dagboek > overzicht
Dagboek maart 2012
 
31 maart om 12:17
 
Tramwein begearte: konflikt tusken yllzje en realiteit

Glansrol foar Titia Huisman!

Ambivalente gefolens doet ik justerjn t it Noorderkerk Theater nei hs rn. Tsjge west fan un fantastise foarstelling fan Toanielferiening Snits mei it stik Tramwein begearte, mar tagelikertiid my blau ergere oan freeslik dom pblyk. Ik wie al even benaud dat ik de ienige wie dyt slim argewaasje hie fan it stompsinnich gnizen en reagearje fan guon minsken tidens it spyljen fan it stik, mar dat foel gelokkich ( ? ) ta. It liket der op dat hieltyd mear minsken kultureel analfabeet binne en dat soe net iens sa apart wze yn in ln drt konstant beknibbele wurdt op kultuuredukaasje. Is it no sa dreech om je de bek te hlden tidens it spyljen? Net oates en toates dom te laitsjen en alhiel net as dat gjin pas jout? Foar guon lju blykber al, ergerlik!

Des te grutter myn wurdearring foar de akteurs fan Teater Snits dyt it wrldferneamde stik fan de Amerikaanse skriuwer Tennessee Williams fantastys fertolkten. Respekt benammen foar Titia Huisman, se stie de hiele jn op it poadium, en Anneke Hondema dyt de haadrollen fertolkten. Wat in lappen tekst hawwe beide froulju leare moatten! Mar ek de oare spilers, Douwe Hoekstra, Leo de Ree, Matthie Silvius, Gerard Hamersma, Ramiro Gras en Yede van Dyk dyt it realistise drama yn lve snes oertsjgjend spilen.


It stik giet oer Blanche du Bois ( Titia Huisman ) en har suster Stella Kowalski ( en man Stanley ! ). Eins is it in kulturele klesh tusken dizze twa ( trije ) min ofte mear symboalise figuren, Blanche dyt stiet foar it rike libben fan de blanken in de sdlike steaten fan Amearika en Stanley in tipise representant fan de stedske immigrant-arbeider. Foar de btenwrld oer, mar benammen foar harsels, docht Blanche dat it noch altyd geweldich mei har giet. Se komt op besite by har suster en sweager, de Kowalskis, dyt nei New Orleans fertokken binne. Blanche fertelt dat de lde famyljeplantaasje, Belle Reve, ferlern gien is en dat de direkteur fan har skoalle har ferlof jn hat, omdat se in bytsje oerspand is. Sus Stella toant wol begryp, mar har man Stanley t noch yn net. Stanley is de tsjinPoal ( ! ) fan de gefoelige Blanche. Stella op har beurt, makket harsels wiis dat se fan Stanley hldt. Yn koarte snes komt it pblyk de wiere reden te witten wromt Blanche ope flecht is. De spanningen tusken de Kowalskis en Blanche rinne heech op en berikke oane ein in like dramatys as in yn it moed taastjend hichtepunt.

It is fenominaal hoe goed benammen Titia Huisman it karakter fan Blache Dubois delset, sy oertsjget folslein. Dizze aktrise spilet absolt gjin toanielrol, sy libbet har hielendal yn en soks kinne mar in bytsje amateurspilers. Ek Anneke Hondema hat in fin mear as in bears, in ideale tsjinspylster liket my. De manlike (by-) rollen kinne stik foar stik besjen leie, benammen dy fan Douwe Hoekstra. De rol fan in 'Polak' liket him hast letterlik op it liif skreaun te wzen. Ek noch krityk? De fersteanberens yn heftige situasys lit hjir en dr te winsken oer. Mar it is detailkrityk. Mei dit stik, mei dizze tfiering lit Toanielferiening Teater Snits ( sjapo ek far regisseur Dirk de Vries ) sjen dat sy toaniel fan heech nivo bringe. No guon minsken t it pblyk noch!! 
30 maart om 10:59
 
Apetrts!


Dochterlief komt krekt met de moaie folders ths fan har toko Katrein Kunst in de Skarnestraat! Siet der inderdaad fraai t. Met komplimenten richting ontwerpster Maaike van Althuis!! Fanmiddach na 15.30 uur mach ik wear achter de toanbank staan, fyn ik prachtech werk. 
30 maart om 09:22
 
Groate Rommelmarkt In Feemerkhal

Fanmiddach, 13.30 uur, begint de Groate BVR Rommelmarkt in de Feemerkhal fan Sneek: Net stinne mar der hinne!

 
29 maart om 18:02
 
Foarbereide

Niks gaat sumar! De oulopen dagen hew ik mij druk an ut foarbereiden weest op dingen dyt flgende week deen wurde mutte. Flgende week wonsdach bin ik bij de opening fan ut nieuwe kantoarpand fan Veenema Olie-Chemie-Energie an de Ouwe Toppenhsterwech. Ik hew un fers foar de Veenemas skreven. Flgende week mear hierover.


Flgende week is ut Stille Week. Op fersoek fan ds. Aart Veldhuizen hew ik un antal gedeelten t ut Markus evangely in ut Snekers fertaald. Tegare met dizze dominee en Sylvia Zijlstra, salle we op Witte Donderdach ( soek mar even op Wikepedia wat dy dach ok al wear foar betekenis het) en Goede Frijdach de skriftgedeelten in ut Hollaans, Frysk en Snekers foarleze. Dy fertalingen don ik termate serieus, omdat ik ut Snekers serieus nim!
 
28 maart om 20:34
 
Fersen & Proaza

Alle dagen mar wear an skrive en skrive en nch us skrive. Wat s ik un doadsaai leven hewwe as ik nyt mear skrive mocht f kon. Sukrekt in un soarte fan potise trip, un fers skreven, nadat mij dat twee weken leden ok al us overkwam. Toen was ut sver un potise erupsy fan fersen dyt jarenlang in de grize sellen fan myn brein sitten hadden. Jim salle der binnenkrt over hore. Trouwens ok dit laaste fers sal folop in de pblisiteit komme.

Wiet mij ok mar un bitsje ken, weet dat ik gyn sweefteef bin, nuchter sch ik altyd dat ut skriven fan fersen niks met inspirasy te maken het. Je mutte simpelwech ope stoel sitten gaan en skrive tt je hast bij dyselde stoel deldondere.

Hoe fermoeider at ik bin, hoe beter at ut ferse skriven gaat. Met proaza hew ik dat feul, toespraken skrif ik meastal op ut laaste moment. Deadlinen fan redaksys f fan mijself hew ik noait un soad problemen met. Fertrouwe dat ut god komt. Na ut skriven mach ik ferrekte graach in de tobbe met badskm sitte, mar dr het un ander niks met noadech en is dan ok folkomen oninteressant om op un weblog te setten.

Sorry! Ik gaan in bad!
 
27 maart om 17:34
 
Moai persbericht!

'k Hew wel us mindere persberichten in myn mailboks had! Matthie & Jacob fan harte felisiteard met de hoogste onderskeiding dy't un Sneker mar krije kan! Prima keus!!

Matthie Silvius-Van der Linden en Jacob Boonstra worden benoemd tot Waterpoorters

Sneek Promotion benoemt Matthie Silvius-Van der Linden en Jacob Boonstra tot nieuwe Waterpoorters 2012. De jaarlijkse huldiging van Waterpoorters voor personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt in Sneek zal op maandag 16 april a.s. plaatsvinden op het Waltaplein in het stadhuis van Sneek.

Matthie Silvius-Van der Linden wordt benoemd op grond van haar jarenlange vrijwillige werkzaam− heden als o.a. bestuurslid, schrijfster en speelster voor de Stichting Bonte Sneeker Avond, regeltante voor de Openluchtcomits van Teater Snits zoals de Fanfare!, Goudsjeblom en Poddekrd en een nieuw openluchttheaterstuk in de maak i.s.m. De Sneker Pan, bestuurslid en speelster van Toanielselskip Teater Snits, mede oprichtster van provinciaal toneelgezelschap Toanielselsip Probe en diverse activiteiten voor de postduivenvereniging LEstafette Sneek, Blauhuster Dakkapel en de Rooms Katholieke Kerk waaronder ook het (mede)schrijven/regisseren van de St. Martinus Revue t.g.v. het 125-jaar bestaand van de St. Martinuskerk.

Jacob Boonstra is jarenlang bestuurslid en penningmeester voor de Vereniging van Sneeker Zakenlieden (VSZ) en is binnen de VSZ ook actief in diverse commissies, zoals de sfeer-en verlichtingscommissie, Sint Nicolaasintochtcommissie, voorzitter en penningmeester van het Cultureel Festival Ut Sneek, bestuurslid Stichting Duurzaam Vervoer Centrum Sneek, bestuurslid van de Stichting Ondernemersfederatie SdWestFrysln en van ondernemersfonds Binnenstad Sneek. Sinds 1997 is hij secretaris en penningmeester voor de Himmeldeicommissie in Sneek, is penningmeester van Stichting Dicky van der Werffonds en voor de Stichting Exploitatie en Onderhoud Sportaccommodaties Sneek. Verder heeft hij sinds 1992 diverse secretaris−, bestuurs- en leidinggevende functies speltakken uitgevoerd bij Zeeverkennersgroep Tibrag te Sneek, is zeilexaminator CWO Scouting Regio Friesland en verzorgt activiteiten voor Stichting Voorzieningen Conventschool. In het verleden heeft Jacob Boonstra vrijwillige activiteiten gedaan voor Scouting Centrum Sneek te Sneek en Tennisvereniging Nomi in Sneek.

 
26 maart om 18:54
 
Foppe de Haan: Achteraf toch jammer dat ik Seedorf niet meenam naar Olympische Spelen

Skitterend wear, un foetbaltpper op TV en tch un folle bak. Ut overkwam de rganisasy fan ut Gesprek van Sneek gistermiddach. Wat as un eksperiment begonnen is, een nieuwe talkshow en dan anders, slaat blykber an en krijt flgend seizoen ok seker un ferflch.

Jacques Monasch ferwelkomde gistermiddach achternflgens Wigle Sinnema en Lieuwe Toren ( over ut kultureel kertier ), Peter Bax ( over ut kunstanbod in Sneek ) Foppe de Haan en Jan Posthuma ( over de Olympise Speulen ) , Wopke van Solkema ( over social media in ut algemeen en snitteren in ut bysonder ) de debatters fan de RSG en Bogerman ( over komaspen. Stdeare foar riken en Sneek as hoofdplak fan de SWF-gemeente ) Ik moch ouslte met ut teugengeld en deed dat over wie nou de chte HELDEN binne. Foppe de Haan is sun held foar mij, mar nyt de foetbaltrener, mar de mins en dan met name de pedagooch Foppe de Haan is un held foar mij. Un man dyt seit dat er nog nooit iemand een blessure opgelopen heeft door een schouderklopje, het foar mij un fin mear as un bears. Moai om te sien hoet Geke, de frou fan Foppe, instemmend knikte toen ik dizze tspraak anhaalde. Trouwens wat s Foppe weze sonder syn Geke?!

Ut gesprek dat Monasch met beide Olympiagangers Foppe & Jan foerde boeide enrm, ut pblyk lsterde mear as andachtech. Foppe: Ik voelde mij alleen als coach in China, soms heb je een praatpaal nodig om te overleggen en dan niet alleen over voetballen. Gewoon iemand waarbij je de voeten op tafel kan leggen en dan even een half uurtje mee praten. Jan Posthuma knikte instemmend toen Foppe dizze tspraak deed, bij de Gouden Volleybalploeg had Lange Jan utselde metmaakt. Trouwens ok ferrekte earlek fan Foppe om na un fraach t de saal over ut wel f nyt metnimmen fan Clarence Seedorf te antwoarden dat had ik achteraf wel moeten doen . Jan Posthuma, un oud CIOS-learling fan Foppe herinnerde sich foaral n opmerking fan De Haan: Jan je moet baas zijn over de bal. Volleybalcoach Paul van Sliedrecht, dyt ok dosent an ut CIOS was kort en ddelek over Jan syn foetbalkapasiteiten: Foppe hou maar op, hij leert het nooit Gelukkech koas Jan toen foar volleybal!


SneekTV en un kamera fan www.112sudwestfryslan.nl waren anwezech om ut n en ander fast te legen.

Volleybal leeft wear in Sneek!

Na ouloop fan ut Gesprek fan Sneek ok nch naar de Sneker Sporthal weest om getge te wezen fan de earste wedstryd t de seary fan 5 foar ut laanskampionskap damesvolleybal. Wat un fantastise happening wurdde dat met un tstekend resultaat. Met 3 0 wurdden de meiden fan Sliedrech de saal tmept. De sfear in un grtfolle sprthal was der eentsje om in te lijsten. Ouwe tiden herleve in Volleybalstad Sneek. Moai!!
 
25 maart om 13:07
 
Ut Gesprek fan Sneek 4

At de boaten t ut water gaan, start ut Gesprek fan Sneek. At de boaten in ut water gaan, is ut laaste Gesprek fan Sneek. Fanmiddach is de fierde en laaste aflevering fan de nieuwe talksjo en dan anders in Caf Vellinga. Gasten binnen fanmiddach o.a. Jan Posthuma & Foppe de Haan. Ondertussen hew ik myn afsltende toespraak op papier. Ut wurdt um moaie middach, dat weet ik op foarhaan al. Ik hew der nocht an! Tt fanmiddach 16.00 an de Krte Feemerkstraat.
 
24 maart om 18:04
 
De Kapitein

Dat is de titel fan un boek dat ik fanmrren besrgd kreech om te bespreken foar De Friese Veer, myn maandelekse rbryk in de Friesland Post. Ut is un ryk illstreard boek over ut dageleks leven fan Drieves Jonker ( 1885 - 1936 ). An'e haan fan syn eigen dachboekantekens, brieven en memoires beskrift Jeannette Blijdorp-Jonker in dit boek de belevenissen fan har Skiermonnikoger groatfader Drieves Jonker. Ut liekt mij un prachtech boek, allienech al om de autentike dokumenten en de fraaie foto's dy't der in opnommen binne.

 
23 maart om 20:08
 
Druk bezech met bysondere dingen!


Ouwe Cohen past helemaal in myn straatsje op dit moment! Jim salle der binnenkrt mear over hore, met welk projekt Paul van Goor en ik bezecch binne.

 
22 maart om 16:41
 
Onder Skippers

Ik bin op dit moment druk bezech met interviewen en skrieven foar ut SKS-Sktsje Journaal. Gisteravend bin ik in Grou weest om dr Joop & Joop Mink te interviewen. Pake en pakesger magge dan in jaren ferskille, de passy foar ut sktsjesilen is bij beide like groat. Pake Joop ston jarenlang an ut helmhout fan fan It Doarp Grou en Joop junior het ondertussen ok al de noadege sktsje-ervaring opdeen bij Grou en Heerenveen. Dit seizon stapt de jongste Mink an board fan ut Philips Sktsje fan Drachten dr't syn heit Berend an ut roer staat.


Jappie Visser

Fanmiddach an board bij Jappie Visser en Stien Visser-Zwering al su'n noflek gesprek had. Terwyl twee fan Jappie syn jonges, Douwe en Albert, skipper binne, het senior noait SKS-skipper weest. Wel het hij jaren op ferskillende sktsjes as fokkenist aktyf weest. Jappie Visser, nch geboaren op un sktsje, was nch mar 13 jaar toen hij al bij syn heit an board moest om met te helpen. Tt op de dach fan fandaach is allesw wat met skeepfaart en sktsjesilen te maken het syn lust en syn leven.

Ok heel aardech fon ik dat frou Visser mij fertelde dat se in de perioade fan 1952-1956 in ut Griffermeard Ferpleechhs as kraamsuster werkt het. Miskyn het dizze frou mij wel metholpen op de weareld te setten!!

 
21 maart om 16:06
 
Stimulaansskoal


Ik docht gister even dat ut un ferfroegde 1-aprilgrap was, mar ut is helemaal gyn geintsje! Ut is cht! Fanou kommend najaar kanne skoalen ut tppredikaat Excellente School bemachtege. Jottum, das nch us geluk hewwe, at je in ut onderwys sitte. In Nederland krijgt 90 procent van de scholen een voldoende, maar tussen een 6 min en een 10 wordt nu geen onderscheid gemaakt. Dat is een gemiste kans , aldus onderwiesminister Marja Bijsterveld. Meiske meiske tch, denke jou nou werklek dat we dr op de werkfloer op sitte te wachten? Wie sal bepale wat nou cht kwaliteit is? Fanmiddach hew ik met un groep fan myn learlingen om un ijsko weest bij snackbar Van der Wal en drna hew we un slach deur ut Wilhelminapark maakt. We hewwe ut begin fant foarjaar even fierd. En de earlekheid gebied te sgen dat der in skoal fandaach ok amper wat met dy hormonebommen op twee foeten fiel te beginnen. Elk jaar as der in Sneek foarjaarskermes is, binne oans learlingen helemaal hotel-de-botel. Flgens mij hewwe jum dr in Den Haach elke dach kermes! Foarlopech bin ik al lang blij met ut brdsje fan STIMULANS-school, dat foar in de hal fan De Diken hangt! Samenfatten: un bitsje dimme met dat obsessieve keurmerkgedrach!!
 
20 maart om 17:12
 
Ut Gaastra logo

Dat ut bekende Gaastra-logo, ut moai stilearde waterpoartsje, ontwurpen is deur Sneker Ap Roosenstein is onomstreden. Mar wannear is ut logo foar ut earst brkt?

Ik kreech fan Jan Bakker un hele aardege mail, dy't miskyn un antwoard geeft op dy fraach. Flgens Bakker syn infrmasy is ut logo foar ut earst brkt op de Hiswa in 1960. Jan mailt mij ok un paar fraaie bijlagen. De pampus 22 was fan Jan syn fader. Wie't mear info het, laat ut mar wete en ik kom der hier op teruch. 
19 maart om 18:34
 
Teater Snits soekt met spoed ouwe kynderwagen!Wat is telepaty? Terwyl ik bezech bin om ut onderstaand persberichtje op myn site te plaatsten, krij ik fan Matthie Silvius ut fersoek om kenber te maken dat Teater Snits met spoed op soek is naar un ouwe kynderwagen, jaren '50/'60 model!

Nou hierbij fersoek en persbericht inenen! Wie't su'n kynderwagen het kan maile met Matthie:

matthievdlinden@hetnet.nl

Tramwein begearte


Toanielferiening Teater Snits spilet op 28, 29, 30 en 31 maart it stik Tramwein begearte fan Tennessee William yn in oersetting fan Pieter Boersma. It is ien fan de meast oansprekkende stikken t it wrld repertoire fan Williams. It is it ferhaal oer Blanche dyt tegearre mei har suster Stella opgroeide yn it rike sden fan de Feriene Steaten. Blanche ferlear stadichoan it betrouwen yn de minsken om mar hinne. Nei in daramatys eindigjend houlik mei har grutte leafde dyt homofyl blykt te wzen, besiket se har steande te hlden yn in wrld fan drank en seks. Folslein beroaid kriget se nderdak by har suster Stella dyt nder har stn, mar hiel lokkich troud is mei de Poal Stanley Kowalski. Yn in krampeftige syktocht nei leafde glidet Blanche stadichoan f yn har lde dreamwrld fan rykdom, moaie klean en drank
It stik wurdt regisearre troch Dirk de Vries en de haadrollen wurde spile troch Titia Huisman, Anneke Hondema en Douwe Hoekstra. De tfierings binne yn it Noarderkerkteater oane Kerkgracht yn Snits. Oanfang 20.00 oere. Seal iepen om 19.30 oere.

 
18 maart om 21:12
 
Sneeker Middach wear un deurslaand skses!

Ninke de Vries ( foto's Nico Altenburg )


Ut is al moai wat jaren leden dat ik optrad op un Sneeker Middach. Ut was toendertiid nch in Kafee De Draai. Fanmiddach mocht ik wear, diskear in Caf Vellinga. Ut wurdde un bysonder optreden, nyt in ut laaste plak deur un fantastise mzikale bijdrage fan Ninke de Vries ( 15 ) t Liwwarden. Wat un spertalent, want un prachtstem! Ut s bst us weze kanne dat we fanmiddach inderdaad ut begin fan un feulbelovende karrire fan ut Liwwarder sangtalent met maakt hewwe. Har stem, hier en dr nch un bitsje yl, het op mij groate indruk maakt! En dan de dichters en proza-lezers, ik fon ut allemaal sear onderhoudend.

De hilaritas skoarde fanmiddach hooch, met ferrassende optredens fan de broers Ibo Jan en Han Bosma. De laaste liet um fanmiddach begeleide deur Sietze Wierda op gitaar. Moai komby mannen! Kate Schlingemann, se was ok anwezech op de Ensafh-pozy-avend in febrewary, mach dan sge dat se foar jeugd skrift, ok folwassenen wete har werk te wardearen.

Wiet Ridzert Postma wel us foarlezen hoard het, weet dat hij dat op un onnaflchbare droochkloaterege manier dot. Mar kear op kear is ut wear genieten wat dizze Sneker prozast naar foaren brengt. Wat un gefol foar understatement! De man kon ut woard wel tfonnen hewwe. Klasse!

Krekt as Thys Wadman, dyt un hmristys kampingferhaal t n fan syn boeken passyfol foarlas. Ut it Frystalige sirkwy waren Cor van der Wal en Yva Hokwerda anwezech. Se lazen foar t earder ferskenen bundels en Yva ok nch us un ferse-syklus over de Swette dyt in de Moanne staan het.

Cor van der Wal kan nyt allienech god skrive, hij weet kear op kear ut pblyk wear te boeien met syn foardracht. Ut blift spannend!

Anske Smit fyn ik ut bst as hij foarleest in syn jongestaal ut Hylpers, dan blift hij ut dicht bij sichself. Dat was fanmiddach al wear nyt anders.

Moai dat Sneker dichter Marten Visser acte de prsence gaf, flgens mij las hij nieuw werk foar, nadat hij earder al twee dichtbundels tbrocht had. Willem van den Elsacker, ok n fan de dry mzikanten fan Lyts, las ok fersen foar. Elke dach is der wear ferwndering over ut Friese (platte-) laanskap bij Van den Elsacker. De mzyk fan ut trio Lyts, smaakt naar mear!

Foar de ferrassingsact srgde Liwwarder dichter Melvinn van Eldik, un ware woardkunstenaar en ok nch us sun n dyt alle t de bloate kop dot! Klasse Van Eldik datstou sumar spontaan optradst.

Bobby Reen ( eigen foto )

Bobby Reen sloat dizze deur sun 75 minsen besochte Sneeker Middach af met un hearleke lofsang op un oud Sneker kaf. De nostalgy drupte der fanou! Mar wat is dr mis met?!

Stella van Gent, wie kent har nyt, presentearde dizze middach op de har bekende flotte wize. Un tstekend gefol an dizze sesde Sneeker Midach overhouden!

Rindert Postma

Ibo Jan Bosma

Yva Hokwerda

Anske Smit

Cor van der Wal

Melvin van Eldik

Han Bosma en Sietze Wierda

Kate Schlingemann

Thys Wadman

Lyts

Stella van Gent
 
17 maart om 20:57
 
UPDATE

Langsam an wurdt ut foarjaar


Dit miny-blog plaatst op oustaan! Mar n ding is seker ut wurdt wear foarjaar! Mrrenmiddach bitsje regenwater besteld in ferbaan met ' Sneeker middach ' bij Caf Vellinga.

Fandaach un foto fan ut nieuwe teater, dat ok hielyd mear kontoeren krijt.

Nee, over de kollum fan LC sprtsjef Renze Lolkema LC mutte we ut mar nyt mear hewwe. Mar un fraai stukje fon ik ut wel, teminsten beter as ut onnoazele praat fan...Och laat mar!

 
16 maart om 17:20
 
Seilmakers

Fandaach bij de seilmakers fan ut gros fan de SKS-sktsjes weest. Fanmrren bij Jaap Jongsma fan Zeilmakerij Molenaar weest en fanmiddach bij Peter Nolles fan De Vries Sails. In Grou en in Makkum. Moaie interviews met mannen dyt met un soad passy over hun fak fertelle. Beide faklui!

Fan dizze twee interviews mach ik n artikel maken foar ut SKS-Sktsjejournaal 2012. De ferhouding fan Molenaar seilen en De Vries tch is binnen de SKS-flat su fifty-fifty. We magge dan in ut digitale tydperk leve wanneart je op de werkplak fan beide seilmakerijen binne, sien je tch ut ouwe fertroude haanwerk fan seilnaaien. In Makkum waren se druk bezech met ut maken fan ut groatseil foar ut Heerefeenster sktsje de Gerben van Manen. Fon ik un moai gesicht hoet n fan de werknimmers op knibbels bezech was met de foarbereidingen fan ut anbrengen fan ut seilteken. Ik mocht der ok nch un foto fan nimme, dr deed Peter Nolles helemaal nyt moeilek over.

Flgende week sal ik naar oud-skipper Joop Mink en syn pakesger Joop. Sal ongetwifeld ok wear un moai ferhaal opsmite! Ik fol mij dan ok feul mear ferhalefanger as sjoernalist!

Jaap Jongsma fan Zeilmakerij Molenaar

Peter Nolles fan De Vries Sails
 
15 maart om 18:53
 
Nieuwe gedichten & Sneker Middach


Fandaach wear druk an ut skrieven weest, selden earder metmaakt dat ik sufeul fersen achter mekaar op papier kreech. Tematise fersen, wrover dat wil ik nch nyt kwyt, dat komt later wel. Mar dat ut un bysonder projekt is, staat as un paal boven water. Don ut tegare met myn matty Paul van Goor. We hewwe intensyf overlch en stimuleare mekaar op un moaie manier, un nike samenwerking.

Sundach is in Caf Vellinga an de Krte Feemerkstraat de derde edisy fan de Sneker middach, diskear op poaten set deur Stelle van Gent cum suis. Kan nyt misse dat ut un moaie middach wurdt. Omdat ut hemd nader is as de rok is der foar kommende sundachmiddach un bitsje regenwater besteld. Weet nyt f ut fersoek ok honoreard wurde sal.

Hierbij ut programma:

15.00 1. Lyts Muziek
15.05 2. Kate Schlingeman met gedichten
15.10 3. Willem van den Elsacke met gedichten
15.20 4. Marten Visser met gedichten
15.25 5. Ridzert Postma met komische verhalen
15.30 6. Ibo Jan Bosma met gedichten
15.35 7. Yva Hokwerda met gedichten
15.40 8. Ninke de Vries met muziek


Pauze 15.45 - 16.15

16.15 Pauze afgelopen -iedereen weer zitten-
16.20 Lyts: Muziek
16.25 9. Anske Smit: Gedichten
16.30 10. Thys Wadman: Verhalen
16.35 11. Cornelis van der Wal: Gedichten
16.40 12. Henk van der Veer: Gedichten
16.50 13. Han Bosma:Gedichten
16.55 14. Bobby Reen: Gedichten en zingt lied Adieu Caf

17.00 einde en naborrel tot 18.00 uur


 
14 maart om 19:26
 
Danille & Warchild

Ut entsiasme spat der suwat ou! Danille Kamsteeg, jonge frou t Vaassen dyt in Sneek woant, stuurde in jannewary un demo bij 538 foar de Warchild Aksy. Ut al dy demos wurdden 56 kandidaten selekteard dyt metdon naar un platedeal. De lui fan 538 foar Warchild ride met un truck ut laan deur en sende fant seuven steden t.

In elke stad singe acht talenten un lied. Je kanne deur middel fan sms stemme op ut talent dat je ut beste fine. Dit deur middel fan ut prinsipe MAKEN f KRAKEN. Degene met de measte stemmen is dachwinner en gaat deur naar de finale, dyt frijdach 16 maart in Groaningen is. Ast de finale winst, krijst dus un platedeal. De opbrengst fan de earste single fan dizze CD gaat naar Warchild. Ok de opbrengst fan alle stemmen gaat naar Warchild.

Mrren, notabene op har jaardach, singt Danille in Liwwarden. Om 12.45 uur komt se live ope radio. De hele dach, tt un uur f kwart foar ses, kan der op Danille stemd wurde: deur MAKEN4 te sms'en naar 4333, ut kost 2 ut berichtje!

Graach geef ik bij dizzen Danille ( n Warchild teraard ) un steuntsje in de ruch deur bovenstaand bericht te plaatsen. Der plat foar Kamsteeg en ok al fast felisiteard met dyn jaardach!
 
13 maart om 17:55
 
Pbliseare

Skrive is un passy fan mij, der gaat gyn dach foarbij f ik sit wel achter un toetsebrd. Soms kreatyf skrive, fersen en proaza. Ok hieltyd mear sjoernalistike bijdragen foar ferskillende tydskriften. Altyd is ut wear aardech om wat je skreven in drukte frm teruch te sien. Fandaach lach ut moai tgeven blad Ondernemd Sdwest-Frysln ope deursmat. Foarop ut prtret fan wethouwer Gea Akkerman dyt ik krleden interview mocht. Akkerman steekt har entsiasme foar ut Boschplein nyt onder stoelen en banken.

De prachtige winkels, twee supermarkten, een drogisterij en een bloemisterij die hier een plek hebben gekregen, zitten op een unieke locatie. Daarboven wonen op een prachtig plekje, met uitzicht op de Waterpoort is een fantastisch concept. Echter wat het helemaal af maakt is de ligging. Zo van de rijksweg af, afslag centrum nemen en binnen een minuut een overdekte parkeergarage inrijden. Vervolgens is het nog maar 100 meter lopen naar het stadscentrum. Daar moeten we nog veel meer bekendheid aan geven, het is volgens mij uniek voor Nederland !

 
12 maart om 19:35
 
Maandach


Kom krekt t skoal, hew oudergesprek had, f eigenlek mut ik sge un gesprek met un learling dr't de ouders bij saten. Prima allemaal! Nou gyn nocht mear om andere dingen te don, nou ja Vrij Nederland leze. Ut is maandach.

En miskyn nch un fers skrive, want de kp sit fol met ideen. Lekker gefol anders!

 
11 maart om 18:49
 
Skipper


Ut Sktsje Journaal is ut offisjele rgaan fan de Sintrale Kommisje Sktsjesilen dat n kear per jaar ferskynt. Al un antale jaren mach ik foar ut blad interviews skrive. Ik fyn dat nyt allienech moai werk, mar je komme ok in anraking met bysondere minsen. Faak minsen dyt un autentyk ferhaal te fertellen hewwen. Ik bereid mij altyd terdege foar at ik der foar ut blad op t gaan. Dan sien ik beslist nyt op un antal uren mear f minder, ik infestear simpelwech in dizze fraachgesprekken.

An ut end fane week sal ik op besoek bij Jappie Visser sr, de fader fan o.a. Douwe en Albert. Fanmrren hew ik de dokumentre over de family Visser nch wear us bekeken. In de film fan Judith Vreriks, Oeral Ths- portret fan in skipperfamylje, wurdt nyt sun soad seid. Mar wat der seid wurdt dat dot der toe, maakt indruk. Douwe Visser komt an ut begin fan de doku an ut woard over de permanente faktr in ut skippersbestaan. Ik fertaal fant ut Frys de letterleke tekst, de woarden hewwe de rest fan de dach nyt mear t myn kop weest!

Astou ut over un heel leven fan un skipper beskouwst dan is de permanente faktr dyt ut leven moeilek maakt, dy is datstou eigenlek as skip in sojale sin nergens welkom bist. Un skip is allienech mar welkom astou wat in dy hest, wrt iedereen op staat te wachten. Dan leit der un stuk laan foar dy klaar en wurdt dat spul dert haald. En as dat gebeurd is mustou wear fut, want der staat gyn mins mear op dij te wachten. Want je nimme un skip met en dat het rmte noadech. De persoan is nyt mear belangryk, dan is allienech dat skip lastech. Dat is de permanente faktr dyt foar elk skippersgesin, seker foar gesinnen, un hindernis is. Dyn hele leven lang!
 
10 maart om 17:58
 
Wie is de chte Hero?


En nou gyn gesanger en gejank mear over sponsrs & su, mar lekker naar SC Heerenveen - Excelsior!
 
10 maart om 17:16
 
Stemming


Gisteravend un bewogen bysondere ledenfergadering fan myn foetbalklup Oranje Nassau Sneek had, met teindelek mar n punt ope agenda: Naamswijziging fan de ferenigingsnaam.

Un stampfolle O.N.S. kantine, met o.a. de folledige A-seleksy, mocht op fersoek fan ut O.N.S.-bestuur syn mening en stem geve over ut foarstel tt naamsferandering. Dat ik un fervent teugenstander bin fan ut opnimmen fan de sponsrnaam in de offisjele klupnaam mach su langsamerhaan bekend weze. Dat ik mij op foarhaan ok kaansloas achte om un mearheid achter myn staanpunt te krijen wist ik op 26 febrewary ( sien myn blog fan dy dach ) ok al.

En tch wurdde ut gisteravend un bizarre fertoaning. Toen foarsitter Harm de Wagt de fergadering opende haalde hij futdaleks de angel al t ut foarstel tt offisjele naamsferandering: Hielco Jansen, deskundige op het gebied van de regels, heeft het bestuur gezegd dat wij niet de zware procedure hoeven te volgen om de statuten te wijzigen in verband met de naamsverandering. De KNVB heeft geen problemen met de voorgestelde naamsverandering. Het is mogelijk de tijdelijke toevoeging van een sponsornaam aan de naam van de vereniging aan te vragen met een zogenaamd Formulier naamskoppeling .

Sonder nou ferder in un jridise blauwe jeiter sloat te belanden der is nch un puntsje t de statten fan O.N.S. dat ik anhale wil:

Onder artikel 11 punt 6 un antal saken dy't tch un goedkeuring fereise fan de algemene fergadering. Onder punt 6f staat fermeld:

" Het aangaan van andere overeenkomsten of het verrichten van andere rechtshandeling, welke een door de algemene vergadering bij een schriftelijk omschreven besluit vastgesteld bedrag of belang te boven gaan ".

Dizze foarwaarde geldt flgens mij ok foar ut toefoegen fan un sponsrnaam an de ferenigingsnaam en ferreist instemming fan de ledenfergadering.

Op ut moment dat de foarsitter de mededeling deed dat der gyn stattenferandering noadech was binne der ongetwifeld un heel soad leden akkoard gaan met dizze onoffisjele naamsferandering.

Apart trouwens dat foarsitter De Wagt bovenstaande infrmasy op 29 febrewary jl. al in syn besit had! Blykber het ut bestuur der tch behoefte an had om de leden ut laaste woard te gunnen. Ik waardear dat bysonder! Eigenlek is ut hyper-demokratys!

Dat de stemming nyt flgens ut hshoudelek reglement ferliep is un simpele fastelling fan un feit. Stemming over saken geskiedt mondeling, over persoanen skriftelek. Wat sketste myn ferbazing: over ut saaklek foarstel wurdde gisteravend tch skriftelek stemd. De earlekheid gebied om hier te skriven dat de foarsitter mij persoanlek froech f ik hier akkoard met ging. Ik hew toen ja seid omdat ik fan mening was/bin dat dizze hele stemming offisjeel nergens mear over ging.

Dat de stemming drna enigssins gaoatys ferliep laat sich rade. Hoochtepunt ( f dyptepunt ? ) was ut moment dat un bestuurslid tidens de stemming de foarsitter metdeelde dat yn de bestjoerskeamer lizze ek noch in oantal briefkes, dy moatte ek noch eefkes yne doas

Dat fandaach in un offisjeel persbericht fan ut O.N.S.-bestuur metdeeld wurdt dat de leden van ONS Sneek massaal hun steun uit voor de presentatie en de voorstellen van het bestuur van ONS Sneek en voor de enorm positieve insteek van de toekomstige hoofdsponsor Sietze van der Krieke. Ronkende retoaryk, niks mear en niks minder. Dat ik der enige kanttekeningen bij plaats laat sich rade.

Ik hew besloaten mij nou ferder mar nyt mear druk te maken over dizze hele toestaan. Ik hew gisteravend myn mening as oprechte O.N.S.'er geven. Over hoe't ik over ut e.e.a. denk. Dat folt god en dat Sietze van der Krieke myn klup finansjeel ondersteune sal fyn ik ferder ok prima.


Allienech over de wize wropt BOSO naamsbekendheid tracht te bewerkstelligen bin ik minder entsiast.Ik had dat graach wat beskeidener sin, dus sonder ut opnimmen fan de sponsrnaam in de ferenigingsnaam. De mearderheid fan de leden denkt der anders over en omarmt de nieuwe skeroom figuurlek en un enkeling selfs letterlek!


Foto's fandaach skoaten deur Stuff!! Sien blogje hierboven!
 
9 maart om 19:13
 
Un kp fol met Oranje Nassau Sneek


Fandaach eigenlek de hele dach bezech weest met myn klup Oranje Nassau Sneek. Fanavend sal ik stemferklaring aflge over de foarstelde naamsferandering.
 
8 maart om 18:03
 
ORANJE NASSAU MARSCH

Als de weektaak is volbracht
En je weer ontspanning wacht
Is het altijd weer het voetballeven,
Dat je steeds de meeste vreugde kan geven
Steeds weer denk je met een lach
Aan die fijne zaterdag
Want dan speelt O.N.S.
En dan roep je en dan juich je mee

Refrein

Oranje Nassau, zet je beste beentje voor
Hup O.N.S ers
Zet maar altijd moedig door
O.N.S. ers hou je taai is je parool
Laat ons nu juichen, luid van GOAL GOAL GOAL


Komt er soms wat tegenslag
Strijk dan nooit meteen de vlag
Want de oranjen zullen blijven knokken
Als we maar niet klagen en gaan mokken
Daarom moet je langs de lijn
Altijd optimistisch zijn
Als we ons best maar blijven doen
Wordt de club van ons weer kampioen .....

Refrein

Oranje Nassau, zet je beste beentje voor
Hup O.N.S ers
Zet maar altijd moedig door
O.N.S. ers hou je taai is je parool
Laat ons nu juichen, luid van GOAL GOAL GOAL


Tekst en muziek: A.W. Daale
Maart 1947


Kollega Jan song fanmrren ut O.N.S.-kluplied in de gang fan skoal, ut refrein het mij de hele dach nyt mear t'e kp weest! Un moaie opmaat naar mrrenavend!!

 
7 maart om 17:43
 
Fan Odyssee & Rimpelkoppen

Je mutte hast wel stekeblyn weze om de groate billboards met drop de kppen fan Bee Essers over ut hoofd te sien. Ik hew ut hier over de ankondeging fan de Open Dagen fan Odyssee. Odyssee staat foar god en herkenber openbaar onderwies in Sneek en omgeving. Onder ut motto: Leren, elke dag een avontuur! biede de skoalen fan Odyssee passend openbaar onderwijs voor alle leerlingen, van zeer moeilijk lerend tot hoogbegaafd.

Wromt nou krekt fotos fan Bekende Ouwere Snekers ( en dat binne je gau in sun klein stadsje ) op dy groate brden staan ontgaat mij eigenlek un bitsje. God begriepe ik hew niks teugen Openbaar Onderwies, want omgekeard gunne se mij myn PC skoaltsje fast ok wel. En tch krij ik wat un kniperech gefol ine onderbk at ik dy groate gekleurde brden sien. Ut het ongetwifeld te maken met de nike konstruksje fan myn Praktykskoal De Diken.

Wij werke as Finen & Grouwen tt folle tefredenheid samen onder n dak, de stiid dyt der froeger was tussen Openbaren & Gristeleken leit al un moai skoft achter oans. Kwaliteit fan onderwies, dr gaat ut in ut earste plak om. Nout ik dy pompeuse Odysseebrden sien krij ik ut gefol fan sieltsjes winnen wear. Dat is yts t un tiid toen dy Bee Essers dyt ope reklameposters afbeelden staan nch onferdeeld naar de Openbare skoal gingen. Ik hew helemaal gyn ferlet mear fan dy striid! Grappech fyn ik overigens wel dat al dy Bekende Snekers fan dy rimpelkppen kregen hewwe. Ik mach annimme dat ut komt deur de lym dyt ferkeard opdroogd is!

Mrren wear lekker an n ruwhouten tafel sitte met myn Odyssee-kollegas, we kanne god met mekaar, dr ferandert sun ronkend billboard niks an. Teminsten?!
 
6 maart om 18:31
 
Ferdwinen fan drpsskoal gaat nyt ten koste fan leefberheid!


Poeh h, om ut Iny-Miny mar us na te sgen, dat was gisteravend bst un aardege politieke ( rganiseard deur CDA-SWF ) bijeenkomst bij oans ope Praktykskoal De Diken. Un soad minsen ok ( un kleine 100 ? ), wronder feul minsen t de onderwiesweareld, de polityk en drpsbelangen. Dy hoge en diverse opkomst sal sondermear te maken had hewwe met ut onderwerp, ommers Kleine Skoalen, Krimp & Woningbou binne momenteel ' hot '!

Fantefoaren had ik mij as diskussyleider god inlezen en ok un bepaald frmat op papier setten. Gelukkech ferliep alles su as ik hoopt had: spontaan, open en met diskussy! De ferdinste fan de ses pannelleden en ut pblyk. Hearlek om sukke avenden te leiden! Omdat je gekonsentreard bezech binne en graach skerp blive as gesprekleider, lukt ut mij nyt om ok nch us un kear de pet fan sjoernalist op te setten. Mar as su faak, krpt ut blod wrt ut nyt gaan kan! Dat tch even de kop leech make wat ik mij nch herinner fan gisteravend.

Dat ut ferdwinen fan de kleine drpsskoal en ut stagnearen fan woaningbou nyt ten koste hoeft te gaan fan de leefberheid wurdde mij wel ddelek t wat de sprekers naar foaren brochten. It is de mienskip sels dyt bepaalt f in doarp al f net leefber is , su bewearde Elkien-direkteur Alex Bonnema. Wethouwer Gear Akkerman knikte nyt allienech instemmend na dizze opmerking, mar se befestegde dat beeld ondubbelsinnech: Een kleine school is niet per definitie het hart van een dorp, maar we moeten wel een palet van verschillende voorzieningen aanbieden. De tijd van woningen aan de rand gebouwd is voorgoed voorbij. Het gaat in de toekomst om wat ik dan noem inbreiding . Woningen in kleine dorpen worden pas gebouwd, als er 100% verkoopgarantie is en voor de stad ligt die garantie op 75%. Uteraard wurdde der over dizze stellingnamen diskuseard, met raadslid Gerben Gerbrandy ( FNP ) foarop. De FNPer was ut ddelek nyt met de wethouwer eens. Std en platteln gelyk behannelje , su betoogde Gerbrandy.

Dat kleine dpsskoaltsjes un belangrike funksy ferfulle, was iedereen t wel over eens, mar at de skoal tch ferdwynt dan nimme andere rganen dizze funksy over. Over de mening f woaningbou de kleine drpsskoal overend houwe waren wear ddeleke ferskillen. Bonnema looft der nyt in, ferskillende drpsbelangenferteugenwoardigers wel!
Moai, hier en dr selfs emosjoneel, hoe betrokken de laastnoemden hun meningen naar foaren brochten.

Tweede Kamerlid Sander de Rouwe fertolkte ut OMDENKEN miskyn wel ut moaist deur te ' kwoten ' met niet vasthouden aan beelden van 10 jaar terug en niet verstarren in krimp, dan krijg je kramp!

Na afloop wurdde der nch folop fan de gelegenheid gebrk maakt om onderling kontakten te lgen tussen politisi, onderwiesminsen en besturders. Binnenkrt komme geduputearde Schokker en Tweede Kamerlid De Rouwe bij oans op Praktykskoal De Diken! Overigens iedern is bij oans op skoal welkom om te sien wat wij don. En nyt don!
Gisteravend was der un prachtege rol foar n fan oans learlingen, Michael Bos ( 13 ! ) , dyt ut geld op mear as foartefleke manier regelde. Apetrts op sun jonge!
 
5 maart om 18:10
 
SNEEKTV timmert an de dyk

Hieltyd faker ferskine der mear as aardege filmkes op de digitale site fan SneekTV.nl Aflopen frijdachmiddach waren Alex en Corry de Boer in de glodnieuwe Poiesz winkel an ut Boschplein om Kees Poiesz te interviewen. Kees int sundagse pak sat as un echte Poiesz nyt ferlegen om woarden en fertelde foar ut lieve faderlaan wech. Dizze week sal op bovennoemde site ut resultaat fan de opnames sien te wezen. Naast de lokale digitale nieuwssites is SneekTV un welkomme anfulling op ut aktuele nieuwsabod in Sneek en omstreken!
 
4 maart om 21:18
 
Leze om ut leven!

Fandaach druk an ut (in-) lezen weest over ferskillende onderwerpen dy't mrrenavend an de rde komme tidens un foarumdiskussy over Kleine skoalen, Krimp & Woaninbou. Interessante mateary, dy't oans in SWF seker angaat. Ik bin benieuwd naar de meningen fan Hans Halbesma, beliedsmetwerker SWF, Sander de Rouwe, Tweede Kamerlid, Reitze Sybesma, skoalleider, Gea Akkerman, wethouwer SWF, Alex Bonnema, direkteur woaningboufereniging Elkien en Tineke Schokker gedeputearde.

Ferder ok hele stukken lezen over sprtsponsoring en alles wat dr met te maken het. Ok deskundegen naar hun mening fraagd hoe sij denke over ut inleveren fan autensiteit/identeit in ruil foar frse geldbedragen. Ferrassende antwoarden binnen kregen, dy't ik later in de week brke sal in diskussy over dat onderwerp.

Gelukkech ok nch tyd had om in de nieuwe Friesland Post te lezen. Ja, myn faste boekerbryk staat der ok wear in. Diskear over de roman fan Josuw Rust en ut boek ' Kostelijke koopwaar, de handel in Friese kievitseieren ( 1850 - 1900 )' fan Pieter Breuker. Twee moaie boeken!

 
3 maart om 13:17
 
Foarbereide op politieke avend

At ik myn metwerking an feleen, dan set ik mij altyd ok foar de folle 100% in. Maandachavend anstaande mach ik un debat leide met as onderwerp 'De kleine skoal, de krimp en woaningbou'. De avend wurdt rganiseard deur de CDA-fraksy fan de oudeling SWF. Self bin ik gyn lid fan un politieke partij en dat sal miskyn ok de reden fan de fraksy weest hewwe om mij as gespreksleider op te treden. Fanmrren hew ik mij inlezen en foarbereid op de avend. Eigenlek hew ik ambivalente gefolens at ut over de polityk gaat. Ik flch ut op'e fot en ik maakt mij gepast druk over wat de politisy don en nyt don. Oulopen week was de week fan Lutz. Ik hew nkear met har praten, tidens un Gesprek van Sneek bijeenkomst. Se kwam sympatyk over. Ferder sien ik har al jaren bij SC Heerenveen, we sitte nyt fer fan mekaar af op'e tribne. Hooplek gaat Lutz nyt gebukt onder alles wat in de media over har seid en skreven wurdt. Hilarys ( f is ut skandalech ? ) was de opmerking fan Wim de Bie dy't twitterde dat Lutz cht nyt un deur hem bedocht typetje was...Nou ja, maandach mar us hore hoe't de politisy over de kleine skoalen, de krimp en de woaningbou denke. Fanmiddach lekker de wei in teugen al wear de Lemster Bokkings fan CVVO.

Hieronder nch un kear ut persbericht fan de politike avend:

De CDA-fractie van de gemeente Sdwest-Frysln, houd op maandag 5 maart een thema-avond met als onderwerp "De kleine school, de krimp en woningbouw" in de dorpen en wijken. Dit onderwerp is actueel, omdat de gemeente SWF veel dorpen met kleine scholen heeft. Woningbouw is hier op dit moment niet aan de orde en de vergrijzing gaat door. De CDA-fractie is van mening dat dit onderwerp niet alleen actueel is in Sdwest-Frysln, het thema loopt door de hele provincie, zelfs door heel Nederland!Het CDA heeft Tweede-Kamerlid Sander de Rouwe en gedeputeerde Tineke Schokker voor deze bijeenkomst uitgenodigd. Naast deze twee sprekers is ook Alex Bonnema aanwezig, directeur van woningbouw vereniging Elkien. Namens de gemeente Sdwest-Frysln zijn wethouder Gea Akkerman en beleidsmedewerker Hans Halbesma aanwezig. Als voorvechter van de kleine school, zal de heer Reitze Sybesma, voormalig schoolleider in Gaastmeer aan de discussie deelnemen.

De gespreksleider deze avond is de heer Henk v/d Veer uit Sneek.

Lokatie voor deze bijeenkomst is "Praktijkschool de Diken" Hemdyk 20 in Sneek.

Aanvang 19.30.

 
2 maart om 20:43
  Adieu Altena

De intimi wisten ut al un bitsje langer, mar sjoernalist Willem Altena is sinds fandaach tskreven. Teminsten foar de Liwwarder Krant, ut LC. Fandaach staat Willem syn laaste kollum in ut Hoofdblad van Friesland sinds 1752. Willem gaat en Stef komt. Ut is nyt anders, mar dat ik un trouwe lezer fan Willem syn kollums was, w ik hier tch wel even kwyt. Miskyn un idee om de moaiste sjoernalistieke bonbons fan dizze Altena te bundelen? Of is dat un hopeloas ouwerwets idee? Willem syn warmmiel rinderij met resnsys sal nou ok wel foarbij weze, dy stukjes fon ik altyd hearlek om in te nimmen. Se hapten su lekker fut!

Oulopen week was de sirkel wel un bitsje rond, toen Willem na earder al un kollum over de Doefkes skreven te hewwen ok syn oud-baas Joop Doevendans nch even in ut sontsje te setten met un aardech artikelstje. As sufeul LC-sjoernalisten had ok Willem ut fak bij ut Sneeker Nieuwsblad fan de Doevendansen leard. Gyn flau benul hoe langt Willem bij de LC werkt het. Hopelek krijt eks-sjoernalist Altena nou gelegenheid om wat mear te snitteren & te twitteren. Want de ene tweet dyt der nou staat is feulste min, mar moai is y wel:

Sint Maarten. Het stormt vanavond. Vroeger zag je de lampions dan lekker in de fik vliegen. Nu hebben de kindjes lampjes op batterijen...

Willem Adieu! 
2 maart om 12:06
  PanTeater is nou cht los


Flgend jaar is De Sneker Pan ope kop af 100 jaar. Ut eeuwfeest fan ut Sneker sktsje sal o.a. fierd wurde met un Iepenloftspul dat syn wearga nyt kent. Achter de skermen wurdt al drukt werkt om ut eeuwfeest tt un spektakelstuk te maken. Ut is un samenwerkingsferbaan tussen Toanielferiening Teater Snits en Stichting de Sneker Pan. Fandaach gaat ut flgende persbericht de deur t:


De Stichting Panteater die speciaal is opgericht voor het Iepenloftspul 2013 in Sneek heeft vandaag 25 subsidieverzoeken en verzoeken tot ondersteuning gebotteld en verpakt. Stichtingen en overheden die subsidies verstrekken krijgen een verkorte weergave van het projectplan alsmede een concreet verzoek om(financile) middelen door middel van flessenpost.

Voorzitter Cor Reijenga laat weten dat een dergelijke spektakelstuk naast inkomsten van kaartverkoop en sponsoring ook middelen van subsidiegevers nodig heeft. " Wij brengen met ons stuk 2 werelden bij elkaar, de wereld van het Sktsjesilen en de mensen die van Theater houden. We willen de toegangsprijs aantrekkelijk houden en daarom zullen inkomsten van subsidies / bijdragen van culturele stichtingen van belang zijn. Door middel van deze actie brengen we ons project extra onder de aandacht ".

Un orizjinele manier om ut benoadegde subsidygeld bij mekaar te krijen! Ok ferrekte kreatyf. At dit de foarboade is fan ut Iepenloftspul, dan komt ut seker god. Foarsitter fan de stichting, Cor Reijenga is altyd bereid om eventuele fragen te beantwoarden: (06) 54 35 10 87.
 
2 maart om 09:33
  Fandaach moai nieuws!

Sien fandaach nch mar us op dizze, f andere Sneker websites!
 
1 maart om 21:08
 
Foarankondeging

Sal der seker bij weze! D.V. teraard!!
 
1 maart om 19:06
 
Joke Tjalsma in Hamlet

Aktrise Joke Tjalsma in Hamlet ( foto VN )

Eks-Sneekse Joke Tjalsma fanaf 4 maart anstaande in Hamlet, de nieuwe foarstelling fan ut Noord Nederlands Toneel (NNT). In Vrij Nedrland van dizze week un groat artikel over ut NNT en Joke Tjalsma dy't in de foarstelling Hamlets ferpleegster speult. Prachtech om te lezen dat Joke nch immer an de wech timmert in dergeleke glaansrollen. Feul skses met de premire fan Hamlet op 4 maart! Onderstaande info komt fan de site fan ut NNT( www.nnt.nl )


Hamlet in Stadsschouwburg Groningen


Hamlet is al vierhonderd jaar n van de meest gespeelde en geliefde theaterstukken. Het Noord Nederlands Toneel blijft trouw aan Shakespeares rijke tekst over wraak en rechtvaardigheid, loyaliteit en verraad, maar bovenal over de liefde. Liefde in tijden van paranoia, waarin twee jonge mensen prins Hamlet en zijn geliefde Ophelia bekneld raken in een hachelijke situatie. Angst en wantrouwen regeren in het paleis waar Hamlets oom Claudius zijn eigen broer doodt en na deze gruweldaad diens weduwe Gertrude trouwt. Hij kaapt koningin en koninkrijk.

Hamlet wil de dood van zijn vader wreken en vermoordt in een fataal ongeluk raadsheer Polonius. Niet veel later blijkt Hamlets geliefde Ophelia, de dochter van Polonius, te zijn verdronken. Ongeluk? Opzet? Hamlet lijkt steeds krankzinniger te worden. Of speelt hij een geraffineerd en duivels spel en veinst hij gekte om het onrecht in het paleis te ontmaskeren? Wie is waanzinnig en wie is normaal? Hoe gestoord ben je, als je weigert je te conformeren aan hypocrisie? Om antwoorden te zoeken op deze vragen, verbleven regisseur Ola Mafaalani en Noraly Beyer enige weken in gesloten psychiatrische inrichtingen. Hun bevindingen dienden als inspiratie en vormen het verrassende einde van een sprankelende voorstelling die u meevoert in de ziel van twee jonge mensen op zoek naar hun grote liefde. Misschien komt u tot dezelfde conclusie als Ophelias vader Polonius, die in het stuk zegt: Dit is de zuivere waanzin van de liefde.

 
1 maart om 09:57
 
Sneker binnenstad gaat voor goud

Herbert de Vries ( links ) & Jan Matser ( Van der Valk Hotel )


Sneek moet de komende anderhalf jaar zijn stinkende best doen om bij te blijven in het rijtje aantrekkelijke winkelsteden. Een naambekendheid van 90 % , een Sneekermeer, een Sneekweek, Lekker Sneek en de King fabrieken alleen is niet genoeg. Het is tijd om de bakens te verzetten vindt een aantal actieve binnenstadondernemers, dat de koppen bij elkaar gestoken heeft en in de vorm van een nieuw-elan project de gastvrijheid van Sneek op topniveau terug wil brengen. Met als kroon op deze inspanning de titel Beste Kleine Binnenstad 2013 van Nederland.

Nieuw elan

Het is tijd voor een revitaliseringsronde. Reuring, nieuw elan, aldus Herbert de Vries, voorzitter van de Vereniging van Sneeker Zakenlieden. En dat is precies waarom een aantal personen de koppen bij elkaar heeft gestoken om in de vorm van een denktank ; dingen in beweging te brengen om uiteindelijk in 2013 Sneek de beste kleine binnenstad van Nederland te maken.
Dat begint met een drietraps-raket in de vorm van een symposium in drie delen, op verschillende dagen en voor verschillende doelgroepen om de neuzen van de Sneker ondernemers, hun bedrijfsleiders en personeel allemaal n kant op te krijgen, die van de meest gastvrije kleine binnenstad van Nederland.

De spreker die op 14 maart de reeks opent is Jos Burgers, een gepassioneerd spreker en humorist die de praktijk bij de broekriem pakt en het publiek in gooit. Hij neemt zijn publiek mee in situaties van alledag en gebruikt die als illustraties voor zijn verhaal. Na zijn lezing voor de ondernemers doet Burgers hetzelfde nog eens voor bedrijfsleiding en personeel, waarna Jan van Setten de derde trap van de raket voor zijn rekening neemt en personeel laat ervaren wat gastvrijheid werkelijk betekent.

Ondertussen worden er ook al initiatieven ondernomen op andere fronten, zoals de inzet van de elektrische shuttles voor toeristen door de binnenstad van Sneek , gesprekken met de gemeente over centrum-management. Want er zijn meer steden die dezelfde ambitie hebben en Sneek zal vol gas vooruit moeten geven, willen ze in aanmerking komen voor de prestigieuze titel Beste kleine binnenstad 2012.