dagboek > overzicht
Dagboek jannewary 2020
 
31 jannewary om 16:42
 
Ut leven brst met hoogte- en dyptepunten

Dat ik leef is wel ddelek, anders s ik dizze dachboekblogjes ok nyt skrive. Wat dot un kearel fan 65 jaar op sun doadgewoane frijdach?
Fanmrren om 8 uur an bakje tee en de kranten deurleze. Mailtsjes en apps leze.
Droevege en plezierege berichten opslaan en beantwoarde. Earste is noait aardech, mar ut overkomt mij hieltyd faker merk ik. Ik sal ut nyt ferbloeme.

Frijdachmrrenrondsjes

Koud washandsje ome kp en treningsklearen antrekke. Fia ut Spoardokbrugje richting Wilhelminapark om dr myn frijdachmrrenrondsjes te draven. Ondertussen steeds mear beginne te genieten at ik draaf. Rondsje na rondsje na rondsje. De Groate Bonte Specht begeleidde mij fanmrren.
Op un bankje sat fanmrren un donkere jonge, tegare met un blikje enerzjydrank en water. Bij elk rondsje dat ik passearde staken we de dm omhooch.

Na myn laatste rondsje bin ik foar de cooling down naar um toelopen, hew mij foarsteld en um fraagd om ut laatste rondsje met mij te lopen. Dat w dy wel. Hij kwam t Ivoorkust. Is 34 jaar. Is hier moedersiel alliennech. Woant nou 9 maanden in ut AZC. Werkte froeger achter de kassa in un spermarkt. Wil su graach wat don. Ferfeling is doadelek. Bin benijd f hij flgende week wear op ut bankje sit.

Thskommen onder de ds. Mail ferwerke. Interviews twerke en opstre naar eindredaksy. Fotos ontfange fan soan en fryndin dyt op dit moment tussen hemel en aarde flige. De weareldreis fan seuven maanden is begonnen. Ik tel ou, nch 214 nachtjes en dan binne se wear ths...

Broadsje ete bij dchterlief, dyt met kp en oren in de ferbouwing fan har nieuwe winkel sit. Een en al positiviteit! Tegare hewwe we altyd ut gas der op.

Fanmiddach de stad in om fotos te skiten foar GrootSneek-site. Even op kantoar an de Zwarteweg 4 sin. Ok allemaal bedrivechheid.

Laatste foarbereidings op WinterBoekWinter, drt ik fanavend optrede mach. Prachtech om te don, tegare met andere skrivers.

Krtom: Mins durf te leven! Bea fiert fandaach har jaardach, dr wappert de flach met oranje wimpel op'e koepel fan de Groate Kerk
 
30 jannewary om 18:59
 
Piet Blaauw

Kleuryk? Markant? Nee, gewoan Piet Blaauw! Fanmrren bij Piet in Staveren weest om met um te praten over de SKS-wedstriden bij syn woanplak, drt hij foarsitter fan de wedstrydkommissy is. Hoe gaat de wedstrydbespreking in Staveren? Hoe wurde de rtes tleid? Krije de skippers nch rtekaarten f is suks allienech foar de tradisy? Datsoarte fan fragen en Piet had de antwoarden!

Ut wurdde un heel noflek gesprek.
 
29 jannewary om 17:11
 
Maartse buien in Grou

Fanmiddach bij Jan Feike Hoekstra in Grou weest, onder maartse wearsomstandechheden. Teminsten su typear ik de buien mar dy fanmiddach over de Pikmar heen gingen. Bar en boas.

Gelukkech prachtech ferhaal bij Jan Feike ophaald foar ut SKS-jbileumboek, wr't we om dit moment met un skriverskollektyf druk met bezech binne. Blift moai werk!

En dy pet? Ja, komt ok in ut ferhaal!
 
28 jannewary om 18:49
 
Boek Winterboek bij de Bakkersdochter

Su, 'k hew myn ferhaal foar frijdachavend op papier! Ut wurdt un joppege avend met al dy Friese skrivers en dy jonges fan Weima & Van der Werf!

 
27 jannewary om 18:38
 
Tt herinnering

ut folt as un plak fan plakferfangende skaamte
sober frmgeven monnement ine ouwe stadhstn
met de sver kouwe klinise lijst fan 25 Joadse namen:

FREDERIKA MENDELSON
META CLARA MENDELSON
ISAC JOSEPH MENDELSON
CLARA HANNA MENDELSON
LINA PINO
ROOSJE PINO
EDUARD PINO
BERTA PINO-SICHEL
MARGOT PINO
JACOB PINO
ERNA PINO-ADLER
MECHGELIEN PINO
LION VAN GELDER
CAROLINA VAN GELDER-BILDERBEEK
MAX. KUYT
ELLA LEBENSTEIN
PHILIP RODRIGUES
MORITZ ROTHSCHILD
BERTA ROTHSCHILD-COLOMB
EMMA M. TURKSMA-VAN DER HOVE
LEVI NATHAN VELLEMAN
BEELTJE EKSTEIN-GODSCHALK
ESTHER VAN DE VLIET-GUDEMA
ROZET IJZERMAN
SAMUEL ZWART


Nederlanners met dubbele paspoarten
hier gedenke we nyt sumar oarlchsslachtffers
nyt simpel de namen dyt in stilte f ldop noemd wurde
sij dyt stuk foar stuk wearloaze slachtffers waren fan brne moard
deur tiranen dyt fals rasisme en bermensch anbaden
en drmet de ketting fan un beskaafde samenleving ferbraken

laat drom dit oard un plak fan nadenken en stilte weze
om elk rasisme dat in de weareld bestaat bloat te lgen
ieder op syn eigen manier, elke dach opnieuw

Ut de bundel De Dames Pinoen andere fersen over Joadse Snekers
 
26 jannewary om 21:10
 
Adieu!

Loslate!
 
25 jannewary om 21:33
 
Grize dagen 
24 jannewary om 16:47
 
Werk in tfoering!

Go Piety Go!!
 
23 jannewary om 19:12
 
Stella van Gent ntfangt earste eksimplaar Tsjgen fan de macht, fan Aggie van der Meer

Justermiddei hat Aggie van der Meer har nijste boek oanbean oan Stella van Gent. Dat barde tidens de fskiedsbijienkomst fan Stella as wethlder fan de gemeente Sdwest-Frysln. Aggie van der Meer (92) is de lste Gysbert Japikspriis winner. Van Gent en Van der Meer krigen ferline jier nei it takennen fan de GJ-priis oan Van der Meer kontakt meielkoar.

Stella rekke aardich nder de tsjoen fan de skriuwster en hie har juster tnoege om op de earste rige plak te nimmen. Aggie van der Meer woe graach har nije boek oan Stella oerlangje en sa barde. Ik ha it taspraakje dat Aggie holde opnommen en dat gong letterlik sa:

Laat ik beginnen met te zeggen waar ik blij om ben. Ik ben in ieder geval blij dat ik je heb leren kennen. Oh ja, ik zou eigenlijk beginnen te zeggen geachte mevrouw Maar nu zou ik zeggen lieve Stella. Ik heb even overlegd of dat kon.

Ehhhdaar ben ik in ieder geval blij dat ik je ontmoet heb. Oh, nee ik soe ynt Frysk prate. Zo gaat het maar door. Ik bin der hiel bliid mei dat ik jo troffen ha en ik hoop net dat it de lste kear west hat. Doe bliken die dat jo it hielendal net sa gek fnen dat ik jo alsnoch it boek joech, dat ik earder al dwaan sillen hie. Doe wiene we krekt even te let. Ik tocht, ik treau der net op oan, mar as sij it ek leuk fynt dat ik it offisieel doch, dan doch ik dat. Skrik net fan de titel: Tsjgen fan de macht. Getuigen van de macht, mar jo hoege net te skrikken want myn tjouwer dy sei al het is een zeer ernstig boek, mar it is ljochtfoetich, do kinst der wol om laitsjen.

Fierder hoopje ik dat it goed mei jo giet, mar dr bin ik net sa benaud foar. Dat sil wol slagje. Der binne perspektiven gench en as se jo ienkear heard hawwe dan wolle se jo wol ha fansels.
 
23 jannewary om 10:44
 
 
22 jannewary om 21:44
 
Wethouder Stella van Gent neemt op indrukwekkende wijze afscheid van SWF

Met een ronduit indrukwekkende, humoristische, artistieke en creatieve speech heeft Stella van Gent vanmiddag afscheid genomen van de gemeente Sdwest-Frysln. Dat gebeurde in de foyer van Theater Sneek, de plaats waar de voormalig wethouder zich als een vis in het water voelde, tijdens een zeer druk bezochte afscheidsreceptie. Dankzij de opbeurende speech van Stella van Gent kan het zittende college vooruit!

Voordat de flamboyante Van Gent het woord kreeg spraken burgemeester Jannewietske de Vries en gemeentesecretaris Pieter Zondervan hun waardering uit over de weggestuurde PvdA-wethouder. Gysbert Japikspriis-winnaar Agie van der Meer uit Bolsward overhandigde Stella van Gent haar nieuwste boek met de titel: Tsgen fan de macht

Burgemeester de Vries: Wethlder is de moaiste hnebaan!

Dit is fansels net in gewoan fskied, begon burgemeester De Vries haar toespraak. At je begjinne oan in klus en dat wie twa jannewaris 2018, dan geane je der net fant dat it nderweis speak rint. Mar it is al bard! Sa hurd en rau kin de polityk wze. Wethlder is gjin maklike baan, der wurdt wol sein it is in hnebaan. Een hondenbaan! Mar tagelyk fine se it ek de moaiste hnebaan.

Verder noemde de burgemeester de baan van wethouder er eentje met een hoog risicofactor, elke week stapt er momenteel wel een wethouder op. De functie van wethouder vergt veel, o.a. strijdbaarheid en idealen. Bij Stella giet it altyd ergens oer, sij doart it oan om it oars te dwaan, aldus De Vries. It risikoprofyl foar Van Gent kaam drtroch miskyn noch wol heger te lizzen, vervolgde de burgemeester.

Het verhaal is bekend, Stella van Gent kon van de andere collegeleden haar biezen pakken, dat is de realiteit.

Dat moat oars net de boppetoan krije, want hjoed wolle wij sjen nei de betsjutting fan Stella har wurk yn de hiele perioade as wethlder yn Sdwest-Frysln. Dat wie fjouwer jier en fjouwer moannen. En Stella hat sjen litten dat it wurk foar de lokale demokrasy der ta docht, gaf De Vries de receptiegangers mee.

Gemeentesecretaris Zondervan sprak net als de burgemeester waarderende woorden over de vertrekkende wethouder. Hij deed dat aan de hand van een aantal sleutelwoorden: Kleurrijk, ruimdenkend, netwerker waren er een drietal.

Mens durf te leven


De afscheidsspeech (ingeleid door het nummer Mens durf te leven) van Stella van Gent was er eentje om door een ringetje te halen. Het is balen om te stoppen als wethouder, begon Van Gent haar toespraak om te vervolgen met: Maar het leven is prachtig, het leven is mooi. Vlieg uit in de lucht en kruip niet in een kooi!
Daarna bedankte Van Gent familie, collegas, vrienden en in het bijzonder haar vaste Prins Claus met de naam Gerben. Jij bent mijn trouwe bondgenoot geweest bij heel wat kransleggingen en lezingen.

Heren van Montfoort

Van Gent bouwde haar verhaal daarna op, aan de hand van een oud schilderij met de naam De Heren van Montfoort. Laat dat nu net de plaats zijn waar Stella van Gent is geboren en haar jeugd doorbracht. En diezelfde Heren van Montfoort werden in een bloedige strijd tijdens de Slach by Warns door de Friezen in de pan gehakt. Warns, tegenwoordig in de gemeente Sdwest-Frysln!

Met een vette knipoog liet Van Gent weten dat ze 'het' had kunnen weten! Ondanks alle waarderende woorden voor haar nu ex-collegeleden ook deze vileine grapjes. Soms komt een venijnig knijpje veel harder aan dan een domme vuistslag!

Van Gent smeet niet met modder, omhelsde iedereen en gaf zo het formele afscheid als wethouder glans. Het zegt alles over haar als mens en wethouder Een van de aanwezigen vertolkte het klip en klaar: Hoe stompzinnig dat dit kon gebeuren.

De vertrekkende wethouder liet daarna in een fraai filmpje zien waarin een zevental mensen aan het woord kwamen die haar hadden genspireerd.

Stella van Gent verlaat met opgeheven hoofd de voordeur van de politieke arena van Sdwest-Frysln.

Via een achterdeurtje komt haar opvolgster weer binnen.
 
21 jannewary om 19:03
 
Hylpen again

Ik kom regelmatech in Hylpen. Alle kearen gaan ik der wear met un god gefol fut. De lui binne der hearlek relekst en hun self. Simpelwech noflek flk wat ok nch us un kear echt wat te fertellen het. Fandaach hew ik interview had met un echte Hylper ( Henk Smid) en un imprt-Hylper Marten Tienstra.

k Hew met beide mannen over ut programma Hylpen 75 jaar befrijd praten, dat op 17-18 en 19 april plakfine sal. Ut ferhaal komt in ut maartnummer fan de Friesland Post.

Moaie kwote, dyt ik nou al even deel: Doet de Dtse soldaten yn 1945 fertrokken seine se al Wir kommen zurck. Nou se hewwe woard holden, allinne namen se de twadde kear in dikke beurs mei, yn plak fan gewearen
 
20 jannewary om 20:48
 
Chris de Wagt I.M.

Gisteravond om 21.03 uur krijg ik het onheilsbericht van Harm de Wagt: Chris is vanmiddag overleden. Ik wist dat het wrede nieuws eraan zat te komen, maar stopte die nare gedachte steeds weer weg, zo wreed, zo oneerlijk. Ik wilde het gewoon niet. Maar de realiteit is dat Chris niet meer onder ons is. Nu bijna 24 uur later probeer ik woorden te vinden omJa, om wat eigenlijk? Woorden van troost? Woorden om onmacht uit te drukken? Herdenkingswoorden? Nu al?

Ondertussen lees ik in de lokale en provinciale media over wie Chris was en vooral over wat hij zo graag deed: Voetballen! Want Chris was voetballer van professie en later trainer. Chris was succesvol n als voetballer n als trainer. Lees vandaag de kranten, analoog en digitaal, er maar op na dat Chris een bevlogen sporter was. Ik ga dat hier niet nogmaals doen.

Voor mij is (en niet was!) Chris de zoon van Harm en Sytske, broer van Leo en Corina. Maar bovenal de echtgenoot van Marille en vader van Vajenn en Novan.
Voor mij is Chris de jongen die naast mijn bed staat in het MCL, als ik daar tegelijkertijd met zn vader opgenomen wordt op de afdeling cardiologie. Bizar, Harm en ik, ONS ers in hetzelfde weekend opgenomen in het Leeuwarder Medisch Centrum. Het is herfst 2013. Sinds die tijd appten Chris en ik regelmatig.

Ook de appjes die Chris mij stuurt wanneer hij kanker heeft. De rollen worden omgedraaid, nu ben ik het die Chris moed in spreekt. Onvoorstelbaar hoe moedig hij keer op keer weer is. Altijd licht blijft zien. Die berichten staan nog in mijn telefoon en zullen daar voorlopig ook blijven staan.

Nee, Chris had er niets mee dat mensen tegen hem zeiden dat hij moest knokken, niet opgeven in de strijd tegen kanker. Liever haalde hij Maarten van der Weijden aan die zei: Je hebt dikke pech dat je ziek wordt, maar heel veel mazzel dat je weer beter wordt!
Chris heeft die mazzel helaas niet gehad en mag op 19 mei zn 35ste verjaardag niet meer vieren. Dat is ontzettend oneerlijk en wreed. Eigenlijk zijn daar geen woorden voor.

Chris bedankt vooral dat moois dat je ons als voetballer en trainer geschonken hebt. Maar vooral als mens, die oog had voor anderen.

Rust in vrede!

 
19 jannewary om 18:46
 
Krske fan syn fader

Fanmrren, flak na ut koffydrinken, kreech ik un telefoantsje fan Joop ter Horst (1941) t Monnickendam. Joop is oud-Sneker en praat de taal fan de stad nch altyd perfekt, ok al woant hij hier al jaren nyt mear. Joop belde mij op na ut lezen fan myn fers over de Elfstedentcht fan 63, un oade an Jacky Reen. Dat fers staat op un skeurkalender f su.

Ut fers had wat bij Joop losmaakt ( nstalgise gefolens) en hij w mij dat even wete late. Niks mis met. Joop fertelde mij trouwens ok nch un moaie anekdoate over dyselde barre tcht t 63. Krekt as sun soad anderen was ok Joop an de tcht begonnen, un uur na de wedstrydriders.

Dat Joop de tch nyt treden het, is ok nyt su bysnder, dy waren der wel feul mear! In Franeker moest Joop fant ies ou. Mar toen hij thskwam lach der op syn etersbrd ut krske fan syn fader, dyt de Elfstedentcht oait wel treden had. Ut krske was foar Joop! Wat un prachtech gebaar fan dy fader. Yts fan at ik de Liefde nyt had!
Joop riidt nyt mear. Hij sit teugenwoardech in un rlstol.

Mar dat is wear un ander ferhaal. Dat dot der nou even nyt toe

 
19 jannewary om 16:55
 
Ntrije55 - gedichten


Simmer 2017 rn ik tal fan kearen oan e westkant fan Hurdegaryp by de N355 del. Ik socht dr om lyts yndustrieel ffal, lykas bygelyks eintsjes tou, stikjes metaal, gls en keunststof. Dy fynsten, losrekke fan in eardere funksje yn in grutter gehiel, wiene ferwurden ta tafallige foarmen en drmei beskikber foar my om in nije betsjutting oan te jaan.

De gedichten yn dizze bondel Ntrije55 hat Elske Kampen skreaun nei oanlieding fan dit materiaal. Drmei set se in folgjende stap op har paad om pozy te skriuwen op grn fan hieltyd abstrakter byld. De bylden yn de bondel binne fan deade matearje, mar roppe pozy op dyt oer it libben giet.

Trochgong

Ik fyn in letterteken yn e berm. Krij it op
en nim it mei. It foel ien ta de mle t dyt
skrok of dyt begrutsjen hie. Bewndere of
eangstich wie. No stjoert it teken my.

Auteur:: Elske Kampen
ISBN:: 9789493159228
Tal siden:: 75
Taal:: Frysk
Utjouwer:: Afk
Kategory: De moaiste Fryske pozy, Dichtbondels, Fryske boeken, Romans en literatuer.

 
18 jannewary om 19:33
 
On the Move!

Gisteravend mocht ik ut tweede Nieuwjaarskonsert fan ut Stedelek Mzykkrps Sneek presenteare. Tegare met jeugdrkest On the Move (wat un talenten!) en Pearl Jozefzoon wurdde ut opnieuw un hele toffe avend!

Fanmrren un ferhaal skreven foar 31 ktober, at ik met andere skrivers optreden mach in de Bakkersdochter. Ik kom der seker op terug.

Stervenskoud bij O.N.S.

Fanmiddach bij un stervenskouwe hagelwedstryd fan ONS teugen Jong Almere City FC weest. De ene na de andere speuler fertrekt an ut end fan ut seizon bij ONS. De tribne is hast leech, der hang ut gelaten sfear, krtom myn klup sit in un sware krisis. Nee, ik wil absolt myn gelyk nyt halen bij saken t ut ferleden. Ut is su't ut is.

Jan Vlap, dy't flgend jaar teruchkeart op ut ouwe nst was fanmiddach anwezech met syn Tineke.
 
17 jannewary om 12:43
 
Stedelek & Pearl Jozefzoon in Theater Sneek

Gisteravend mocht ik ut Rabobank Nieuwjaarsconcert van het Stedelijk Muziekkorps in Theater Sneek presenteren. Solist was Pearl Jozefzoon, 'un pareltsje'.

Fanmrren skreef ik onderstaand ferslach foar GrootSneek-site. Fanavend nch us un konsert, dan don de jeugdrkesten On the Move en Keep Going ok met. Prachtech om met te maken en hearlek om te don.

Fanmrren trouwens wel wear foar de tweede week achter mekaar an ut draven weest deur ut Wilhelminapark. Un gesonde geest in un gesond lichaam = Mear!

Rabobank Nieuwjaarsconcert Stedelijk Muziekkorps Sneek: Pareltje!

Voor de derde keer op rij geeft het Stedelijk Muziekkorps van Sneek vanavond een Nieuwjaarsconcert. Gisteravond had de Rabobank echter al de primeur met een exclusief optreden voor haar leden. Voor een uitverkocht Theater Sneek (dat gaat altijd vrij eenvoudig als het gratis is) schitterde Ut Stedelek met special guest Pearl Jozefzoon, de zangeres en songwriter, in een glansrol.

Trouwens slagwerker Wim Houtsma schitterde ook tijdens de uitvoering van Czardas met Vittorio Monti in een arrangement van Gert Bomhof.


Rabobank royaal voor het Stedelijk Muziekkorps

Dat de Rabobank het Stedelijk Muziekkorps Sneek en Pearl Jozefzoon wist te strikken voor dit bijzondere Nieuwjaarsconcert was een boppeslach. Voor de bank, voor het publiek en uiteraard het korps. Renate Venema-Zomer, sinds november vorig jaar de nieuwe directievoorzitter van de bank, benadrukte nog maar weer eens dat haar bank als coperatie betrokken is bij de regio en investeert een deel van de winst terug in de samenleving. Zo investeerde de Rabobank in het verleden een bijdrage uit het Coperatiefonds voor de aanschaf van instrumenten voor de jeugdopleiding en ontstond de samenwerking met dit Nieuwjaarsconcert. Een win-winsituatie, volgens de gedreven en enthousiaste Rabobank directievoorzitter die zich nu al helemaal thuis lijkt te voelen in Friesland.
Aan het einde van de avond had mevrouw Venema nog een daverende verrassing voor voorzitter Bob Somsen en zijn korps in petto: Een cheque van maar liefst 500 voor maatschappelijke doelen, werd met dankbaar applaus ontvangen.

Pearl Jozefzoon

Het ander halfuur durende concert werd eveneens met applaus ontvangen. En terecht! Een afwisselend programma met tal van bekende nummers en aan het einde uiteraard de Radetsky Mars van Johan Strauss. En Pearl Jozefzoon? Zij genoot met volle teugen en bracht nummers als Colours of the Wind, Feeling Good en De Bestemming vol overtuiging. Deze zangeres is veel meer dan de nummer twee van The Voice of Holland, nu alweer tien jaar geleden. Sinds die tijd is haar carrire als soloartiest overigens wel gestart. Haar stem is zuiver als kristal en haar performance is uitermate professioneel. Zonder kouwe kak dus. Een ware grande dame die ervan droom om ooit nog eens te schitteren als musicalster, zo vertrouwde ze enkele fans na afloop van het geslaagde concert toe.

Vanavond Stedelijk met jeugdorkesten On the Move en Keep Going

Vanavond dan het officile Nieuwjaarsconcert van het Stedelijk Muziekkorps Sneek, met opnieuw Pearl Jozefzoon als solist. Maar vanavond zullen naast het grote harmonieorkest ook het jeugdorkest Ont the Move en het opleidingsorkest Keep Going acte de prsance geven. Wat een unieke gebeurtenis voor al die jonge gasten om ook een nummer met Pearl Jozefzoon te mogen spelen.

Dergelijke ervaringen zorgen alleen maar voor het omhoog brengen van het muzikale niveau, dat toch al niet gering is. Eentje die er ook met volle teugen van geniet is dirigent Tseard Verbeek, die inmiddels al twintig jaar de muzikale leiding heeft.

Voor vanavond zijn er nog een aantal kaarten beschikbaar.
 
16 jannewary om 16:28
 
Pier21 speelt Skaad-De lange arm van de Geschiedenis

Vanmiddag was de kick-off van het locatie theaterstuk Skaad-De lange arm van de geschiedenis, een productie van Pier21. Dat gebeurde op de Pleats Pasveer, Pasfeardyk 6, Longa,van de familie Hoekstra. Daar zal de voorstelling ook plaatsvinden.

De voorstelling is gebaseerd op het levensverhaal van een verzetsman uit het Gooi die tijdens de oorlogsjaren bij de KP (knokploeg) van Scharnegoutum vele spectaculaire en moedige dingen doet. Direct na de oorlog wordt hij daarvoor geerd en geprezen maar later ontstaat er twijfel over zijn motieven. En dan gaat het mis en stort alles in. Verkeerde keuzes, toeval en noodlot, Friezen die hun handen aftrekken van de buitenstaander. Van zijn hoge voetstuk maakt hij een diepe val.

De voorstelling is genspireerd op het leven van Gerard Reeskamp, de man die bijna de gehele oorlog in Frysln is, maar de makers nemen de vrijheid om ook hun verbeelding de ruimte te geven. Want SKAAD gaat niet alleen over toen maar ook over nu. SKAAD is een verhaal over toeval en noodlot, over verdrukking en verweer, over keuzes en moraal. Over het samenspel tussen een karakter en de omstandigheden. Over perspectief en over de onomkeerbaarheid van dingen.

SKAAD kijkt naar de geschiedenis maar gaat ook over de problematiek en de keuzes waar we nu mee te maken hebben. Hoe kijken we nu naar dat verleden en hoe werkt het door, in een land, een familie, op internet? In de voorstelling wordt zowel Fries als Nederlands gesproken.

Acteurs Paul R. Kooij en Dette Glashouwer lazen vanmiddag twee paginas van het stuk voor, dat geschreven is door Marijke Schermer. Naast de toneelspelers Kooij en Glashouwer, was vanmiddag acteur Eelco Venema ook aanwezig. Wie de vierde hoofdrolspeler wordt, is nog niet bekend. De regie van de voorstelling is in handen van Danielle Wagenaar, die ook aanwezig was. Producent David Lelieveld hield een korte inleiding.

De verkoop van de kaarten start op 18 januari! Voor meer info: https://www.pier21.nl
 
15 jannewary om 19:19
 
Nyt op alle plakken tegelyk weze kanne

Nee, dat kan ik dus ok nyt. Faak mut ik keuzes make, wr't ik wel en wr't ik nyt naar toe kan. Fanmiddach was der de earste 'Dag van de Elfstedentocht', in ut Fries Scheepvaart Museum.

Mar ik had al un interview regeld, dus dat ging foar. Ut wurdde anders wel un heel bysnder gesprek. Met wie? Nee, beter dat ut nch mar even stil blift tt de ferskining fan GrootSneek op de laatste wonsdach fan dizze maand.

Op ut Sdend was fanmiddach un groate kraan druk bezech bij ferbouwerksemheden dr.
 
14 jannewary om 18:39
 
Ferbaas je nyt, ferwnder je hoogstens

Ut lokale politieke nieuws op de site fan GrootSneek, trk fandaach amper andacht. De lezers binne der al lang klaar met. Dat de Partij fan de Thsblivers tidens de ferkizings hieltyd groater wurdt is wel un geflch fan de folkomen minachting fan kizers dyt nch wel naar de stembus gaan.

Foar de rest w ik ut der mar bij late. Fijne avend allemaal.

 
13 jannewary om 18:33
 
Maandach

Na de oulopen joppege-4Daagse fandaach wear in ut ritme fan 'al den dach'. Dat is op maandachs dus altyd ( jaja!) drave met un gesllege groep in ut Burgemeester De Hooppark. Ut wurdt ferdomd hieltyd serieuzer.

Fanmrren onder leiding fan un jonge av Horror-atlete, dy't staazje loopt bij oans trener Martin B. Dr was dus niks mis met. Behoarlek ouknepen en de praterij was an ut end fan de trening over en t! Foldaan gefol trouwens.

Fanmiddach interview deen, dat an ut end fan dizze maand in de papieren GrootSneek ferskine sal. Ik fon de bovenstaande tekst, dy't ik fotografearde wel toepasselek bij ut interview.

 
12 jannewary om 18:13
 
Ut wurdt altyd wear foarjaar

Gelukkech kan ik mij ths ok bst fermake, waren der oulopen 4 dagen gesellege feestjes, mar wat un gries wear tch. En ding weet ik seker: ut wurdt foarjaar, bij oans op'e tafel is ut al sufer!
 
11 jannewary om 17:03
 
Sara Kroos

k Fon ut un moaie foarstelling gisteravend fan Sara Kroos. Moai en dat is dus moai. Mear ok nyt. Myn ferwachtings kwamen t wat ik der fantefoaren fan ferwacht had. Poiesz is gewoan poes met un spraakgebrek. Wete we dat ok wear. Heareleke hmr, mar ik bin nyt ferrast su as deur de foarstelling fan Joris Linssen un dach earder.

Fandaach amper de deur t weest. Te gries, te koud. Inderdaad ik bin un staddjonkje, nch altyd un suertsje at ut over datsoarte fan dingen gaat.
 
10 jannewary om 12:26
 
Rake voorstelling Joris Linssen in Theater Sneek: muzikale verhalenvertellers!

Gisteravond bij de voorstelling RAAK van Joris Linssen en zn voortreffelijke band Caramba in Theater Sneek geweest. Uiteraard ken (wat is trouwens kennen van een tv-persoonlijkheid?) ik Joris Linssen van de tv-programmas die hij presenteert, waarvan Hello Goodbeye en Joris Showroom mijn favorieten zijn. Linssen als muzikant kon ik nog niet en die zin liet ik mij gisteravond op rij 4, voor mij veruit het beste plekje in Theater Sneek omdat ik daar beenruimte heb, verrassen. Het werd een aangename verrassing! Jammer dat het theater niet uitverkocht was, want de mensen die aanwezig waren beleefden een toffe voorstelling.

Verstaanbaarheid

Niet dat Joris Linssen nu een begenadigd zangtalent is, beslist niet. Maar hij zingt ook niet vals om maar eens een ander uiterste te noemen. Voor de pauze waren enkele teksten moeilijk te verstaan, of dat nu aan de zanger lag of aan de techniek? Of aan beide. Na de pauze was het in iedere geval een stuk beter.

En Linssen moet het toch zeker van zn teksten hebben! Die zijn goed, die raken om maar bij de titel van de voorstelling te blijven. Wat moet deze man zich rijk voelen met zon stel fantastische muzikanten om zich heen, want dat zijn accordeonist Marcel van der Schot, percussionist Djem van Dijk, contrabassist Erik van Loo en gitarist Kees van de Hoogen. Het zijn stuk voor stuk toppers, waarbij ik gisteravond in ieder geval Marcel van der Schot geweldig vond, maar misschien komt dat ook wel omdat ik een groot liefhebber van de accordeon ben, het instrument dat Van der Schot als een virtuoos bespeelt.

Balanceren op het koord van priv en persoonlijk

Joris Linssen is voor mij persoonlijk een voorbeeld voor hoe je mensen kunt interviewen, altijd is hij oprecht op zoek naar de human interest stories. Daar is hij goed in en waar je goed ik bent daar moet je gebruik van maken. Laat hij dat nu ook op het podium doen. Hij laat zn bandleden aan het woord over wat hen raakt en daardoor stelt Caramba zich kwetsbaar op. Het is balanceren op het koord van priv en persoonlijk wat de bandleden gisteravond vertelden.

Het gaat over cruciale gebeurtenissen in hun leven. Erik van Loo, wat een prachtig gevoel voor verhaaltiming heeft deze bassist, over zn moeder die dementeert. Dat Erik zn moeder vaak tegen de kinderen zegt van laat mij mn eigen gang maar gaan is de achterliggende gedachte om het bekende nummer van Ramses Shaffy in Mexicaanse uitvoering te spelen. Het gaat niet over een moeder, nee het gaat over d moeder van Erik. Maar door zich zo open op te stellen komt het behoorlijk binnen en kon je een speld horen vallen in de zaal. Djem van Dijk vertelt over de moeilijke aanpassing van Curaao naar Maastricht, Kees van den Hoogen doet zijn persoonlijk relaas over dochtertje Lotte die met een hersenafwijking geboren is en het adoptieverhaal van Marcel van der Schot is ook een verhaal dat raakt. Bij al die cruciale levensgebeurtenissen hebben de muzikanten passende liedjes gekozen die overtuigend worden gebracht. Het zijn stuk voor stuk muzikale verhalenvertellers! Joris Linssen weet zich op gepaste wijze afzijdig te houden. Klasse!

Tussen al die emotionele verhalen is er genoeg ontspanning en humor, wordt de zaal ook nog eens interactief bij de voorstelling betrokken en weet Linssen ook nu mensen te prikkelen om hun verhalen te vertellen. En dat doen Friezen over het algemeen niet zo snel! Linssen krijgt ze echter wel aan de praat!

Resum, ik heb gisteravond met volle teugen genoten van deze voorstelling, die was echt RAAK!

 
9 jannewary om 18:43
 
Na gedane arbeid...

Lekker an ut werk weest de oulopen dagen. Fanavend naar Joris Linssen in Theater Sneek. Bin heel benieuwd, ik ken um allienech nch mar as prima interviewer! Laat mij dus ferrasse!
 
8 jannewary om 22:51
 
Frysk folksliet

Gisteravend bij de nieuwjaarsresepsy fan VOS weest. Was bearegesellech en un prima toespraak fan Harry de Wit. Hierbij!

Het Fries volkslied is inspiratiebron voor voorzitter Harry de Wit van Vereniging Ondernemend Sneek

Sneek- Voorzitter Harry de Wit van de Vereniging Ondernemend Sneek liet zich vanavond inspireren door het Fries volkslied tijdens zijn Nieuwjaarstoespraak in een bomvol Lewinksi, waar tientallen ondernemers en zakenlieden aanwezig waren. De Winter had It Frysk folksliet vertaald in het Nederlands en speechte op een krachtige manier zijn toespraak. Hierbij:

Fries bloed kom in beweging
Bruis, kook, en bons door onze aderen!
Kom op! Wij bezingen het beste land van de aarde,
Het Fries land vol eer en roem

Wij hebben n van de mooiste volksliederen. Een volkslied dat gaat over dynamiek, trots en strijdbaarheid; eigenlijk een volkslied dat gaat over ondernemerschap: Fries bloed kom in beweging.

Ondernemerschap betekent permanente dynamiek. Ondernemers kunnen zich niet veroorloven om stil te blijven zitten; ondernemers moeten in beweging blijven. Er zijn altijd krachten binnen en buiten de onderneming die aandacht vragen. Soms is het de politiek, soms zijn het de media, maar bovenal gaat het godzijdank vooral om onze medewerkers, de concurrentie, onze klanten en aandeelhouders; die houden ons op de been, die houden ons scherp, die blijven ons prikkelen, die laten ons steeds bewegen.

Onze omgeving en onze ondernemingen kenmerken zich door dynamiek. Vaak zijn er gebeurtenissen die ons noodzaken tot ingrijpen. Soms vertonen die gebeurtenissen samenhang met elkaar en blijken er nieuwe ontwikkelingen aan ten grondslag te liggen. Een gebeurtenis mogen we wel eens missen; een belangrijke ontwikkeling nooit. En juist dat verschil tussen gebeurtenis en ontwikkeling bepaalt het lange termijn succes.

Ons volkslied gaat ook over compassie en over ambitie: het Friese bloed dat ruist, kookt, en bonst door onze aderen!

Door het hebben van een aanvalsplan, noem het strategie, brengen we focus aan in onze observaties en stellen we ons zelf in staat tot adequaat handelen; liefst niet vanuit het defensief, maar bij voorkeur vanuit het offensief. Als je offensief wilt zijn moet je weten wat je ambitie is en moet je daar voor willen gaan. Dit geldt voor iedere organisatie: bedrijfsleven, overheid, maar ook voor de VOS.

Door het creren van een beter ondernemersklimaat willen wij als VOS hindernissen die de ontwikkeling van onze leden in de weg staan slechten en voorkomen. Wij willen verbindingen leggen tussen ondernemingen maar ook tussen ondernemingen en overheid, lokaal en regionaal. Als VOS willen wij ondernemers faciliteren zodat zij hun ambities kunnen realiseren.

Als VOS kunnen wij niet reagern op iedere gebeurtenis; ook wij focussen ons met name op de ontwikkelingen. Wij willen alleen ondernemingen verbinden, wij willen ook de mensen van die ondernemingen met elkaar verbinden; niet alleen functioneel, maar ook persoonlijk. Wij willen faciliteren zodat het ook leuk is om naar dit soort bijeenkomsten toe te komen. Geen Nieuwjaarsreceptie omdat het moet, maar n omdat het gewoon leuk is om elkaar weer te ontmoeten.

Ons Friese volkslied activeert: Kom op! Wij bezingen het beste land van de aard.

Wij willen als bestuur een ambitie formuleren die wij de komende jaren willen realiseren. Dat doen we niet voor onszelf, dat doen we om het ondernemersklimaat hier in Sneek te verbeteren. Daar zijn uw ideen, kennis en ervaring voor nodig, maar daar is ook draagvlak en actieve steun voor nodig. Als VOS willen we meer zijn dan de bewaker van de hygine. Wij willen niet alleen verdedigen en de boel opruimen als het fout gaat. Wij willen meer dan alleen defensief handelen, wij hebben ambitie, wij willen meer, wij willen een visie en een strategie wat wij als ondernemers met deze unieke stad
Willen. Wij willen niet wachten, wij trekken ons plan.

En ons volkslied gaat over trots: Het Friese land vol eer en roem

Dat was ons lukt gaan we niet wegmoffelen, dat dragen we uit, daar verdienen we eer en roem mee. Bescheidenheid siert ons als harde werkers, maar soms mogen we ook wel eens met de borst vooruit. En successen zijn nooit het gevolg van n individu. Goed en prettig kunnen samenwerken is de belangrijkste randvoorwaarden om succesvol te zijn. En wat is er mooier omdat succes met elkaar te vieren. En ook daarin wil de VOS een platform bieden; om elkaar te vinden als je elkaar nodig hebt, maar ook elkaar vinden als er iets te vieren is.

Namens het VOS-bestuur wens ik u toe dat uw ambities voor dit jaar op een prettige manier weet te realiseren. Want laten we wel zijn: wij wonen en/of werken op de mooiste plek van deze aarde.
 
7 jannewary om 17:02
 
Druk

Gisteravend naar de Nieuwjaarsresepsy fan de gemeente Sdwest-Frysln weest. Was diskear in Workum en dat betekende foar ut earst nyt in Sneek. Persoanlek fyn ik dat 3 x niks! Sneek is ut bestuurssentrum fan de gemeente en drom ut anwiesde plak foar dergeleke bijeenkomsten. 'k Weet ut dat sommege lui ut hardgrondech met mij oneens binne. Ok minsen dy't myn mening dele en nch un stapke ferder gaan: se weigerden gisteravend om naar Workum toe te gaan.

Ut was overigens un fleurege en gesellege bol dr in wat de burgemeester 'de trde std fan SWF' noemde. De nieuwjaarstoespraak fan Jannewietske de Vries was folledeech in ut Frys, dy't ik integraal op de site fan GrootSneek overnommen hew.

Je kanne der fergif op innimme (s'k trouwens nyt don) dat dr kommentaar opkomt in de trant fan 'ik kan het niet lezen'. Nee, at je dat altyd sgen blive, dan sal der ok gyn ferandering in komme. Myn stanpunt is 'ik bin su fatsonlek om in ut Snekers f Fries' te spreken sudat je in elk gefal de gelegenheid krije om ut te learen ferstaan. Op skrift is suks blykber nch un bruch te fer foar sommegen.

VOS

Aansens naar de Nieuwjaarsresepsy fan de Vereniging Ondernemend Sneek bij Lewinski. Dr komme dan wear leden nyt dy't fine dat suks in de binnenstad fan Sneek plakfine mut. Su is der altyd wel wat. Ondertussen hew ik ut der mar moai druk met!

Polle allergy

Dat ut mar nyt wintere wil, is nch tt dr an toe, mar dat ik nou alwear su'n ferrekte last fan de pollen hew fyn ik minder nflek! Knappe hoestanfalen!

 
6 jannewary om 18:34
 
Beppe Beest

Twee jaar leden mocht ik Lia ('Beppe Beest') interviewe, fandaach kreech ik dizze klip onder ogen. Bysondere frou en dat is se! Moaie reklame ok foar GrootHeerenveen!

 
5 jannewary om 18:11
 
Winterkoaninkje

Fanmiddach de koaning op besoek had. Achter ine tn wipte hij met de sturt op en del. Bitsje klein, brnech fan kleur en de opfallende lichte wenkbraustreep. Wat un senuwachtech fogeltsje. Un groat deel fan myn kennis over de natuur komt fan myn opleiding tt skoalmeester op de P.A. De Him en dan in dit gefal deur de lessen fan D.T.E. van der Ploeg en Jan Schulp. Al un moai skoft leden. En dan fanself ok nch deur un prachtech boekje met as titel 'Wat vliegt daar'.

Inderdaad hewk in teugenstelling tt gister nyt feul beleefd. De biografy over JC hast t, drna begin ik an ut boek over pannekoek Marco van Basten. Je mutte tch wat op sukke tryste dagen as dizze. Mrren mar wear folle bak foart.

 
4 jannewary om 18:55
 
Sneek promoate en plezierech ouskeid nimme
Fanmrren un stadsrondleiding geven an twee jonge minsen t Rotterdam. Oprecht intresseard in Fryslaan, dr't se foar ut earst waren en foar Sneek. Hearlek om te don, fertelle en stad promoate.

Komt der op un gegeven moment ok un man, ongefraagd, bij oans staan en dy begint mij tch un partij ou te halen op Sneek. Dit deugde nyt, dat was ferkeard. Jeuminikkus!

Nrmaal sproken gaan ik der nyt op in, diskear begon ut mengde Wldpike- en Noarderhoekblod blykber wat feller te stromen en hew ik dy kearel ferbaal fan 3 kwartsjes geven.

Toen ik drna met ut jonge stel naar De Weduwe liep, wat un gastfrijheid fan Steve, maakte myn frouleke gast de opmerking dat se 'die man wel een erge zuurpruim' fon. Kon ik har futdaleks un moai Sneker woard leare, inderdaad: EEKMIEGER!

Uteraard ok de Waterpoart in weest met dank an Harm. Tt sufer wat ik fanmrren beleefde.

Fanmiddach naar de ouskeidresepsy fan dokter Sjoerd Alkema en syn frou Ria weest. Foar GrootSneek skreef ik de flgende impressy:

Enorme toeloop op afscheidsreceptie Sneker huisarts: 1500 mensen schudden dokter Alkema de hand

Sneek- Hij nimt ouskeid na un ferkearde diagnose, dat is nou wel ddelek! Die hij is dokter Sjoerd Alkema, die vanmiddag afscheid van zn patinten nam. En die verkeerde diagnose? Nou hij docht dat de resepsy na un uurke wel oulopen weze s. Nou moai nyt!

Moeilijk te schatten hoeveel mensen de sympathieke Sneker huisarts en zn vrouw Ria vanmiddag nog een afscheidshandje wilde drukken. Maar het zijn er veel meer dan duizend, ik schat het op zon 1500 mensen, aldus een collega van Alkema.

Het personeel van De Kajuit, waar de receptie gehouden werd, schakelde supersnel en ging met de schaal met hapjes naar buiten bij de megalange rij langs.

Ondertussen kon iedereen mee genieten van de kostelijke verhalen die er door sommige patinten verteld werden.
Wij binne oans hele leven bij dokter Alkema weest. Ik sin um de earste kear nch bij oans kommen op syn fytske. Hij had sun fisserkfferke met, hij kon un dure learen dkterstas nch nyt betale je. Ik had last fan myn bk en toen wist ik al dat ut un prima dkter weze s. Foardat hij de kouwe hannen op myn bk lei blaasde hij se earst warm!

Een andere 'klant' van Alkema wist te vertellen dat hij bij een droge huid altijd het advies gaf om die kwaal te bestrijden met wat Dove. Hij sprak het woord op zn stadsfries uit, in plaats van het Engels, wist deze patint te vertellen. Instemmend gemompel van herkenning!

De massaal opgekomen patinten konden ook kennismaken met Guido Snoek en Manon Urff, het doktersechtpaar dat Sjoerd Alkema opvolgt.

Kanne se futdaleks sin, dat wij un geweldege dkter had hewwe. Mar met dizze twee komt ut ok wel god je!

Snekers spelen blijkbaar nooit verstoppertje!

 
3 jannewary om 18:46
 
Nijjierstaspraak kfdK Arno Brok

Bste minsken! It giet goed mei Frysln! - It gaat goed met Cambuur (Liwwadders)! - It tal banen yn Frysln nimt ta - It tal ynwenners groeit - De bste supermerk fan Nederln is de Poiesz- Omrin is it meast duorsume bedriuw fan Nederln - De sterkst groeiende regios yn Nederln kwa ekonomy yn 2020 sille wze: regio Utert, Amsterdam, Eindhoven en.... de regio Sdwest Frysln!

En last but not least... De eksport nei bten Frysln fant de Dokkumer Vlaggen Centrale fan de Fryske flagge is it lste healjier tanommen mei 30% ... De Fryske flagge wappert bten s provinsje al lang net mear allinich op it etiket fan de kofjemolke Mar dochs... Op de drompel fan it nije jier is der ek skaad ... Alden t Drachten moatte troch in stekparty fskie nimme fan har soan, dyt op de Intensive Care krekt 16 jier wurden wie Yn de mist fan ldjiersdei komt in 58-jierrige ynwenster fan Dokkum om op de grutte dyk by Akkrum... tsientallen autos botsten yn de tichte mist op inoar.

Wat seit skses as dyn bern, dyn partner jns net mear ths komt... As earste wol ik koart yngean op it kontenerynsidint mei de MSC Zoe ... Tonnen oan plestik kamen yn s ekosysteem. Fan de 342 konteners binne 301 weromfn en tanksij in soad frywilligers en ynstnsjes is der in soad opromme. 2 Mar ... it is skrinend te sjen dat de reder in kat en muisspel liket te spyljen oer de kosten fan dit debakel ... In moreel appl is rjochte oan dvemansearen. Foar it Waadgebiet is der ek goed nijs! Op 1 jannewaris set, nei in lange politike diskusje yn De Haach, de Behearautoriteit Waadsee tein! De haadfestiging komt yn Ljouwert. Twadde punt: 2019 wie foar de provinsjale polityk it jier fan in nije ronde. Ferkiezings yn maart. Nije Provinsjale Steaten en in nij Kolleezje.

Wat seit dat provinsjale polityk saai is, hat it ope nij mis. Der wie yn en om dit hs genoch ferdivedaasje.... In soad eigners fan s 308.000 molkkij kamen op besite en net snder reden. In 2017 sei Kommissaris Leemhuis-Stout op dit plak by it nijjiersspke dat der in gebrek is oan wurdearring foar de boeren foar harren bydrage oan natuer en lnskip en dat der in gefoel is dat de sektor der allinnich foarstiet. Leemhuis-Stout die ek in suggestje: jou s it ministearje fan Lnbou werom. Letter dat jier waard Carola Schouten minister fan Lnbou. Dan komt de fraach: wat kin dat ministearje foar s betsjutte?

De gearwurking yn de regiodeals is prima. It hat yn elts gefal 25 miljoen euro opsmiten foar de regiodeal Noardeast-Frysln. It departemint kin ek in soad oan s hawwe. Wy binne in unyk proefgebiet drt de rest fan it ln ek profyt fan ha kin. Tink drby oan inisjativen fan nderop, yn it feangreidegebiet. Lykas yn Aldeboarn/De Deelen. It mes kin hjir oan ferskate kanten snije, it kin ek wat betjsutte foar it klimaat. Mar in departemint is net in doel op himsels ...

De takomst fan de sektor, dyt woartele is yn s mienskip, hat takomst as wy harren ek romte jouwe. Mar: de konsepten fan it ferline, binne net altyd de konsepten fan de takomst. De lnbou hat yn s provinsje wis en wrachtich takomst mar it sil ek oars moatte, mei mear omtinken foar de kwalitative groei fan de sektor. 3 Der wurdt by de transformaasje ek in ynspanning frege fan de koperaasjes, de banken, feevoedselprodusinten en net te ferjitten: de konsumint! Binne wy ek ree mear as de hjoeddeistige 14% fan s ynkommen te beteljen foar s iten? Wy binne en bliuwe in lnbouprovinsje mei in grutte ynnovaasjekrft.

Drom binne wy tankber dat s minister fan Lnbou witten litte hat dat sy graach ree is sprekker wze te wollen op de njoggende Rede fan Frysln, letter dit jier. Lste punt: heechlearaar Caspar van den Berg fynt dat it nasjonale parlemint regionaler moat. Groeiende regionale ferskillen bedriigje de bestjoerberens fan Nederln. Yn plattelnsregios bestiet it gefoel dat de eigen kulturele identiteit bedrige wurdt troch in lytse, mar dominante groep ute Rnested.

De ferpyldering (verzuiling) hat plak makke foar bubbels. Yn hokker bubbel sitte jo? Neffens Van den Berg meie en kinne de partijen it ld t de regio net negearje. It is yn nasjonaal belang om de regionale ferskillen lytser te meitsjen. Want der komt wat op s f: - enerzjytransysje - de klimaatadaptaasje - de kustbeskerming - en de wenningbou.

De grutte stden hawwe it lnlike gebiet nedich. Ik rekkenje derop dat it rapport fan de Staatscommissie Parlementair Stelsel Lage drempels, hoge dijken - fan Remkes foar it regear oanlieding wze sil om de fersterking fan de regionale komponint fan s parlementre stelsel fierder t te wurkjen.

Achte oanwzigen! It Frysk folksliet sprekt oer: it bste ln fan dierde ... Dat kin grif sa wze, mar wy binne net better as oare minsken... miskien wol wat oars. Wy binne fol selsbetrouen de drompel fan 2020 oer gongen. 4 Wy binne selsbewust, wy leauwe yn mooglikheden, de takomst en kleurje dy graach sels yn.

Wy kinne yn Frysln fytse snder sydtsjillen. Wy binne in fitale Europeeske regio yn ferbining mei oare provinsjes en mei oare regios yn Europa. Wy binne en der is hy wer - in iepen mienskip Mar... jou s de romte!

Mooglikheden gench. Oft it no de boeren binne dyt harren bern ek graach takomst jaan wolle op harren bedriuw ... Oft de bern dyt graach better Frysk nderwiis op skoalle ha wolle. Ik winskje jimme fant persoanlik perspektyf in soad Lok mar boppenal Seine ta foar 2020!!
 
2 jannewary om 20:00
 
Inbraak

Fon un oud kranteknipsel, dat myn fader oait tknipte. Dy gewoante hew ik in ieder gefal fan um over nomen. Dat fan dy inbraak weet ik nch as de dach fan gister, al is ut ondertussen 45 jaar leden. Ik weet nch dat ik de trappen oustrmd bin en dat ik un mes in'e hannen had. Dy inbrekers hewwe toen geluk had. Ik trouwens ok...
 
1 jannewary om 19:09
 
Fan bonte specht in'e tn t gronglitter seemearminnen in Heech

Nee, der is un bitsje feranderd in fergeliking met 24 uur leden. Ok ut is 2020 en de mist is hast om myn hoofd ferdwenen. Op dizze earste dach fan ut derde desennium in de 21ste eeuw kon ik fanmrren un bonte specht fotografeare, nch nyt helemaal skerp, mar ik fyn ut bysnder genoech hier te plaatsten.

Fanmiddach bij de earste Nieuwjaarsdk in Heech weest. Prachtege out-fit fan fijf seemearminnen in gronglitter. Ut was der overigens stervenskoud an de oevers fan de Pharshoeke!