmrren over
de Spmerk fytste
hoe astou de rten
deedst fan Sipke Dijkstra
syn spikerbroekesaak

- onsin fanself want
Bertus is ommers al lang
nyt mear onder oans -

mar toenstou ld en krachtech
HAREEEEEEE
raasdest teugen al dy Snekers
dyt dij goeie seiden
begon ik te twivelen

ut was krekt f Bertus Poiesz
eventsjes fanou de hemeltrappen
naar de Spmerk oudaald was

in de glazen in elk gefal
syn spiegelbeeld
en over ut water klonk nch nkear dat
HAREEEEEEE
met un lange thaal

ferdomme Leo wstou nyt su
hartferskeurend myn dromen
an barrels raze?!Dat hij ruste in frede.

 
26 september om 21:39
 
Teken fan ut beest

Toen ik sukrekt nch even un loopke deur de stad deed sach ik bij de Groate Kerk dat dr ut getal 666 op de muur spoaten was. In swart. Nou bin ik altyd op myn openst as ut om ditsoarte fan tekens gaat. Even googlen leart ut folgende: " Getal van het beest. In hoofdstuk 13 van Openbaring (bijbel), ziet Johannes in een visioen twee monsters, een beest uit de zee en een beest uit de aarde. Het beest uit de aarde is te herkennen aan een getal n.l. 666. Over de betekenis van dit getal wordt al twintig eeuwen gespeculeerd. Het Beest uit de Aarde wordt van oudsher gedentificeerd met de antichrist, wiens verschijning het einde der tijden inluidt."

H je, ut einde der tiden! Ik kan mij nch de Wasmasinedkter t Sneek herinnere. Dy had su'n ldspreker boven op syn auto monteard. Hij ferkondegde dan ok altyd ut end der tiden. Krekt su lang't un buurtbewoaner syn nocht fan ut geraas ou had. Hij timmerde de sabeare evangelist op'e bek sudat dy even later de tannen bij mekaar soeke kon. Nou ja, ik hew nch lang myn nocht nyt, ik hew wel wear sin an de nieuwe week dy't nch hearlek maagdelek foar mij leit. Fijne week allemaal! 
26 september om 11:37
 
In polonze naar de Pub ( 4 )


Foto: Gerrit van Solkema het mij sukrekt even bij de poat had.


Laat ik met ut positieve nieuws over de wedstryd fan gistermiddach beginne: de dry punten bleven in Sneek! Kon ok nyt anders, omdat we teugen de Waterpoort Boys speulden. Wee Pee Bee dus, n fan de kleurrykste ferenigingen t Fryslaan. De tslach? Ehhhwij skoarden 4 kear en de Man fan Staal produsearder selfs un hatrick. Ok, mar de tslach? En oans keeper Webster speulde un mnsterpartij, hij het seker tien doelpunten foarkomen! Nou nyt su freeslek slap ouwehoere man, de tslach! SEUVEN 4 foar de WPB!! At ut un bitsje teugen sit dan staat dy skoare nch op ut elektroanys brd op ut plak drt we froeger koegels ope Skietheuvel sochten. Want dat skynt gewoan te wezen bij d flksklup fan Sneek. Un overwinning su lang moogelek staan late op ut skoarebrd. Road elektroanys sout dus. Folledech outroeft deur de mannen in ut blau-geel, op alle fronten. Nou ja dat is nyt helemaal waar. Ferbaal waren wij se de baas. Wat un geseik, wat un geamel teugen idern en allemaal. Wat un freeslek iritant gedoe, ik hew ut skaamroad nch ope kaken. En wat deed Waterpoart Boys? Dy traktearden oans na ouloop op un enrme pul bier: asjeblyft jonges, dat don wij hier altyd met ferliezers Kiek dan krije je nch us un kear un slach ome harses. Un frm fan kristleke wraak s ik dat noeme wille. We dronken ut genadebier op in ut terste hoekje fan de kantine fan de boys. De smaak was frijwat bitter! Bij de WPB lope nch al wat jonges om dyt in ut ferleden un oranje shirt om de skouders hadden. Kiek dy wille wel teugen O.N.S., dy hoeve je in sukke wedstriden nyt te motivearen nou?! Kerst Hoekstra befoarbeld, gistermiddach de absolte tblinker bij WPB. Hij strooide met paaskes, om de fingers bij ou te likken. En dan de twee Van Solkema jonges: Gerrit & Wopke. Tussen haakjes, De Man fan Staal en ik foetbalden nch met hun fader! Gerrit had mij foar de wedstryd al aardech bij de poat had. Letterlek wel te ferstaan, want Gerrit Wiebes soan is ok masseur. Gyn enkel probleem foar Gerrit om mij foarougaand an de derby even te massearen. Tidens de strykbeurt fan Gerrit song ik onhoorbaar ut ferske we sijn op de weareld om mekaar om mekaar te helpen nyt waar Broer Wopke mocht um gistermiddach tleve as un jonge hoan. Ik hew helemaal niks murken fan syn sogenaamde hamstring-blessure. Hij liep de hele middach met un smile fan hier tt Toppenhzen. Is der ferders nch wat te fermelden over ut doelpuntrike treffen op ut Skuttersfeld? Ja, der hong un prachtege spiegel in de gasteboks fan de WPB. Ik hew der na ouloop even in keken, hooplek de rest fan mijn teamgenoaten ok!

De Waterpoort Boy: ' ik rm de rtsoai aansens wel even op, alles is regeld je, nergens over in sitte...' ( sien foto hieronder ) 
25 september om 13:03
 
Demask Feest

Gisteravend dan foar ut earst naar un Iepenloftspul in Jorwert weest. En om mar futdaleks met de spreekwoardeleke deur in hs te fallen, ik hew der gyn moment spyt fan had dat ik gaan bin. Nou ja, toen om even na acht uur un freesleke hoasbui boven de landerijenen fan Jorwert losbarstte kon ik mij wel begripe dat gd dr ferdwenen is. Ut mzykkrps dat t Weidum kwam hoarde ik sgen speulde anders fleurech deur ondanks ut feule regenwater. En wonder boven wonder, toen de kerkklk negen kear dreunde was ut drooch en sat ik prinshearlek foaran ( wr anders nou? ) en wurdde ik finaal metnomen deur ut imponearende spel fan un ploech amateurakteurs dyt un nivo hale wrt un soad profesjenals un puntsje an sge kanne. Allemachtech wat un akteartalent, dr in de Notaristn. Der wurdt nyt speult, se sette ut leven simpelwech del. Wat mij fan dit stuk ut meast bijblieve sal binne de stiltes en ut onheilspellende gers in de bomen fan de Notaristn. Ut stuk krijt de minsen bij de strt. Wat un wrang feest in un freeslek benearende sfear. It Feest draait allemaal om hoteleigener Hylke dyt 65 wurdt, mar ondanks de drank en ut dure eten sal ut noait un feest wurde. De inkswarte ondertoan t ut ferleden dreunt na en bereikt dizze avend syn hoogtepunt ( = dyptepunt ). Insest. Ses letters frme ut intryste ferhaal. Je wurde der onpaslek fan at de maskers foargod oudeen wurde, de gerdinen opentrokken wurde en de doofpt ope kp houden wurdt. Wat un drama, wat un tragyk, mar wat bysonder indrukwekkend delsetten. Hoet de moeke in earste instaansy de fader de haan nch boven de kp houwe wil, mar later de tranen de frije loop laat. Wat un intns ferdryt. Dat der in groantoan fan liefde en hoop in ut stuk sit, mach su weze, allienech ik hew um nch nyt fonnen. Tuurlek sien ik wel de letterleke omarming fan de soan dyt deur syn fader misbrkt is, mar dan nch. Hoe mut ut dan weze foar minsen dyt gisteravend op de tribne saten en nch altyd in sun tragedemy omlope? Is der ok nasrch foar insestslachtoffers dyt ut stuk in de Notaristn sien hewwe? En hoe gaan de toneelspeulers met dizze dramatise tematyk om? Se krpe tenslotte op un wel heel overtgende manier in hun rl. Dus nch us is der nasrch, ik meen ut oprecht, want It Feest gaat je nyt in de kouwe klearen sitten. Groat respekt foar de speulers fan dit angripende stuk. Folgend jaar wil ik wear naar Jorwert, hoe dan ok!
 
24 september om 16:45
 
Op'e knibbels foar Aly van der Mark


Fandaach de bealech der mar even opsetten! Hard an ut werk weest. Oh dat interesseart jim nyt? Nou dr hewwe jim dan gelyk an. Dus gyn ferslach fan wat ik allemaal t de wech setten hew. Fanavend naar Jorwert, foar ut earst naar ut Ipenloftspul. Ik hew ondertussen sukke fantastise ferhalen over ut stuk fan dit jaar hoard dat ik kom der simpelwech nyt ondert. Uteraard wel nocht an, hoop allienech dat deur myn hoogspannen ferwachtings de foarstelling nyt teugen falle sal. En ik reken op un bitsje knap wear, want dat was ut gisteravend nyt toen ik t Hurdegaryp weromreed naar Snnek. Ut was trouwens un prachtavend dr in de plaatsleke biblioteek, met aardech wat besoekers. Hearlek om sukke avend te don. Opnieuw ervaren dat ut Snekers ok bten de stadsgrnsen heel god te folgen is, at je mar un klik met ut pblyk hewwe en dy klik was der gisteravend! Op un gegeven moment lach un manleke besoeker selfs op de knibbels foar Aly van der Mark... Ja, minsen je make wat met tidens de literre avenden in ut ' ramt ' fan de Moanne fan it Fryske Boek!
 
23 september om 16:52
 
Veenhuizen op het Drentse platteland

Feenhzen, su'n toponym dr't elke Nederlanner futdaleks fan weet dat je der beter nyt as wel ' sitte ' konnen. Lambertus Vlaskamp, un fer antroud familylid fan Aly van der Mark leit der met nch 16.000 anderen begraven onder un roaie treurbeuk. Dizze Lambertus is de fader fan Gerrit Vlaskamp ( 1834 - 1906 ) dy't o.a. ut Wilhelminapark in Sneek anlei. Over dy family Vlaskamp weet Aly van der Mark boeiend te fertellen. De hele family-story het Aly op papier setten in har boek ' Fan roazen & framboazewyn '. Dat Lambertus Vlaskamp un tragys levenseinde had het wurdt wel ddelek. Ut is nyt helemaal ddelek wrom't Lambertus in Feenhzen sat, offisjeel hyt ut wegens landloperij, mar ut sal wel un psygise kwesty weest hewwe. At je in Feenhzen saten en dr overleden kregen je nou nyt bepaald un praalgraf. Lambertus overleed tidens un goalera-epidemy en de overledenen wurdden dus onder de roaie treurbeuk begroeven. Se kregen un krske met un nummer. Nyt met un naam want dat was un skande foar de nabestaanden. Op ut plak dr't Lambertus leit lge dus nch 16.000 anderen te wachten op de jongste dach. En dat allemaal onder dy prachtege naargeestege roaie beukeboom dy't Gerrit Vlaskamp overal in Fryslaan planten het. Su hore je nch us wat op un deur-de-weekse-dach in Hallum!
 
22 september om 16:32
  Der op t met Aly van der Mark

Fan- en mrrenavend gaan ik der met Aly van der Mark op t en dat allemaal in ut kader fan de Moanne fan it Fryske Boek. Aly het un prachtboek over har tn skreven: Fan roazen & framboazzewyn . In dat boek het Aly myn fers over ut Wilhelminapark opnommen en dat het un reden. Want ut park in Sneek is anleid deur Gerrit Vlaskamp. En dy Gerrit Vlaskamp het alles te maken met un familygeskiedenis dyt ok in dit boek beskreven wurdt. Un histoary dyt fol ferrassings bliekt te sitten. Ik sal Aly hierover interviewe, mar Aly sal ok fertelle over ut tt staan kommen fan ut boek. Ferder wissele wij mekaar op beide avenden ou met ferhalen en pozy. Want su langsemerhaan is ut mij wel ddelek dat minsen ferlet hewwe fan ferhalen, alle avenden foar ut kastje f de komputer sitte liekt mij ok nyt gesond. Fanavend binne we in Hallum en mrren in Hurdegaryp.

VHS

De Vereniging Historisch Sneek rganiseard folgende week dinsdach un tema-avend over Krdeniers in Sneek. Ik mach dy avend tegare met Anton Smit ( de man fan Poiesz spermerken ) en Hotse van Bekkum ( krdeniersoan t ut Sperkhem ) fersrge. Bij ut foar bereiden fan dizze avend kreech ik un aardech kranteknipsel fan broer Geert. Ut stukje gaat over inbrekerij bij oans ths. Ut is nou 35 leden, mar ik kan ut mij nch herinnere as de dach fan gister. Want n fan de groatste ergenissen foar myn fader was wel de jatterij in de winkel.
 
21 september om 17:21
 
Geknobbelde rivierkreeften in de nacht


Gisteravend mocht ik wear dichter in de nacht weze en dat alles in ut kader fan De Nacht van de Leerkracht. Un projekt fan natuurrganisasy IVN. Foarech jaar hew ik myn metwerking foar ut earst ferleend en gisteravend was ut dus opnieuw raak. Prachtege belevenis en der waren behoarlek wat mear deelnimmers as un jaar leden. Ik hew gisteravend foar ut earst un geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft fan dichtbij bewonderd. Soetwaterkreeften komme hieltyd mear foar in Nederlaan. Biodiversiteit hyt dat! Dizze soetwaterkreeften hewwe gyn natuurleke fijanen en kanne dus un plaach wurde. Oans lokasy was gisteravend opnieuw bij RC De Potten.

SIPKE


Tussen alle skoalse saken deur bin ik ok altyd bezech met de skrieverij, soms in opdracht un andere kear puur foar mij self. Blief ut moai werk finen, ut is simpelwech myn lust en myn leven. Over ut projekt SIPKE binnenkrt mear!
 
20 september om 19:04
 
LoftfytsersSu langsamerhaan komt ut politike spel hier in de Sdwesthoek wat op'e karre. De kampanjes om sieltsjes te winnen gaan los! Ik geef toe, ut is allemaal nch un bitsje nuet. Moai om te lezen dat de roaie draad fan de Sneker Bonte Avend dit jaar ok de ferkiezing is. De rtbiljetten fan de Roekoerdise Partij en Tros op Sneek binne like kreatyf as hilarys. Dat de SP su flak foar de ferkiezings in swaar wear terechtkomen is, mach ddelek weze. Sterker nch Rinus van Driel en dy magge nyt iens metdon fan ut SP-polytburo. Drom mar met un glodnieuwe groepearing an de ferkiezings metdon. De naam dy't Van Driel cum suis in earste instaansy bedocht hadden fon ik wel komys: Verenigd Links-Veriend Lofts . Huh?? Ut earste gedeelt is ddelek Hollaans, mar ut tweede gedeelte? Gyn Frys en gyn Snekers. Veriend Lofts sloech nergens op. An ut begin fan un Frys woard noait un letter V nou?! Feriend dan? Nee, Feriene! Ondertussen is de flater godmaakt. Lofts is wel staan bleven. Dat begryp ik nyt foar su'n progressieve partij, su'n archase naam. Gyn harses seit mear fan lofts cht nyt. Je skrieve ok nyt mear fan Hollandsch nou?! Ut is tch hooplek gyn geveltsjefrys fan de linkse jonges en meiskes want dr prikke se op ut plattelaan su deurheen! Foar de rest skses Van Driel!

Komt der trouwens ok un groat polityk debat foar de ferkiezings op 24 november? 'k Hew wel nocht an un bitsje polityk fuurwerk.

 
19 september om 10:47
 
In polonze naar de pub ( 3 )

Grns en skatbewaarder Fred M.: nike O.N.S.'er!


Nch immer ongeslagen dit seizoen met O.N.S. 5! Ok na gister. We hewwe wel de earste twee punten ferspeuld, an IJ.V.C. 4, mar de 3 -3 einstaan was wel un jste ouspiegeling. Ut was ondanks de regen in de tweede helt wat un stroperege wedstryd, teminsten su hew ik ut ervaren. Nee ferder gyn wedstrydferslach, bar oninteressant foar de neutrale lezers hier op dit weblog. De raanferskynsels mutte ut don, want dr gaat ut teindelek om. Foarou an dizze wedstryd, onsichtber foar ut groate pblyk, al un heuse binnenbraan binnen de O.N.S. 5 gelederen. Tefeul speulers sge te maklek en te laat ou. Nou is O.N.S. 5 nyt de enege ploech dy't met dit probleem anklaud sit. Ik las op de site fan teugenstanner VVI dat sij opnieuw nyt in aksy hoefden omdat AVC mar 5 speulers beskiber had. Ergerlek! At je an un teamsprt metdon wete je wat de konskwnsy's binne: nyt op saterdachmiddach naar de Markstraat f in de stoomtrein. Gelukkech hadden wij gistermiddach nch foldonde speulers om te foetballen en gesellech na te sitten. Dat sitten is bij oans noait sitten, mar immer staan f beter hange. Drfoar staan der dan ok hangtafels in de O.N.S.-kantine. Su'n hangerij na ouloop fan un ptsje foetbal is frij simpel. Earst wurdt der hier en dr nch individueel drinken an de bar besteld en drna wurdt der overgaan tt ut lappen. Idern dot un bedrach in de pt. Drna komt flagger Fred bij oans in aksy. Hij weet eksakt hoefeul bierkes & su der besteld wurde mutte. W degene dy't ut waagt om sonder lapt te hewwen un pilske fan ut dienblad ou te pakken! Fred houdt alles naulettend in de gaten. Gister kreech oans grns en skatbewaarder overigens de noadege luchtjes omdat hij jarech weest was. De toespraken fan anfoerder Paul B. binne su langsamerhaan legendarys: ' jonges mach ik even...' En dat even is blykber un heel rekber begrip. Wel lache trouwens! Na de noadege bierkes wurde de measte speulers om un uur f ses roppech en wurdt de fraach om kroketten en frikandellen hieltyd lder. Nyt Fred mar un ander gaat naar ut loket om un fette hap te bestellen. Gister kwam der un megaskaal langs, ut leek wel un cholestorlbom in ut kwadraat! Mar lekker is ut wel. Gek dat ik gistermiddach teugen halfseuven al fytsend naar de Julianastraat hieltyd denke moest an ut gedicht fan C.B. Vaandrager ( nee, nyt de ouwe Sneker dominee fan welear ! )


Made in Madurodam

De kroketten in het restaurant
zijn aan de kleine kant

An de andere kant ok wear nyt su apart, want foetballe en nahange bij O.N.S. 5 het ok wel un bitsje potys gehalte: goeie pozy is ut is ut leven self! 
18 september om 21:08
 
Ivanhoe!!! in de Marktstraat
Je kanne mar op n plak tegelyk weze en dat was foar mij fanmiddach op ut Sdersprtpark. Over de wedstryd O.N.S. 5 - IJVC sufeul mrren mear. Nico Altenburg was nyt op de South Park mar in de Marktstraat. Hij skoat met syn nieuwe digitale kamera un antal aardege plaatsjes. Hierbij un kleine sfearimpressy fan ut riddergebeuren met dank an dizze nieuwe Sneker paparazzi! De LC sette ut folgende filmke op you tube, sien hierboven. 
18 september om 11:01
 
Drukke dach

Mar nyt heus! Tsja at ik nou met de stoomtrein naar Staveren fliege s, temidden fan de VIPers, ja dan. At ik nou fanmiddach naar de Marktstraat gaan s en met de neus foaran fotos skiete s foar ferskillende media, ja dan. At ik nou un interview ounimme s met A., ja dan. Mar ik don ut dus nyt. Fanmrren tgebreid de kranten deur weest, un lang telefoangesprek met un fijne fryndin fan 80 jaar had. Hearlek man sun saterdachmrren fan laat mar waaie. En aansens lekker un ptsje foetballe met de mannen fan O.N.S. 5 teugen de Kypmantsjes t Drielts. En miskyn wel even nasitte. Soms is ut leven su simpel ast mar kan. Wat nou drukke dach? Baas over eigen tiid!

Bonte Sneker Avend


In ut Sneeker Nieuwsblad fan oulopen donderdach staat un advertnsy met drin datums dyt nyt helemaal kloppe. Foar de goeie rde hierbij de jste info. Foar leden is de ferkoop op 20-21-22-23 SEPTEMBER bij Willem & Fokkelien van Netten in de Julianastraat 22. Foar nyt-leden start de ferkoop op 24 SEPTEMBER mrrens fanou 08.30 uur bij Makelaardij Hoekstra, Westersingel su lang de foarraad strekt. Foar de goeie rde, de BSA binne dit jaar op 12, 13, 15, 16, 19, 20, 22 en 23 ktober in De Walrus!
 
17 september om 19:54
 
Sneekology geeft enerzjy

Direkteur FSM met de laaste anwinst: un bysonder tegeltsje met un oubeelding fan un trekskuit dat tidens de bouwerksemheden foar ut licht kwam.

Gisteravend was ik earlek seid bekou na un regenachtege kampweek op Flylaan, mar an ut end fan de Sneekologyavend foelde ik mij su fit ast mar kan. Met andere woarden un avendsje met Sneekologen in sp optrekken geeft un enrme stoat enerzjy. Meindert Seffinga, direkteur fan ut Frys Skeepfaart Museum an ut Kleinsaan is un foartreflek gasthear. Terwyl ut museum in ferbaan met un groate ferbouwing ope harses staat blieft hij un baken fan rust en ontfangt de gasten met alle gards. We mochten gisteravend nyt allienech un prima lezing fan Seffinga anhore, hij liet oans ok achter de skermen fan ut FSM sien. Ut mut earst op syn raarst foart ut moai wurdt, is op dit moment seker fan toepassing dr op ut Kleinsaan. Mar dat Sneek aansens un Museum met un hoofdletter krijt is un ding dat seker is.De kursisten waren nou al laaiend entsiast. Dy laaste kwalifikasy is tch al fan toepassing op dizze groep.


Met Harm Rozenberg in de Waterpoart

Harm Rozenberg, meesterferteller en Sneekkenner pur sang, nam oans na ut gastfrij besoek an ut FSM an de haan deur donker Sneek. Hoogtepunt was sondermear ut besoek an de Waterpoart, f eigenlek in de Waterpoart. Foar minsen dyt suks nch noait earder metmaakt hewwe beslist kicke! En dan Harm Rozenberg. Sonder dat hij ut self in de gaten het dot hij alles god wat un meesterferteller bysonder maakt. Hij fertelt op un rustege hast lakonike wize ferhalen over oud-Sneek wrbijt de kursisten um an de lippen hange. Hij soekt ut kontakt met syn toehoarders deur se su nou en dan indringend an te sien en hij fertelt mar en fetelt mar. Nergens ferslapt de andacht simpelwech ut is un groat genoegen om naar dizze man te lsteren dyt su beeldend ferhalen opdisse kan. De nasit, wederom met gesang, was fan ongekende skoanhyd. Hearleke minsen ftewel beautiful people dy Sneekologen!

Mekaar ferhalen over Sneek deurgeve is ok un dol fan de kursus. 
17 september om 17:46
 
Ut saan fan Simon Vinkenoog

Dit is un tussenblogje, aansens nch un stukje over de derde Sneekologyavend. Fanneweek op Flylaan teraard ok in natuursentrum de Noorwester weest. Su as bekend kwam ut sentrum krtleden in ut nieuws nadat un besoeker un paar plestykpdsjes met saan t de kolleksy fan Simon Vinkenoog kado deen had. Ik kon de ferleiding nyt wearstaan om de aardege metwerkster fan ut natuurmuseum te fragen mij de saansakjes fan Vinkenoog even sien te laten. Gyn probleem! In de werkplaats fan de Noordwester lagen de saansaakjes op un plank. Ik mocht over de nieuwe anwinst fan ut sentrum strike en se ok nch op de foto sette. Inderdaad un bitsje idioate aksy fan mij. Terwyl de kollega's met de kyndes stonnen te wachten had ik un apart gefol fan binnen. Op hun fraach wr't ik tch bleef, antwoardde ik: ' niks om'e hakken...' Mar ut klonk nyt overtgend! Trouwens wie geeft mij de garaansy dat ut saan ok werklek fan Vinkenoog is?

 
16 september om 17:41
 
BBQ in un rommelhkje

Nch nyt earder fan myn leven hew ik un bbq in un rommelhkje deen, mar gisteravend was ut dan sufer! Tegare met kollega Hans hew ik de natte wursten, de hamburgers en de stkjes met flees op ut roaster fan un mobyl bbq-stel deen. De tranen bengelden oans over de wangen fan de rookontwikkeling. Mar ja, om nou met wynkracht acht en plensbuien onder un parapl f parasol te krpen leek oans ok gyn god idee. Nee, de wearsomstandechheden waren wel us beter tidens oans skoalkampen op Flylaan. Mar ik durf der wel dry hamburgers ( der bleven nchal wat over omdat de kyndes grtfol met paprika en andere smaken sjips saten...) om te ferwedden dat we ut nch jaren over dizze bysondere bbq hewwe salle. Moai trouwens dat jim wear naar dizze site surft hewwe. Met ut wear dat we de oulopen dagen had hewwe is ut beslist harder anpoate as met un graad f 25. Tch un prima kampweek had, met dank an alle kollega's en de kyndes. Uteindelek hewwe we ut hele programma tch ouwerke kannen, kyndes hewwe feul minder last fan wearsomstannechheden as folwassen minsen. Fanavend de derde kursusbijeenkomst fan de Sneekologykursus. Un rondleiding deur ut Frys Skeepfaartmuseum en un stadskuier en besoek an de Waterpoart met Harm Rozenberg.


Met un pl fan Poiesz komme je un heel end!

At je blaren hewwe, lope je gewoan ferder op sokken ok al regent ut jonge honnen...

Nch te min begeleiding met foar kollega Hans!

Hoe su elk jaar deselde foto's?

De piip der helemaal t.

 
12 september om 18:43
 
Donderdach mear 
12 september om 12:20
 
In polonze naar de pub! ( 2 )

De kynderopfang bij O.N.S. 5 is prima regeld!


O.N.S. 5 wint opnieuw

Warm was ut gistermiddach op ut foetbalfeld fan de vv Makkum. Nergens trouwens sun moai entree as bij Makkum: un ferleideleke seemearmin as logo. Kiek dan wete je dat je an de boarden fan de froegere Sdersee speule magge. Ik had der eigenlek mar un ferrekt bitsje fertrouwen in dat we met un god resultaat fan de Makummer klei fertrekke sden, ik hew nyt sukke goeie ervarings met de vv Makkum.

Oait lieten de mannen fan HJSC mij dr un kear staan toen ik as anfoerder myn plichten in de bestuurskamer deed. Toen ik myn handtekening onder ut wedstrydfrmulier setten had, waren de autos al richting de Hommerts ferdwenen. Ik kon liftend wear teruch, want myn beurs hadden se wel metnommen. Frans Groenveld leit nch altyd in un deuk at dizze anekdoate foarbij komt. Aparte foetbalhmr.

Gistermiddach dus wl met un prima gefol fan ut feld stapt, wat hyt: un klinkende 1 3 overwinning ope mannen in ut ajax-shirt. Ut Makkumtenu werkt bij mij as Feyenoordman altyd as un lap op de welbekende bolle!
We overklasten Makkum gister in de earste helt, met name oans 0 2 was un beauty. Fier kear tikke en de bal lei in un mandje bij de Makummer keeper, de bste man fan de plaatsleke foetbaltrots. Volendam het syn dry Jees, wij hadden gistermiddach de dry Bees, wrfan de jongste twee in ut feld stonnen. Hearlek om met dizze mannen in n XI-tal te speulen. Na un 0- 2 ruststaan konnen we oans in de tweede helt maklek staande houwe, beide ploegen skoarden nch n kear en su wurdde de einstaan fan 1 3 bereikt.

Sukrekt ope site fan Makkum keken, nch gyn ferslach. Weet ondertussen dat we na twee wedstriden bovenan staan. Jan van Omme we komme der an: In polonze!!


SC Heerenveen


Gistermiddach nyt naseten, mar na de warme hap futdaleks naar SC Heerenveen Vitesse. Ik was der dit seizon nch nyt weest. Had wel un antal positieve ferhalen hoard dat de ferwachtingen waren hooch gespannen. Om mar metien met de welbekende deur in hs te fallen: un baggerwedstryd! Dat SC Heerenveen flak foar tiid de gelykmaker skoarde was moai en dat fer in blessuretiid de dry punten ok nch in ut Friese Haagje bleven was eigenlek tefeul fan ut goeie fon selfs realist Ron Jans. Ut metersgroate spandoek met drop de tekst HENK BETERSCHAP dat foar oans fak hing was teraard nyt foar mij bedold ( al dochten sommege fakgenoaten deur myn ouwezechhyd dat ik siik was ). Bin wel benieuwd wat foar ( tryst ? ) ferhaal hier achter sit. Slt mij graach an bij de makers: beterskap Henk!

Weeststou hier mear fan Fred ?
 
11 september om 11:15
 
Rinke

Fandaach gyn regulier blogje, allienech dizze moaie mzyk as earbetoan.

 
10 september om 16:54
 
Allienech in Sneek is ut Puis!

' Je skrieve fan Poiesz, mar un echte Sneker seit fan Puis! '


Ok de tweede Sneekology bijeenkomst is gisteravend un groat skses wurden. Ut tema fan de avend was de ekonomise kant Sneek in ut algemeen en ut familybedrief fan Poiesz Supermarkten in ut bysonder. De twintech kursisten hewwe genoaten fan direkteur Kees Poiesz syn presentasy. mer en ik nyt minder. Dizze telch t ut roemrike Poiesz-geslacht het krekt as syn familyleden un heel eigen styl fan presentearen: blief jeself dan don je al gek genoech.


Kees Poiesz: un passyfolle ferteller.

Ane haan fan un antal sheets s Kees syn foardracht houwe. Echter eenkear los met syn toespraak fergat de Sneker hieltyd ope knopkes te drukken om sudonde fisule ondersteuning op ut groate skerm te krijen. At un Poiesz an ut woard komt, ontstaat der un stortfloed an woarden, dyt bij de measte toehoorders as lij water de gehoargangen in gaat.

AH in de kleuren fan Poiesz: ' mut un bitsje hmr bij nou?! '

Na de geskiedenis fan de Poiesz Spermerken ferteld te hewwe, ging de direkteur ferder met ut beantwoarden fan de fraach Wie is Poiesz Supermarkten? Op 19 april 1923 begonnen oom Loadsje en tante Wijtsche un grontewinkeltsje an de Havenstraat in Sneek. Ut totale floeropperflak was mar 12 fierkante meter. Fanou 1962 was der un Poiesz spermerk festegd an ut Groatsaan, de opslach ging fanachter dizze saak. Un gedenkstien leit op ut plak fan dizze earste echte spermerk in Sneek.
In 1969 folgde ut earste filiaal in Franeker. Kursiste Jolanda fertelde dat sij nch fant de festeging Sneek deur Kees naar de Friese Akademystad toe riden wurde at dr hulp noadech was. Ut tweede filiaal folgde in Blsert ( 1977 ) en un jaar later ging winkel nummer dry in Workum open. Ut jaar 1979 was ok un belangrike mylpaal in de geskiedenis fan ut bedrief, toen namelek kreech ut distribsysentrum un plakje op indstryterrein de Houkesloat. De laaste tbreiding dateard t 2007 wrbijt ut distribsysentrum tbreiden is tt 30.000 m !!Nch even un paar getallen en sifers:

- Poiesz is de op 1 na groatste werkgever in de stad.
- 51 filialen ferdeeld over Fryslaan, Groaningen, Drente, Flevolaan.
- Na nieuwe overname is ut metwerkersbestaan sun 4.200 minsen.
- Jaaromset fan rm 305.000.000!
- Ferwachting foar 2010 inklsyf twee nieuwe filialen 3% groei.


' At ik in de buurt fan moaie frouwen bin, beslaan de brilleglazen altyd...'

Na de boeiende presentasy toverde Kees Poiesz un bedriefsfilmke op ut skerm, nadat hij naugeset de instruksys fan un metwerker op papier opflgd had. Een fan de hoogtepunten fan de avend was de eksklsieve rondleiding deur ut distribsy-sentrum. De 30.000 fierkante meters blieft un getal, mar na ut besoek an de mega-opslach wete we nou wat dat werklek is. Enrm groat! En skoan, skerskoan. En Kees fertelde mar en fertelde mar, wat un arbeidsplezier straalt der fan dizze man ou. Uteraard wurdde de avend ousloaten met kees en wurst en un slukje, friske f bierke, mar nyt earder na ut gesamelek singen fan ut aloude ein prosy, nyt su gek at je bedenke dat de Poieszen oarspronklek t Westfalen komme! Ok nch un aardege anekdoate optekend gisteravend? Jaseker! Service het de firma Poiesz hooch in ut faandel staan. At un klant un bepaald artikel nyt fine kan, wurdt dy persoanlek deur un werknimmer naar de betreffende boadskap toe broch. Dat doen se bij AH nyt , stak kursist Ruurd direkteur Kees un fear in de broek. Gelukkech relativearde un trotse groatmoeke Yka met dat is nyt waar, want n fan myn kleinkyndes werkt bij AH en dy dot dat ok! Wrop Kees Poiesz ad rem reagearde: Dat loof ik graach, want dy jonge het un opleiding bij oans had!


Eigen bakkerij in hs.

Ok nch aardech was de ferspreking fan Poiesz toen hij syn frou Renske fereksksearde: Se was hier anders graach bij weest fanavend, mar der was un bijeenkomst fan C.& A, se dot namelek met an de ferkiezings in november. Uteraard bedoelde manlief ut CDA!

De Sneekologen in sp
 
9 september om 18:14
 
Naar Poiesz met de Snekologen

Kees Poiesz hier met syn fader Bernard ( ' Beike de vetpuis ' ) in de comestibelessaak.

Fanavend gaan we met de Sneekologen in sp op besoek bij ut familbedrie Poiesz, de groatgrutter t de stad en ferre omstreken. Roaie draad is fanavend de ekonomy in Sneek. Direkteur Kees Poiesz sal de presentasy self fersrge. De Poieszefamily is om ut mar us sacht t te drukken kleurryk en stuk foar stuk hewwe se de gave fan ut woard. Talloas binne de anekdoates dyt der over dizze family bekend binne. Ik sal de Sneekologen der dan seker op wize om ut boek 10 generaties Poieszder op na te lezen. Ut is eigenlek ferplichte kost! Ut familyboek is te leen in de Sneker bibleteek.

Loadsje Poiesz, de groanlger fan de Poiesz-winkels ( foto's t ut Poiesz family-boek )
 
9 september om 14:32
 
Braan Sneker Sporthal

Apart dat braan altyd un stoat adrenaline bij mij geeft. S dat betekene dat ik ergens in myn bloedbanen spoaren fan un pyromaan in my hew? Nyt te hopen, want der is niks su fernietegender as braan. En indertiid toen we nch in de Hommerts woanden hew ik dr genoech ellende fan dichtbij metmaakt as de flammen t ut dak fan un boerderij flogen. Tch krekt even bij de braan op ut dak fan de Sneker Sporthal weest. De braan ontstond tidens werksemheden an ut dak. Ondertussen is de braan onder kontrole. De braanwearkrpsen fan Blsert en Sneek waren beide anwezech. De flammen sloegen teugen kwart over n t ut dak, op dit moment binne de mannen en frouwen fan de brandwear bezech met nablussen. Hierbij un paar foto's. Foar de cht ddeleke foto's mutte je fanself bij Jan Douwe Gorter weze, hij is altyd as n fan de earsten anwezech at de brandwear fan Sneek trukt. Min ftemear as offisjele fotograaf fan ut krps. 
8 september om 18:22
 
Bibleteek eeuwling

Fanmrren binne der un antal feestleke jbileumfestiviteiten in de bibleteek fan Sneek weest. Un eeuwfeest kanne je teraard nyt sumar passeare late. Dat ut foar de werkende man/frou un onmoogleke tiid was om ut feestje bij te woanen hew ik al earder over skreven. Bin sukrekt drom naar de bibleteek weest en al had ut su weze mutten, dr liep ik n fan de minsen dyt fanmrren ut woard foerd hewwe teugen ut lief: foarmalech direkteur en auteur fan ut jbileumboek Albert Hans Pasma.

Hartsikkene aardech dat hij un boek foar mij achterthouden had en der fanmiddach ok nch un opdracht in skreven het. We hewwe ut boek tegare even deur weest en Albert het selfs nch un paar moaie anekdoaten foarlezen. Ut inbonnen boek siet der moai t en wat mij futdaleks opfiel is de fraaie lay-out. Nyt allienech ut boek wurdde fanmrren presenteard, burgemeester Apotheker kreech ut earste eksemplaar, der wurdde ok un pozystien ontbloaten. Ope stien un moai toepaslek fers fan Ted van Lieshout. Hierbij de tekst:

Boekje Open

hoe ga ik open als een boek?
ik wil me zelf wel eens lezen,
bladeren en kijken
hoeveel paginas ik tel.
of ik een sprookje ben
of meer een studieboek.
zou ik mij kopen?
lenen bij de bieb?
alleen stiekem lezen
hoe ik afloop en zachtjes
terugzetten in de kast?

 
7 september om 18:18
 
Histoarysk Festival Sdwest

Ut mut un machtech moaie dach wurde, saterdach 25 september 2010. Dan wurdt der in Woudsend ut Histoarys Ferstival Sdwest rganiseard. In samenwerking met de Stichting Historische Kring Woudsend rganiseert Netwerk Streekarchief Zuidwest Frysln ut feestje. Alice Booij, de kordinator Netwerk Streekarchief Zuidwest Frysln, weet as gyn ander hoet je reklame make mutte foar sun evenement. Ik kreech naast ut programma ( sien www.nszf.nl ) fier ansichtkaarten met prachtege oubeeldings om dy te fersturen en sudonde nch mear pr foar de manifistasy te maken. Ik hou dizze ansichtkaarten echter, mar hew der wel even un scan fan maakt sudat ok de lezers fan dit weblog der fan geniete kanne. Hier onder de kaarten ( se komme allemaal t de kolleksy fan ut Frys Skeepfaart Museum in Sneek ), de tekst dyt ope achterkant fan de ansicht te lezen falt. Opfallend dat dizze teksten allienech in ut Frys binne!

' In groep minsken mei mole 't Lam op'e eftergrn '

' Opname fan de operaasjekeamer yn it Sint Antonius Sikehs '

' Molkfarder Tjitse Postma t Longa ( = Loaiingea, hvdv ) hellet de bussen op foar de ( = it, hvdv ) suvelfabryk yn Skearnegoutum. '


' De famylje Van Swinderen t Riis yn 1886 ' 
6 september om 07:41
 
I.M. Rinke van der Meulen

Gisteravend kreech ik ut ontstellende bericht dat Rinke van der Meulen overleden is. Rinke is bij un heel soad fan myn generasy Snekers bekend as Rinke fan Rinkes koffybar. Un Sneker in hart en nieren. Syn onferwachte overlijden komt hard an. Fan Red Feenstra, un leeftydsgenoat fan Rinke kreech ik gisteravend later nch ut folgende proazafers, dat ik met toestemming fan Red hier plaats.

Met Rinke op Terskelling

Tegare met nch un roedel andere Snekers op Terskelling 1961 ,Actania en Formerum , drt wij oans 1ste sjouwtsjes fersierden.

Hoe oud waren wij ,. 16 hoocht.
Wij foelden oans de koaning te riek dat we bij Actania samen bij dy terst belangrieke laatste dans nch op de daansfloer stonden.
Dou gafst mij un fol fette knipooch, su fan dizze twee binne foar de bakker

25 jaar later kwam ik dij wear teugen ,
bij un volleybal wedstried in Groaningen ,
apetrts op dyn seun.
Nou gaf ik dij un fette knipooch en sei : dy seun fan dij gaat ut geheid maken , want heie kan ie
Seker wete Red, seist net su seker as toen op Terskelling, weest nch !!

Bijna 50 jaar later ,
Theo Wessels t Sneek belt mij Rinke het un hersenbloeding had en t siet r nyt god t .

De tied staat even stil , suas steeds faker teugenwoardech en ik denk an dy foto, Rinke sittend op syn plunjebaal, denkend an dy prachtige week op ut eilaan .

Jammer.. tis altied te laat, maar graach had ik met dij
n wat knipogen fan froeger twisselt .

Red

 
5 september om 22:13
 
Bysondere iftarmaaltyd in nieuwe moskee fan Sneek

Na un dach fan fasten fanavend un nyk moment metmaakt: foar ut earst wurdde der un Turks gebed tsproken in de Wigledam! Sinds twee weken is de Turkse gemeenskap fan Sneek e.o. ( ' wij binne de nieuwe Sdwesthoek gemeente al 32 jaar foart en don nyt su moeilek over un naam...')eigenaar fan de foarmalege jeugdherberch an de Ouwe Toppenhsterdyk. Ik fon ut un groate ear om dizze earste offisjele bijeenkomst met te maken in de stampfolle nieuwe moskee. Foelde mij welkom, wurdde an ferskillende minsen foarsteld, krtom un moaie ouslting fan dizze dach. Un iman ( t Turkije inflogen ! )was anwezech en ok un belangrike iman ( ' oom Sabri ') t Den Haach was anwezech. Dizze iman is fertegenwoardeger fan de Islamitise stichting Diyanet dy't as eksterne infestearder foar de Sneker Turkse gemeenskap optreedt. Anders was dizze koop noait op te brengen weest. Earder had de Turkse gemeenskap syn ooch al falle laten op n fan de (ouwe kafee-) gebouwen an ut foarmalege feemerkterrein. Dizze lokasy is echter nch feul moaier. ' De Snekers mutte nyt denke dat wij dizze prachtege monumentale boerderij ferminke salle. Der komme beslist gyn minaretten op de Wigledam. Wij respekteare su'n gebou en fine ut geweldech dat wij hier ferder magge', su liet Omer Kaya mij wete. De foarsitter fan de Turkse gemeenskap in Sneek, Send Gxacik, het un belangrike moter weest om 'Den Haach' sufer te krijen dat ok sij finansiere wille.

De maaltyd fanavend begon met ut tspreken fan ut gebed: ' God is groat, kom naar de ferlossing der is gyneen su groat as God...' Drna mocht ik as earste un soete dadel ete, ferflgens eigenbakt broad ( Omer syn moeke skynt ut bste broadresept te hewwen ! ) slaad en rys met nten. Ut is un echt plattelaansgerecht, wat pilav foar de Turken is, is boerekoal foar de Snekers! Ok hearlek fon ik de baklava, soetechhyd in ferskillende soarten. De kompostu, un ferrukkeleke sap ging der ok god in. Blij dat ik dit metmake mocht! Noch te fermelden is dat ik fandaach ferskillende positieve reaksy's had hew over ut metdon an de Ramadan. Kreech fan un lezeres fan Joads komou de mail dat dit jaar ut einde fan de Ramadan gelyk falt met de fiering fan ut Joadse nieuwjaar. Laat ut de start weze fan un betere weareld!

Enrme drukte fanavend: at we nyt an tafel sitte kanne, gaan we op'e groan sitten. ' Nee U niet, U bent onze gast, U krijgt de beste plek...'
 
5 september om 13:07
 
Pepermuntsjeferleidingen


Sukrekt un loopke deur ut sentrum maakt. Dan binne der ferleidingen om met dit fraaie nasomerwear op un terras sitten te gaan tch wel groat. Mar ik hew ut oprden. Flakbij hs dook der inenen, as un dvel t un doaske, de foarsitter fan de Sneker Zakenlieden foar mij op. Met in syn hannen twee miny-rltsjes pepermunt. ' Foar de smaak, sit niks gyn kwaad in...' Nee Herbert ook Gij zult mij vandaag niet verleiden!
 
5 september om 12:16
 
Solidr met mer

Fandaach bin ik soldr met mer Kaya en al dy andere Moslimfrynden dyt ik ken. Ik don un dach met an de Ramadan. Fanmrren om 03.45 uur bin ik fan bd ou gaan en hew un banaan, un bakje Activia naturel yoghurt fan Danone had. En un glas water. Ik hew inmiddels begrepen dat ik de Sahoor ' maaltyd brkt hew. Drna wear slapen gaan en fanmrren om halftien fan bd ou. Ik hew ok gyn tannen poetst, dat kom mar nyt te dicht bij mij in de buurt. Tandpasta is parfum foar de moan, dat drom nou nyt brke!! Tt nou toe lukt ut aardech om mij an ut strenge fasten te houwen. Sal probeare om ut tt fanavend su strik mooglek fol te houwen, dus sowieso gyn eten tt sonsondergang en ok gyn tee f koffy. Selfs gyn water. Hew ondertussen op internet wat lezen over de ramadan gewoanten. Bst interessant en dat ik is om futdaleks de achterlgende gedachte: wrom don mer en al dy andere Islamiten sich dizze selfkastijding an? Ik kan ut wel un dach folhouwe, mar sun hele fastenperioad liekt mij un hele opgave. En is ut wel su gesond? Liekt mij nyt, mar over de medise aspekten fan de Ramadan hew ik mij nch nyt bogen. Fanavend bin ik gast bij de Turkse gemeenskap in Sneek en sal un iftarmaaltyd metmake in de moskee. Hierover later mear.


 
4 september om 18:30
 
In polonze naar de pub!

Moai O.N.S.-wear, let op de fraaie wolkepartijen, hew ik fanmiddach ok deen tidens de wedstryd!


Fandaach deel 1 fan de nieuwe seary op saterdach f sundach met as titel In polononze naar de pub . Met de pub wurdt teraard Die Porte von Cleve fan Jan van Omme bedold. En we don ut teraard met de mannen fan O.N.S. 5 Fanmiddach de earste stap setten naar ut etablissement fan Van Omme. Un moaie 4 3 overwinning op Bolswardia 4, un prima elftal met aardege foetballers. Bij oas dbutearden fanmiddach twee speulers: Andr en Jochum. Fan beide mannen nch gyn goeie indruk om un oardeel over te geven. Feit is wel dat Jochum syn halve family met nommen had naar ut Sdersprtpark. Nyt su opfallend anders, want ut Kamp leit nyt sufer fan de South Park ou. Andr had allienech syn frou metnommen, niks mis met en su praat gewoan Snekers. Andr is un Hollanner met un kale kp drt aardech foetbaloversicht in sit. 'k Hew Van B. nyt mist fanmiddach, dy ston ok op ut jste plak, an de kant! Moai dat sommege minsen altyd un god selfbeeld hewwe. Ik brul alle weken fan wat hk wear lekker lekker speuld . Anderen denke dr dan wear un bitsje nuansearder over. Was fanmiddach de earste helt ut oudst speulende lid fan O.N.S. De Man fan Staal is ondertussen begonnen an syn fyftegste seizon!! God de earste dry punten binnen en alhoewelt de daalder nyt mear bestaat bin ik tch wel bliid met dizze klap! Fanou fandaach elke saterdach/sundach ( mar krekt hoe't de derde helt ferloopt...) de belevenissen fan ut All Stars team fan O.N.S.

Andr nieuwe anwinst O.N.S. 5
 
3 september om 18:04
 
Geniete

In Sneek hewwe wij niks teugen Sonnenma, mar we binne gewoan foar un slukje fan De Weduwe...

Gisteravend wear genoaten fan ut entsiasme fan de twintech nieuwe kandidaten dyt metdon an de tweede seary Sneekology. De foaroardelen over dizze kursus binne der plenty, posityf ( ferrewech ut groatste gedeelte ) en negatyf ( fan de bekende eekmigers ). Mar de groep dyt an sun kursus metdot binne de enegen dyt cht oardele kanne en dat was dus gisteravend bij de start heel entsiast. Nou kan dat hast ok nyt anders at je kanjers as Hans Koppen en Heleen Sonnenberg as gastdosenten hewwe. Beiden waren tidens de prolooch fan de kursus bysonder god op dreef. Hans Koppen, wat is dat tch un boeiende ferteller, met syn presentasy over de histoary fan Sneek had de 20 kursisten figuurlek an de lippen hangen. En at der n ut woard entsiasme tfonnen het, dan is ut Heleen Sonnenberg wel. Prachtech ferhaal over de geskiedenis fan de Weduwe Joustra! Dat ut na Heleen har ferhaal ok nch us bearegesellech wurdde tidens de proeverij mach ddelek weze. Krtom ut was puur genieten gisteravend! Folgende week salle we naar Kees Poiesz dyt over ut familybedrief fertelle sal. Ut ekonomise aspekt fan Sneek sal dan an de rde komme.

Tine

Fanmiddach bin ik bij Tine Bethlehem in Liwwarden weest. Tine en ik hewwe mekaar in jaren nyt sien, mar op ut moment dat we dan wear bij mekaar sitten is ut f de laaste ontmoeting gister plak fonnen had. Met andere woarden wij binne ths met mekaar. Tine het twee hele moaie Frystalege bundels pbliseard: Swietroken & koperblazers ( 1995 ) en Wetter en Stien, tegare met Elske Riemersma. Dy bundel kwam in 2001 t. Tine is ok un chte literatuurliefhewster mar wel eentsje dyt met beide foeten ope groan staat. Gynn dyt bij de ivorentorendichters indeeld wurde wil. Tine staat midden in ut leven en gaf tt foar krt nch as freelance dosint en kursusleider o.a. lessen kreatyf skrieven. Tine had nch un antal doazen met boeken foar mij klaar staan, dyt ik fanmiddach ophaald hew. Un freugde om met sukke minsen un pypfol te praten. Tine is ondertussen nch altyd aktyf as dichteres en der leit nieuw werk fan har klaar, mar dat wil nch nyt sge dat ut pblikabel is. We wachte drom mar moai ou. Un dichter dy't regels skrieft fan

'As it libben licht is: nim it,
en leafst: nim noch wat mear.'

dr hew ik dus wel wat met! 
2 september om 18:20
 
Autentyk woane & Sneek promoasy

Oarspronkelek woane dus! Dat don de bewoaners fan de Woudstraten in de Sneker flksbuurt ut Sperkhem. Dat don se dr al mear as 100 jaar. De Woudstraters woane histoarys sien in un bysonder stukje Sneek. At ut an de gemeente Sneek en de stichting Oud Sneek leit, dan mach dat histoarise karakter fan de Woudstraten bst fersterkt wurde. En dr blieft ut nyt bij, de gemeente Sneek stelt dr subsidy foar beskikber, want woane in un karakteristyk f ouwer pand het ok un kearside. Hogere enerzjylasten befoarbeld. Maandach a.s. wurdt der in de Sperkhemskoal un infrmasy-avend rganiseard wrbijt de bewoaners mear te horen krije overenerzjybesparende maatregels en de finansieringsmooglekheden drfoar. Ik mach dy avend presenteare en ik hew fanmiddach al foaroverlech had met un werkgroep dyt dizze avend op poaten set. Fanavend start de tweede seary Sneekology-bijeenkomsten. Ik hew der un ontsettend soad nocht an. Der don mar liefst 20 minsen met, allemaal lui dyt nch op de wachtlijst stonnen. Ut brst nch altyd fan Sneek-aktiviteiten en ik bin ok nyt fan plan om hier met op te houwen, laat dat even god ddelek weze! Sien ok op www.grootsneek.nl
 
1 september om 17:43
 
Andr Bralts overleden

Sukrekt tch wel skrokken fan Andr Bralts syn I.M. bericht in de Liwwarder. Andr is sundachavend nei in krt sykbd overleden in syn woanplak de Wylgen. Andr het jarenlang in de redaksy fan ut kultureel tydskrift de Strikel sitten en later was hij ok metwerker an de Moanne. Su kon ik Andr dan ok, ik mocht um ferrekte graach ( Koart sein ! ) leze. At we mekaar teugen kwamen klikte ut altyd, nyt su freemd foar n dyt belangstelling foar ut dichtwerk fan Jan J. Bylsma, ok n fan myn favorite Friese dichters. Andr studearde ou op un skripsy over de pozy fan Jan J. Bylsma. Andr Bralts wurdde geboaren in Exloo en had dus krekt as mij Drentse roots, nch un overeenkomst tussen oans was dat we beiden ut Frys (an-) leard hewwe.
Andr Bralts was ok un ferdinstlek sanger en skreef hij teksten foar Joop ( Douwsma ) & Paul ( Morelli ) met wie hij un mzikaal trio frmde. Se waren op Omrop Noard aardech populr. Andr is mar 65 jaar oud wurden. Wrom gaan de goeien nou altyd earst?