dagboek > overzicht
Dagboek febrewary 2012
 
29 febrewary om 11:45
 
Nyk de Vries fan de Blauwe Fedde: Sjoch better!

Der binne nÚch altyd lezingen en bijeenkomsten wÍrít ik mij ferplicht foŽl om naar toe te gaan. Nyt dat ut fan un sterveling mut, mar simpelwech fan binnen ķt, omdat ik mij ut self oplŽch. Gisteravend was der un lezing fan Nyk de Vries in ut kader fan de LiterÍre 4-StÍde Tocht. Literatuur in ut Frys dus. Jaren en dan ok jaren, eigenlek sinds ik naar de PA De Him in Sneek ging, fÚlch ik de Fryske literartuer opíe foŽt. Ik bin aktyf en passyf gebrķker fan ut Frys, un anlearde taal foar mij. Miskyn komt ut dÍrom wel dat ik de offisjele tweede rykstaal fan Nederlaan feul beter spreek as Frystalegen dyít ut fan hķsķt prate. Ik skriŽf ut in alle gefallen beter as de overgroate mearderheid fan de autochtoane Friezen, dyít foar ut groatste gedeelte skriftelek analfabeet in eigen taal binne. De laaste tien jaar maak ik mij nyt mear su druk over ut wel Úf nyt brķken fan ut Frys. WÍrom sķ ik at de Fryspraters dat self ok nyt doŽn, ik wil nyt Roomser as de paus weze. Bovendien merk ik te faak dat Fryspraters mar al te graach utselde doŽn wÍrfanít se met name ĎHoll‚nersí beskuldege: delsien op minderheidstalen, in dit gefal ut Stads! DÍr kan ik ferrekte min teugen! Fan de Ď weromstuit í praat ik konsekwent Snekers teugen sukke gekanstekers en in de media brķk ik myn jongestaal om dy reden dan ok faak. Ut Stads krijt in de praktyk amper steun fan de partij dyít der su prat op gaat foar minderheidstalen op te kommen. Welke FNPíer brķkt ut Stads aktyf in de polityk?!

TÚch steek ik myn liefde foar de Friese literatuur nyt onder stoelen & banken en fÚlch wat der in ut Frys literÍre weareldsje gebeurt nÚch immer. Gisteravend un prachtavend had met Nyk de Vries, dyít un foartreffelek lezing hield over de Blauwe Fedde groep, auteurs dyít tÚt 2002 un blad met de gelyknamege titel de weareld instuurden. Un prachtech eigensinnech blad wÍrfanít Nyk de Vries en Meindert Talma de groate mannen waren.
Op ut earste gesicht leek ut Úf de Blauwe Fedde auteurs gyn argewasy hadden, mar dat was skyn. Ď As men goed tusken de rigels troch lest is der miskien sels in hiele protte argewaasje. En dan foaral tsjin al de statements fan de generaasje dÍrfoar í, su analisearde De Vries gisteravend. ĎOmít elk ideaal te grut is om wier te meitsjen sadat de man opíe barrikade al gau like Żnnoazel en onnuansearre is as de grutte baas dÍrít er tsjinoan skopt.í De overtķging fan De Blauwe Fedde generasy is Ď dat der gjin doelen binne, der binne heechķt yndividuele doelen, mar oer it gehiel soe men sizze kinne dat alles min ofte mear tafalich is, dat it giet saít it giet í.
Un ferwyt dat Nyk de Vries en ok de andere Blauwe Fedde skriŽvers faak te horen krije is Ďsiz it dķdliker!í Dat roept dan bij De Vries wear un omkearde argewasy op: ĎSjoch better!í

Al met al un hele boeiende lezing, dyít in april ok op papier komt in ut Frys literÍre tydskrift Ensafh. Nouít dizze lezing gisteravend weest is, sķ ik der foar pleite om ut betooch fan Nyk de Vries futdaleks mar op ut internet te setten. Ik hew der ferlet fan om syn toespraak de fÚlgende dach nÚch us rustech na te lezen en op te reagearen. Ik was al lang bliid dat ik de analyze fan Nyk op un paar ķtdraaide A-4 tsjes met kreech. Un anwezege Tresoar-klerk fon dat minder aardech: Ď Do meist it wol pķbliseare, mar moatst der wol bij sizze dat it yn Ensafh komt hearÖ!í Echt nieuws komt in Fryslaan altyd un paar maanden later blykber!

 
28 febrewary om 08:34
 
Raffelich realisme? Nije streaming fan in jonge generaasje skriuwers


Op tiisdei 28 febrewaris is de finish-lÍzing fan de LiterÍre 4-StÍde Tocht. Dizze lÍzing yn biblioteek Snits giet oer in nijsgjirrich Żnderwerp dÍrít net earder Żndersyk nei dien is.

Begjin 1996 sette in lyts groepke studinten yn Grins ķtein mei in literÍr tydskrift yn it Frysk. It begŻn as in aardichheidsje, mar as tydskrift krige de ĎDe Blauwe Feddeí stadichoan mear lÍzers. It waard in poadium foar in nije generaasje fan jonge skriuwers, dyít net de barrikaden opsocht, mar op iroanyske wize skreau oer it deistich libben, mei al syn banaliteiten. ĎDe Blauwe Feddeí hat bestien oan de ein fan 2002 ta, mar mooglik is der in nije Frysk literÍre streaming ķt Żntstien.

Nyk de Vries wie studint skiednis en wie der sels by. Hy beskriuwt de beweging en jout ek syn fizy op de takomst fan de Fryske literatuer, de mooglikheden foar fernijing en de tapassing fan de nije media troch skriuwers. Hy is Ż.o. bekend as performer fan Ďproazagedichtení, dat binne hiel koarte ferhalen. Syn nijste bundel hyt: ĎDe dingen gebeuren omdat ze rijmení.

Dit is de fjirde lÍzing yn de rige fan de ĎLiterÍre 4-StÍdetochtí, dyít holden wurdt yn de fjouwer grutste plakken fan Frysl‚n: Ljouwert, It Hearrenfean, Drachten en Snits. Alle kearen in oare sprekker oer in markant aspekt fan de Fryske literatuer, mei gelegenheid foar fragen en diskusje oan de ein. De lÍzing yn Snits stiet op himsels, jo hoege as harker net de hiele 4-StÍdetocht bywenne te hawwen.

De lÍzing is ornearre foar elk dy't him by de Fryske literatuer betrutsen fielt: lÍzers, (oankommend) skriuwers, ķtjouwers, sjoernalisten, resinsinten, afŻkkursisten, learlingen, studinten, dosinten, leden fan Fryske kriten, ensafh.

Datum: tiisdei 28 febrewaris 2012
Tiid: 20:00 - 22:00 oere
Yntree: Ä 5,00
Studinten: Ä 3,50
Plak: Biblioteek Snits
Adres: Wijde Noorderhorne 1, 8601 EA.

 
27 febrewary om 19:58
 
Alles alles geht vorbei...


Ut de erfenis!

 
26 febrewary om 20:57
 
De bining foargoŽd ferbroken

In'e hanebalken fan de O.N.S.-kantine is BOSO ok al anwezech bij SC Heerenveen, allienech bliŽft de klup fan Abe gewoan SC Heerenveen, sonder BOSO!Ut was al un tydsje bekend, niks in Sneek bliŽft geheim, mar tÚt fandaach toe gyn ruchtbaarheid an ut nieuws. Ik hew ut over myn klup Oranje Nassau Sneek en de foargenomen naamsferandering, nyt de earste naamsferandering in de roemruchte geskiedenis fan de klup. Dy ferandering behelsde overigens mar un toefoeging fan un plaknaam: cvv O.N.S. SNEEK. Ik hew dat noait goŽd begrepen, want at je de afkÚrting ķtlÍge dan staat der simpelwech twee kear Sneek achter Oranje Nassau. Bitsje overdreven, mar toe mar.

De offisjele naamsferandering dyít nou ter diskussy komt op de bysondere ledefergadering fan 9 maart gaat feul ferder: ď Hoofdsponsorschap vanaf seizoen 2012-2013, waarbij de naam van de hoofdsponsor in de clubnaam zal worden opgenomen.Ē

Ik sal mij op 9 maart op ferskillende gronden ķtspreke teugen dit foarstel, overigens maak ik mij gyn enkele illķzy om ut tij te kearen. Wie geld het, het de absolķte macht! Dwars teugen alles in. Skyndemokrasy wÍrbijít histoarise en seker emosjonele argumenten gyn barst an ferandere salle. Ik bin op foarhaan kaansloas. En dat foŽlt nyt noflek!

Foar mij is un fereniging nÚch altyd un samenwerkingsfÚrm wÍrbijít meardere persoanen op foŽt fan gelykheid trachte un bepaald doŽl te ferwezenleken Úf un bepaalde aktiviteit te ontploaien, meastal sonder dat hieran kommersjele belangen aníe basis lÍge.

Bij Oranje Nassau Sneek is dat dus fanaf 9 maart nyt mear su. HoofdsponsÚr BOSO bepaalt! Ut bestuur sal ongetwifeld sÍge dat ut larykoek fan mij is, sij bliŽve baas. JajaÖ! Ondertussen mut de naam, un belangryk stuk fan je identiteit, wel anpast wurde! Gek is ut ok, dat in Sneek nÚch un foetbalklup is dyít in syn klupnaam de firmanaam BOSO draagt. Inderdaad poets BOSO nyt ķt!

Uteraard weet ik wel wat de beweechredenen fan ut O.N.S-bestuur is: handhaving in de Hoofdklasse, met doel richting Topklasse te gaan. En foetballe op dat nivo kost un paar senten, want tÚpamateurs komme al lang nyt mear foar un TV Úf foetbaltas met inhoud. At O.N.S. nyt suín geldskieter as Sietze van der Krieke achter de haan het, sal ut teruchfalle naar earste- Úf tweede klasnivo. Ď Met mekaar hewwe we un antal jaren leden dat beslķt nomen, en dan must nou nyt miege dat dit de konsekwÍnsyís binne í, ferweet gistermiddach un andere O.N.S.íer mij. Mach su weze, mar ik hew ut recht om myn staanpunt naar foaren te brengen.

Overigens ferbaas ik mij over Van der Krieke syn geldingsdrang. WÍrom oh wÍrom fynstou dyn toko groater as un ķnike klup fan 80 jaar Sietze? WÍrom wilstou dyn firmanaam letterlek afdrukke in dy fan de fereniging?
Bistou nyt bang dat dyn geldingsdrang ok wel us teugen dy werken gaat? Ut sķ bÍst su weze kanne dat kleinere sponsÚrs afhake omdat BOSO alle reklame andacht opeist. Wat ik dy eigenlek frage wil Sietze: Hoefeul houdstou fan myn klup?

Dizze foargenomen naamsferandering doŽt mij feul mear as ik docht, ik bin der gewoan beroerd fan! Ik wil eigenlek helemaal nyt foetballe bij su'n klup, mar ik weiger om fut te lopen. Ik bin O.N.S.'ers en ik bliŽf O.N.S.íer en sal aansens myn 100 euroís wear gewoan overmake richting klup fan 100! Hoe gek kanne je weze?!


 
25 febrewary om 11:08
 Fandaach rķk en foŽl ik ut foarjaar! Sien wear foarķt!! Fijne dach allemaal.
 
24 febrewary om 17:52
 
Thema avond ĎKleine school, de krimp en woningbouwí


Op maandag 5 maart wordt er een thema avond over de kleine school, krimp en woningbouw door de CDA fractie van de gemeente Sķdwest Frysl‚n georganiseerd. Voor de gemeente Sķdwest Frysl‚n is dit een belangrijk onderwerp gezien de vele dorpen en kernen die de gemeente rijk is. Door het huidige economische klimaat en verwachte krimp/ontgroening wordt zowel de woningbouw in de dorpen en kernen als de aanwas van kinderen op de kleine basisscholen steeds lastiger. Komt hiermee de leefbaarheid van onze dorpen en kernen in gevaar?


De CDA fractie is van mening dat dit onderwerp niet alleen actueel is in de gemeente Sķdwest Frysl‚n. Het thema loopt door de hele provincie, zelfs door heel Nederland!
Gasten deze avond zijn: Alex Bonnema, directeur van woningbouw vereniging Elkien, Reitze Sybesma, voorvechter van de kleine school en voormalig schoolleider in Gaastmeer, lid van landelijke werkgroep Krimp Hans Halbesma, CDA wethouder gemeente Sķdwest Frysl‚n Gea Akkerman, Tweede Kamerlid Sander de Rouwe en gedeputeerde van de provincie Frysl‚n, Tineke Schokker. Gespreksleider deze avond is Henk v/d Veer uit Sneek. De thema avond vindt plaats in "Praktijkschool De Diken" Hemdyk 20 in Sneek. U bent van harte welkom! Aanvang is 19.30en de toegang is gratis. Na afloop is er gelegenheid tot napraten.

Voor informatie kunt u bellen of mailen met Pieter Greidanus 06-25211828, pgreidanus14@hotmail.com
 
24 febrewary om 17:40
 
Dingen fan de DachÖ

Ja, dat fyn ik wel un aardege titel foar ut blogje fan dizze ytwat sķterege dach. Ut was oait ( 1946 Ė 1987 ) de titel fan un VARA aktualiteiten-rubryk. Ut bekte in elk gefal lekker. Sjoernalisten kregen de opdracht met fíral dy politieke ontwikkelingen dyít in ut belang waren fan de PvdA foar ut foetlicht te brengen. De rķbryk wurdde ķtsonden opíe senders Hilversum 1 en Hilversum 2 wannearít de VARA sendtied had. No, wat un omhaal fan woarden ( foar ut histoarys besef salle we mar sÍge ) om te kommen wÍrít ik naar toe wil. Ik hew oulopen week wear un antal kearen met politisy en bestuurders om tafel sitten.

Dinsdach met un antal CDAíers over de teama avend Ď Kleine skoal, de krimp en de woaningbou í. Uteraard hew ik dat tema even in ut Snekers oversetten, want lokale politisy hewwe ut nÚch altyd nyt su op ut Snekers en andere minderheidstalen. Mar dat tersijde. Ik mach tidens dy tema avend as gespreksleider optrede. Fyn ik moai om te doŽn, want ut gaat ergens over. Ondertussen staat ut persbericht al op ferskillende sites te lezen. Ik doŽn dat aansens na dit blogje ok.

Gea Akkerman

Gistermiddach hew ik un uurke bij wethouwer Gea Akkerman-Wielinga sitten. Ik hew har un interview foar ut blad Ondernemend Sķdwest-Frysl‚n afnommen. Dizze wethouwer is nyt su fan de ronkende retoryk, ut is eigenlek de beskeidenheid selfe. Weloverwogen in har bewoardingen en hier en dÍr nÚch un bitsje onseker.

TÚch weet Akkerman wel wat se wil, is ok seker ambisieus en durft ferantwoardelekheid te nimmen. Selfs ferantwoardelekheid wÍrít se nyt eens ferantwoardelek foar is. We hewwe praten over ut Boschplein ( ja, ok over dat lyk fan un miljoŽn dat na har antreden ķt de kast kwam ! ) over woaningbou. Over afbraak ( de Blauwe flat in Ď myn í Noardehoek) en over duutsaamheid. Ut was ťťn fan de moaiere uren fan dizze werkweek!
 
23 febrewary om 18:34
 
De Clivia komt ķt Harlingen!
Wat un moaie reaksyís hew ik op ut blogje ( gister ) over de Clivia had! Nyt allienech fia de mail, mar ok nÚch fia de ouwerwetse telefoan.

JAN DAEMS mailde o.a.: ď Folgens mij stamt dit stukje van de clivia ķt Harlingen fan na de oarloch. In enkele kear is ut noch te horen op Radio Frysl‚n. Ďn Neef van mij ķt Bolsert Menno Bosma song ut altiten op familiefeesjes. Hij socht dan foartiid un plant ķt en sette dy op de tafel naastum. Dan kwam syn optreden werbij hij bij de laatste woorden ďen de clivia was doodĒ in ien kear de plant hardstikke plat sloech. Groot sukses.Ē

GEART BOS ķt Skarnegoutum weet te melden dat Ď de wize fan de clivia fan Geertsje op de cd fan Irish stew ķt 1983 ít Woanskipí, staat. Ik hew dy CD nyt Geart, mar Irish Stew maakte moaie mķzyk!

MATTHIE SILVIUS mailt dat ut lied fan de Clivia ķt Harlingen komt. Ď We hewwe ut kÚrleden nÚch songen. Ut sķ miskyn wel un moai liet weze om opíe BSA te singen, ut is un gesellege metsingerí, aldus Matthie ( = Molly ).

PIET VAN DER MEEEREN het ok aardege infÚrmasy over ut skynber beroemde liet fan de Harlinger seunen: Tot het jaar 2010 gaven de Old Timers van Kees Hordijk een thee dassant in de Stolp met Hotse van Bekkum als zanger. Dan werd het lied van de Clivia vast gezongen.í

ANGELIEN POIESZ weet mij te fertellen dat ut om Geertje Walle gaat en geeft mij bovenstaande Youtube-link!

HARM ROZENBERG tenslotte mailt: " Dat fesku fan Geartsju en de clivia is un harlings fesku en skreven deur Bauke van de Gaast. In Sneek wudde ut heel faak speult deur ut Old time dans encemble o.l.v. Cees Hordijk. Wij R.H. singt ut ok, mar dan met un andere gelegenhiedstekst, skreven deur Gerhard de Jong en dan is du titel Kratsju bier. Mar misskien wist dit ok allemaal wel."

Nou Harm en alle andere reagearders, ik wist ut dus nyt! Nou wel en hierfoar myn harteleke dank! Ik pries jum naam in alle stilte!
 
22 febrewary om 17:31
 
De Clivia


Fandaach kreech ik un haanskreven briefke + un liedtekist fan Hotzeke Ozinga. Hotske skiŽft in ut briefke ut fÚlgende over de tekst: 'Dit liet is seker 100 jaar. Oans Moeke song ut vroeger, ik hef ut weer vonnen en stuur ut an dij, sudat ut niet verloren gaat. Ik bin de melodie kwiet su gaat ut as je ouwer wudde.'

Groat geliek Hotske. Ik set ut fandaach futdaleks op myn site. Wie weet hore we der nÚch wat fan. Ik sķ wel wete wille wie't Wim Kroon is! Dat ut lied seker 100 jaar is, klopt nyt. Ommers der staat ' Ze was su sterk as d'ofsluutdiek...' En dy is nÚch gyn eeuw oud! Mar ut fers is der nyt minder moai om!De Clivia


Jim sal 't mie wel niet kwaluk nimme
As ik gewoon van Geertsje praat
Ofskoon se in de stadsregisters
Met naam en fan beskreven staat
As Geertsje, koopvrouw in van alles
Was heel de stad met hur vertrouwd
As Geertsje het ze heel hur leven
Vur kien en kleinkien skrept en sjouwt

refrain:

En savus zat Geertsje, gesellug veur de ramen
En keek naar de mesen die langs hur huuske kwamen
De poes lei te spinnen, de skiemerlamp was op
En naast hur op 't kasje, stond de clivia in knop

Gien dokter had 'n klant an Geertsje
Ze was su sterk as d'ofsluutdiek
Toch zei 'n bufre op een morgen
Jou siena skier, jou binne ziek
De dokter kwam en skreef een drankje
Toen raakte Geertsje vanne wies
Ze kon die kerel wel vergrieme
Want ze, griesde van annies

refrain

En savus lei Geertsje, hur pienekop te dinken
Hoe of ze dat fleske met rommel op moest drinke
Ze wist er gien raad op, wat zat ze inne knoei
En naast hur op 't kasje, stond de clivia in bloei

Ze moest dat spul sien kwiet te raken
En uren lang docht Geertsje na
Toen skoot de redding hur te binnen
Ik geef ut an mien clivia
Ze gaf 'm ieder uur 'n lepel
Op die manier kwam ut fleske leeg
Wat moest ze gnieze toen ze van dokter
Al gauw verlof tot opslaan kreeg

refrain

En savus zat Geertsje, weer nofluk veur de ramen
En keek naar de mesen, die langs hur huuske kwamen
De poes lei te spinnen, bij Geertsje oppe skoot
Ze was weer de ouwe, maar hur clivia was, dood
 
21 febrewary om 18:01
 
Wilco Berga in ut Snekers

Wilco Berga ( foto Jan Kalma, Tresoar )

Dat auteur/dichter Wilco Berga mach dan un behoarlek oeuvre in ut Frys skreven hewwe, dat wil nyt sÍge dat hij niks in ut Snekers pķbliseard het. Un antal prachtege fersen in de stadstaal staan op syn naam. KÚrtleden reagearde Wilco, dyít in Sneek geboaren is en op de HBS sitten het, op un fers fan mij in ut algemien-kultureel opinyblŽd de Moanne-mei Trotwaer. Myn fers gaat su:


Sneker in Albufeira


de hollaanse bloate-titte-frouwen op ut
sonovergoaten straan fan Albufeira waren
op ut earste gesicht bÍst antreklek

mar toen avens ut blonde Portugese meiske
met har ezel en houten karre de straat indenderde
om jķtesakken met swartferbraande Johannesbroadboanen te besÚrgen

witst ik seker dat dy hollaanse mokkels
bij lange na nyt iníe skadķw fan dizze
Portugese autochtoane meid staan konnen

en al helemaal nyt toen se har sangere stemgelķd hoare lied
ut klonk as un mankelike fado teugen de witpleisterde muren
fan fier sterre hotel Vila PŤtra

even bekroop mij ut Albu-gefoŽl tÚt iníe bonken

mar ik had mij al reedlek gau wear iníe macht
wat mient suín Sneker boerelul fan 56 jaar wel nyt ?!


WILCO BERGA


Wilco syn poŽtise reaksy is te moai om allienech op de digitale site fan de Moanne te lezen. Met toestemming fan Wilco mach ik hier ut kommentaargedicht ok pķbliseare. Dank Wilco!!


Fado fan Sneek*


Henk ķt Sneek Ė ja dy Ė fon in Albufeira
de fado by un meiske met un ezel

Is y fast noait Mieke teugen komen dyít
jou nyt sach al stonst ok in íe braan
Is y fast noch noait naar Oans Gebou weest
met Vin Cardinal and the Queens
Het y ok nyt met Heleen in de Hindelooper
Kamer sitten

Het y noait by negen graden onder nul met
un moai blyn meiske op íe Laatste Stuver
staan om fogels in ut wak oud broad te foeren

Op íe feemarkt hew ik noait un ezel siŽn
mar wel un swikje iensume peerden
en koeien dyít nyt foar- of achterķt wuden
Boeren skreeuwden je de oaren fan íe kop
en altyd stront an íe skoenen
dat noch in íe droom rķkten je de fadodampen

Mar goŽd, ik bin ok noait in Albufeira weest.

Wilco Berga

* Op ut gedicht Sneker in Albufeira fan
Henk van der Veer in ut desembernummer
fan De Moanne 2011
 
20 febrewary om 17:28
 
Ome Joop an ut woard


Ome Joop ( Doevendans ) het foarege week Ď syn í memoires, optekend deur Henk van der Winden, ten doop houden: Ď Achter de schermen van de Waterpoortstad- Het verhaal van Joop Doevendans í.
Saterdachmiddach hew ik un twintech minķten bij ome Joop en de auteur fan syn boek sitten te praten. Su as alle kearen at ik met Ome Joop praat, bysondere momenten. Al sinds ik myn earste stukje foar de Sneeker inleverde, maandach 26 jannewary 1987, was dÍr de klik tussen mij en Ome Joop. Ik hew na dy 26ste jannewary nou un kwart eeuw leden, nÚch regelmatech met hem praten. Su nou en dan hing ( en hang ) ik Ome Joop goŽd in de bek anders is ut nyt ķt te houwen bij um! Mar wat altyd bleven is, is ut groate respekt foar hem, ik waardear dizze man ten searste!! Gister hew ik ut boek in ťťn adem ķtlezen: PRACHTECH!! Groate komplimenten foar oud gemeentefoarlichter Henk van der Winden. Ut leest as un tierelier, fraaie ferhalen, nyt te min ( en ok nyt tefeul ) moaie anekdoates, mar soms ok de serieuze toan wÍrít de emoasyís fan af spatte. Dizze ferhalen binne inderdaad de moeite fan ut lezen mear as weard. Moai dat Ome Joop de ferhalen en herinneringen over de overleden broers en ouders in syn levensferhaal betrekt. Dit is un royale man, wat hij en syn family foar Sneek deen hewwe is inderdaad nyt te fangen tussen twee kaften. Ut adagium fan Ď Als je je verleden vergeet, vergeet je jezelf í is mij ķt ut hart grepen. Ome Joop en Tante Aly fan harte felisiteard met dit prachtege boek. En dou ok Henk van der Winden!

 
19 febrewary om 11:10
 
Bewogen week achter de ruch

Ik kan mij nÚch goŽd de dach herinnere dat un buurmeiske bij oans in de straat folkomen onferwachts overleed. Ut was in de jaren sestech fan de foarege eeuw. Nyt allienech har overlijden maakte indruk op mij, mar ok dat de gedinen as teken fan rou bij har ouderlek hķs dicht gingen. Overdach wurdde nacht. Oulopen week hew ik de digitale gerdinen fan myn dachboek ok dicht deen, wegens family omstandechheden, suít dat dan offisjeel hyt. Apart dat ik regelmatech op myn site I.M.'s skriŽf over bekende Snekers & su. Nou nyt, ut is privť. En oait, toen ik met dit weblog begon skreef ik wel persoanlek, mar nyt privť. Ut is un hťťl dun toutsje wÍrít je as weblogger op balanseare en ik kķkel der su nou en dan ok hopeloas af, wannearít ik tÚch un bitsje te privť bin. Aflopen week hew ik mij der self foar behoeden kannen, deur nyt te bloggen. Ondertussen gaat ut leven syn gang en ik stap nou wear in, suít jum dat fan mij wend binne.

Sneon & Snein

Uteraard un soad reaksyís kregen, stuk foar stuk posityf over ut interview dat Koen Pennewaard mij dry weken leden afnam. Dat ut positieve reaksyís ( dank dÍrfoar ! ) binne is nyt ferwÚnderlek, lui dyít nyt reageare binne trouwens ferrewech in de mearderheid. DÍronder binne ok minsen dyít ut nyt su op mij en myn levensfisy staan hewwe, dyít kort deur de bocht myn bloŽd wel us drinke kanne. Ik lÍch der nyt wakker fan. Sneon & Snein leit fandaach al wear in de kattebak en mÚrren gaan de earpelskillen der in. Ik gaan gewoan wear ferder met ut fentilearen fan myn mening, hier op ut weblog, in de kroech, de kerk en de foetbalkleedkamer. FoŽl mij su skerp as un mes, der is gyn rÍden an!
 
13 febrewary om 23:10
 
Stilte


TÚt en met saterdach 18 febrewary 2012 gyn blogs.
 
12 febrewary om 18:39
 
NÚch even nageniete fan de winter...


Der binne ongetwifeld un soad lui dy't nÚch even nageniete salle fan dizze winter! Eťn fan dy minsen is oud-Sneker Wim Eizenga. Un soad sterkte Wim!

 
12 febrewary om 11:22
 
Tryst begin fan de week: Whitney R.I.P

 
11 febrewary om 15:13
 
DE HOF FAN HEDEN!!


Ongekende skoanheid op ut Groatsaan ( foto Kerst Boomsma )
 
11 febrewary om 14:12
 
Hardriderij ŗ la Slingerkoek op ut Groatsaan 2012Op 10 febrewary 1996 wurdde de laaste tradisjonele hardriderij ŗ la Slingerkoek foar skoalkynders tÚt en met 13 jaar ferreden op ut Groatsaan. Fanmiddach was ut na 16 jaar wear raak! Onder ideale wearsomstandechheden gingen om even na 1 uur de wedstriden los. De besielende leiding in goeie hannen fan spreekmeester Nico Silvius. De nostalgy spatte hast fan ut ies af, toen de paarkes an sjalen over ut befroaren Groatsaan skaatsen.

Wat un prachtech gesicht, wat un sfearfol plaatsje op dizze ouwe Sneker stadsgracht. Aníe kant de fader en moekes, de groatouders en andere belangstellenden. Dy fertelde ferhalen over hoeít sij oait ok metdeen hadden an dizze befaamde riderij. Froeger hearen met hoge hoeden en un stemmech swart. Fandaach un finsh meester in un hup-hollaan-hup-leeuwepak met in de haan de Nederlaanse flach om an te wizen wel koppeltsje as earste over de meet ging. Mekaar fasthouwe an de sjaal, de koek nyt fergete met te nimme, nyt falle late, want sonder koek over de finshlijn telt nyt! Ď Weet je wel hoe moeilijk dat is í, froech un meiske fan un ferliesend paarke an har manleke lotgenoat. En dan al dy kleuters met un dik stuk koek iníe hannen, niks gyn last fan de kou. Nee, opíe kont in de sneeuw teugen de walbeskoeiÔng an! Ferliezers waren der nyt fanmiddach, allienech mar winnaars. Warme poeiermelk en groŽne snottebellen, ut was allemaal anwezech. Hulde foar de Úrganisasy dat se dizze tradisjonele riderij nyt ferloaren gaan late! 
11 febrewary om 10:50
 
KlķninÍre Sneker ElfstedentÚcht: feest foar de smaakpapillen!

Kok Robert Klein fan De Walrus: WELKOM!!


Onder ķtstekende wearsomstandechheden, temperaturen onder ut friespunt, hewwe we gisteravend de 4de KulinÍre ElfstedentÚcht met glaans folbrocht. Ut het fier jaar leden un fantastys inisjatyf fan de Stichting Uit in Sneek weest om naast Lekker Sneek, ok dizze kulinÍre aktiviteit opíe kalender te setten. GoŽd 300 deelnimmers hewwe gisteravend tussen halfseuven en elf uur de 11 restaurants besocht. Dat antal is frijwel geliek an foarech jaar, dat de sleet sit der gelukkech nÚch nyt op.

Ouwets lekkere snert fan De Bommel


Ut evenement krijt seker in de lokale social media folop andacht en ok de aktieve Alex en Corrie de Boer waren gisteravend anwezech met de kamera fan SneekTV om un sfearepÚrtasy te maken. De Daaldersplaats was dit jaar foar ut earst gasthear en se deden dat wel op un hele lķdieke manier. Foar op ut terras hadden de Hagtings un echte koek & zopie boud! Heel sfearryk allemaal, krekt as de de spesjale Culi-Tour bus dyít de Daaldersplaats insette om de gasten te ferfoeren. Reisleider Niels Engelmoer fermaakte ut busfÚlk op geheel eigen wize! Sjapo foar entertener Engelmoer!

Gasthear Anne Wind fan Onder de Linden: earst stempelje, dan ite!


Ik fon ut dizze edisy tÚch al opfallend dat de horeka der fan alles an deen had om der un tipys Elfstedensfearke fan te maken. Dat de Sneker horeka kreatyf is, wurdde gisteravend nÚch mar wear us befestegd. Miskyn hier en dÍr onderling nÚch even un bitsje mear afstemme op wat de gasten foarsetten wurdt kan gyn kwaad. En dan bedoŽl ik nyt kwalitatyf, dat is prima, mar nÚch mear fariasy. Ut is detailkrityk.

De Friese Doorloper fan De Wijnberg: poeperdepoep wat lekker!


Na un prima ontfangst bij Grand Cafť De Walrus, dÍrít kok Robert Klein de deelnimmers persoanlek met Haagse bluf ferwelkomde, ston bij kwaliteitsrestaurant Anne Wind paraat op syn stempelpost. Op ut menu un folledech Frystalege Elfstedenhap: Pofte jirpel mei stip, baarch mei droege woarst fan Murk e Riperkrite tsiis. Fierder sipelsmots mei reade koal en waarme wyn.

Rob Hopster fan't Rood Hert: de fleespotten fan Egypte...


Un hearleke start dus. Tussen dizze twee restaurants hadden we ok nÚch un tussenstop in de Bommel, dÍrít un foartreflek kÚpke snert met infentaris foar oans klaar ston. Uteraard onbrak ut stukje roggebroad met spek nyt!

De Noorderpoort: Lekkere Salm in un Sakje!


Hotel Restaurant De Wijnberg presentearde De Friese Doorloper: Ď Een bitterbal gevuld met Wergeaster grouwe tsiis op een bedje van salade melange, afgemaakt met coulie van gember en abrikoos.í Jeuminikkus wat un reklame foar dit restaurant, sondermear un kulinÍr hoochstandje!

Joris Hagting foar ut earst present: orizjinele ideeŽn!


Het Rood Hert, fan Rob Hopster, was al su orizjineel. Un groate heksepot fol met sudderend stoofflees: jammy jammy in ut kwadraad! Nadat we un toast met Tessels krķdebitter ķtbrocht hadden klķnden we tefreden naar De Nooarderpoort. Hier ok wear un smaakfolle hap, o.a. Ď salm in un sakje í. Prima tent en flotte bediening!


Niels Engelmoer: kulinÍre reisleider fan de bķtenkategoary!


In de al earder noemde bus naar De Daaldersplaats en toen ferder naar Villa Villa opíe Ouwe Koemerk. Nyt moeilek doŽn, mar simpelwech anskķve an ut buffet: sufeul at je mar op kanne! De Lachende Koe, met un stralende Maaike as tÚpserveaster, opnieuw salm dyít de smaakpapillen streelde. Logys dat je dan wel even singe wille! Waarheen leidt de wechÖHoe later opíe avend hoe froleker de stemming, dyít in ít Vaticaan nÚch fleureger wurdde.

TÚpserveaster Maaike fan de Lachende Koe: sien Nico tÚch us ferhearlekt kieken!


De Sneker Harť Hasjee fan patron Sjoerd Petersz Schot ( je sÍge SkÚt ! ) ging er tussen al de Roomse meuk in as de welbekende preek in un griffemearde ouderling! Ankommen bij Sing King Ling hew ik de Pekingeend ķt de Wip mar laten foar wat se was, un bakje Sineze tee fon ik ter afslķting op dat moment mear as genoech. Met de welferdiŽnde medalje omíe nek in optÚcht naar De Walrus foar de afterparty.

Sneker Harť Hasjee bij ut Vaticaan


Tom: Deelnimmer fanaf edisy 1! Ut krķske is binnen!!


Aparte fermelding nÚch even foar un echtpaar ķt Apeldoorn. Dizze twee krasse begin seuventegers genoaten met folle teugen fan de KulinÍre ElfstedentÚcht: ' we waren al verliefd op Friesland, maar na deze avond houden we de provincie. ' Moaier kompliment kanne je nyt krije!

Apeldoornse Ans & har man: ' we houden van Friesland! '
 
10 febrewary om 17:16
 
Winterdagen & KlķninÍr Sneek

Fanvend KlķninÍr Sneek ( Foto Almar Setz )

Dit binne moaie winterdagen in Sneek! Prachtech gesicht om al dy honderden minsen foarbij te sien skaatsen op nÚch gyn 100 meter fan oans hķs. Geeft ut abslķte thķsgefoŽl an, hier flakbij ut Sneker gedeelte fan de ElfstedenrŻte. Fanavend gaat de KulinÍre ElfstedentÚcht foar de fierde kear fan start. Wat un weelde dat je dÍr naar ķtsien kanne.

In de LC fandaach twee opfallende artikels, un artikel en un analize mut ik eigenlek skriŽve, fan Koen Pennewaard. In de analize fileart de LC sjoernalist de lokale politisy met hķd & haar. SterkernÚch Pennewaard laat niks over fan ut populisme in ferbaan met ut openhouwen fan de ' vuilstorten ' in Koudum en Heech. Dizze analize sal der bij wethouwer Leo Pieter Stoel ingaan as lij water!

De bestuurders fan SWF komme der in ut Stoomtreindrama ok nyt al te bÍst foar wech. KuratÚr Verdonk is heel dķdelek over de opstelling fan wethouwer Maarten Offinga dy't pas na de afwikkeling fan ut faillissement de situasy opnieuw besien wille: ' Dat is een fopspeen ' seit Verdonk.

Apart dat ik tÚt nou toe gyn enkele reaksy fan Offinga over dizze kwesty lees, as allienech mar fÚrmele skriftleke kommentaren. Wat is hier de reden fan wethouwer?


Trouwens dat de Popbunker an de Geau nou inenen fan de baan is, ferbaasd mij ok wel un bitsje. Ut argument dat der gyn auto's over ut fytspad bij de bunker komme kanne, was tÚch twee jaar leden ok al bekend? At de beoogde nieuwe lokasy feul moaier is as ut spultsje an de Geau, sal su'n ferklaring slikt wurde. Anders nyt!
 
9 febrewary om 19:14
 
Ut Boschplein leeft!!

Letterlek onder de klokslach fan de 399 jaar ouwe Waterpoart, is ut an ut Boschplein ťťn en al bedrievechheid! Op suín manier nieuwebouwe sķ ik wel mear sien wille in oans stad. Dit stukje Sneek is sondermear un fisitekaartsje om trÚts om nyt te sÍgen groats op te wezen. Gisteravend bij de opening fan de Poiesz Sķpermerk weest, ut was der smoar en de smoardruk! En ut stikte der fan de bekenden en Snekers. Ut kan hast ok nyt anders bij su'n in- en de in-Sneker bedriŽf. An alles is te merken dat ut un family-bedriŽf pur sang is. Bij binnentreden stonnen de nazaten fan groanlÍger Lodwijk Poiesz de gasten al op te wachten en ok in de winkel liepen der heel wat familyleden om. En stuk foar blijmoedech dy Poieszen!

Anton Smit, in de nostalgise karrť-opstelling fan de groŽnte afdeling:' Ut begon oait met de groŽnte en hier foel ik mij thķs! '

Greetje ( ' Zus ') Slippens - Poiesz en Willem Poiesz.

Gerda Lok - Poiesz

Un paar weken foar de opening fan de nieuwe Poiesz Sķpermerk froech Kees Poiesz Úf un fers dat ik oait al us foar de Sneker groatgrutter skreef brķkt wurde mocht in de saak an ut Boschplein. Uteraard gyn enkel beswaar, mar wel op foarwaarde dat ik un paar feranderingen anbrenge mocht. Ut aktualisearen fan myn eigen poŽzy dus.

Ut resultaat is futdaleks bij de ingang fan de winkel te bewonderen. Naast ut fers un moai nostalgys skilderij fan ut alderearste (groŽnte-) winkeltsje fan Loadsje Poiesz an de Havenstraat.

Ut skilderij is oait maakt deur Sluyter. Hierbij ut fers:Poiesz-gefoŽl

kom mar dichter, toe kom mar dichterbij
sien de sliten stapstien met de datum 19 april 1923
foar ut monumentale pand an ut Groatsaan

in de eeuwenouwe hanebalken
staat in sierleke letters- rķnetekens gelyk Ė
syn naam grafeard: Lodewijk Gerardus Poiesz

un fergeelde adfertÍnsykrant met foaroarlÚchse prizen
frissche spinazie, met es see ha , su fanít laan
dikke bossen rabarber & raapstelen
kroppen slaad, un dubbeltsje mar

hast un eeuw later dendere oranje-groŽne Poiesz-trucks
over asfaltdiken, besÚrge an tientallen filialen de produkten

onder de klÚkslach faníe Waterpoart an ut Boschplein
boadskapt ut winkelfÚlk in alle tefredenheid
overhearst dat warme onovertroffen Poiesz-gefoŽl!

Kees Poiesz en Rinske Poiesz-Zijlstra, gisteravend in de nieuwe winkel an ut Boschplein

DROGISTERIJ & PARFUMERIE MEINDERSMA

Naast de nieuwe Poiesz-festiging an ut Boschplein, nÚch un ' eigen ' Sneker bedriŽf: Drogisterij & Parfumerie Meindersma. Ok Marinus van Loon & Rick Grootenhuis hadden fandaach al reden tÚt lachen. Naast de drukke saak op ut Oasterdyk openden ut ondernimmersechtpaar un ' filiaal' ( ik fyn ut gewoan un moaie winkel hoar ! ) an ut nagelnieuwe plein. Ut was der fanmiddach al smoardruk met de saak dy't as adagium ' Ut is hier skoanheid fan binnen en bķten ' het.

 
8 febrewary om 17:42
 
Stoomtrein definityf ķtransjeard?!

Ut moaie fan de Elfstedenkoarts is, dat ut krekt liekt Úf de weareld un doedelsak is, dat der gyn problemen mear binne. Su is ut ķteraard nyt, hoochķt sÚrgt un laachje sneeuw dat alle rottechheid bedekt wurdt. Fandaach tussen alle berichten over de eventuele ElfstedentÚcht, ut deprimearende nieuws dat de gemeente Sķdwest Fryslaan de deurstart fan de stoomtrein blokkeart.


ď Met een mailtje heeft de gemeente Sķdwest-Frysl‚n dinsdagmiddag de stoomtreindroom van velen in de Zuidwesthoek op het zijspoor gerangeerdĒ, schrijft sjoernalist Koen Pennewaard. As der ťťn sjoernalist is, dyít ut dossier Stoomtrein fan A tÚt Z kent, is ut Pennewaard wel. Uteraard het de LC om kommentaar fraagt bij de betreffende wethouwer. ď In een kort mailbericht komt de gemeente ook niet verder dan Ď dat het college heeft kennis genomen van de uitwerkingen van de taskforce (Ö) en concludeert dat er geen aanleiding is tot het uitvoeren van verdere verkenningen. "
Ferrekte spitech dat wethouwer Maarten Offinga gyn ferdere toelichting geve wil an de sjoernalist. Wat nou transparant?!
 
8 febrewary om 16:40
 
Toppers fan Praktykskoal De Diken halen Algemeen Dagblad!

In ut Algemeen Dagblad fan fandaach un antal foto's fan learlingen fan oans skoal dy't gister an ut sneeuwskķven weest hewwe op de Geau. Fan alle dingen dy't op skoal gebeure, sal dit der eentsje weze dy't se hun leven lang nyt fergete salle. Ut ķnike ElfstedengefoŽl is nyt an te raken, su moai!! Eekmiegers dy't nou sÍge dat wannear't de tÚcht nyt deurgaat, alles om'e nocht weest het, begripe ut leven simpelwech nyt!

Un les over saamhorechheidsgefoŽl leare je nyt ķt de boeken, dat ondergaan je in de praktyk. Binne gyn sertifikaten, sifers Úf diploma's foar!

 
8 febrewary om 15:58
 
Blauhķster is der wel klaar foar...

Blauhķster bij de Waterpoart ( foto Alex de Haan, http://www.noordoost.nl )


Un ElfstedentÚcht, Úf ut ies der klaar foar is, is un ander ferhaal mar de mannen fan de Blauhķster Dakkappel in elk gefal wel. FanmÚrren wurdde bij de Kolk even un poepke blaasmķzyk speuld, ķteraard was De Telegraaf der bij, dy't selfs un filmke op de site fan de krant plaatsten. Moaie reklame foar Sneek en Fryslaan!

 
8 febrewary om 15:27
 
Hardriderij ŗ la Slingerkoek op ut Groatsaan


Aflopen frijdach skreef ik op dizze site over de tradisjonele Hardriderij ŗ la Slingerkoek op ut Groatsaan. Fandaach ut bericht dat dizze fameuze wedstryd saterdach 11 febrewary ferreden wurde sal! Uteraard 'ijs & weder dienende', su at dat moai hyt! De deelname kost niks en der binne moaie prizen te winnen. De slingerkoekrace is foar de basisskoallearlingen. Der mut in paarkes reden wurde, dus ok as duo opgeve! Fersamele om 12.30 uur op'e Middenbrugge. De earste start fynt plak om 13.00 uur. Lokasy: Groatsaan ( sķdkant ). InskriŽve kan tÚt frijdach 18.00 uur, fia: info@silvius.nl of bij Expert op ut Groatsaan in Sneek!

Hoort segt ut foart!!

 
7 febrewary om 18:48
 
De temperatuur loopt opÖ


Bij oans op skoal in elk gefal! Was ut gister nÚch Klein Nova Zembla, fandaach waren de temperaturen wear helemaal in orde! FanmÚrrenfroech is un hele ploech fan oans learlingen naar de Geau toe weest om Wyb Cnossen fan de Friese Elfsteden te helpen met ut skoanfegen fan de rŻte. Dat was foar oans learlingen gyn straf! Dit binne gebeurtenissen dyít de learlingen noai wear fergete salle, dit doŽt der toe! Un ķnike ervaring.


BURGEMEESTER HAYO APOTHEKER maakt propaganda foar Sneek & SWF!

Fanmiddach ķt skoal bin ik futdaleks naar de Kolk toe gaan. Aníe foŽt fan de Waterpoart waren tientallen riders op ut ies te finen. Marjan Molenaar fan de E.O. was tussen fijf en halfses druk bezech met un programma over de ElfstedentÚcht. Har belangrykste gast was fanmiddach burgemeester Hayo Apotheker. Amper 40 sekonden in de ķtsending, mar sondermear pure reklame foar Sneek en de gemeente SWF. Apotheker was wel su goochem om alle ses steden fan Sķdwest Fryslaan even te noemen. Hier kan gyn TV-reklame spotsje teugen op. Dergeleke reklame het feul mear status as in un Ster-blÚkje.

Op sukke momenten falt an alles te merken dat Apotheker kamera ervaring het. Dy laat in dy 40 sekonden rechtstreekse ķtsending de presentatrise gyn fragen stellen. Nee, monologe om ut leven met sinnech praat over Sneek & de SWF.

Nou al kan seit wurde dat dizze Elfstedenkoarts un fantastise pr is foar Fryslaan! Of de tÚch ok werklek deurgaat is an Wiebe Wieling cs. Dy late hun de kÚp beslist nyt gek make, mar dat we der diskear dicht bij binne is un ding wat seker is. Ik had fanmÚrren Radio 3 FM al an de telefoanÖ Uteraard deurferwezen naar Wyb Cnossen!

 
6 febrewary om 16:37
 
Ferwarmingsbuis stukken, tsjaÖdat mutte je wat!

Uteraard had ik mij dizze dach ok un bitsje anders foarsteld, fanmÚrren lesgeve, fanmiddach en fanavend rappÚrtgesprekken met learlingen en ouders. Su ongefear. Mar toen we fanmÚren op skoal kwamen bleek ťťn fan de ferwarmingsbuizen ( en dus nyt waterleidings su as deur de media fermelden wurddeÖ) pang deen te hewwe. De hele Kleinkeuken onder ut maaiem en in de rest fan de skoal Siberise temperaturen. Dat der sat mar ťťn ding op: kyndes naar hķs en ut personeel earst un bakje om dÍrna ok mar wear richting hķs te gaan. Ik was nÚch moai op tied foar de perskoferÍnsy fan foarsitter Wiebe Wieling en iesmeester Jan Oostenbrug. De mannen deden ut naar behoren en Wiebe Wieling weet fanaf fandaach dat der 6 fan de 11 steden in de Sķdwesthoek lÍgeÖ

Na de perskonfo ( we kÚrte al dy woarden teugenwoardech moai af nou?! ) hew ik der earst nÚch even teugen an skietskeurt, mar ik kon gyn goeie ķtflucht bedenke om nyt skaatseriden te gaan. Sukke bķtenkaanskes krije je ok nyt alle dagen! Ik wķ graach un stukje ElfstedentÚch rŻte ride en bin dus earst naar de Geau gaan, dÍr was der nÚch gyn baan deur. Toen mar richting Swette en dÍr leit un prachtbaan! Hulde foar al dy sneeuwfegers!! Ik bin tÚt an Oasterwierum reden, toen wear un stukje teruch en su over de befroaren Oudfaart wear richting Sneek. Allemachtech wat un pracht twee uurkes hew ik had. En nou wil ut bÍst bekenne dat ik kloven iníe fingers hew, dat ik spleten lipkes hew, dat der in beide foeten amper mear gefoŽl sat toen ik fanít ies stapte, dat de onderruch spieren het wÍrfanít ik sinds fandaach ut bestaan weet en gaan su mar deur met de gebrķkeleke jammerklachten fan un 50-plusser. Mar ik hew wel wear reden en ik bin onderwech allemaal aardege minsen teugen kommen, weet ok dat ik in un prachtech gedeelte fan Fryslaan woan. KÚrtom, at ut mij fanavend lukt, wil ik ok nÚch wel opíe knibbels om dizze iesdach te prizen!
Sķ dy ferrekte kachel ut mÚrren wel wear doŽn? TsjaÖwant anders mut ik wear wat nou?!

NÚch hieltyd is ut goŽd ķtsien!

Ik woan in un prachtech gedeelte fan Fryslaan!


TWEE ONGEKROANDE IESKOANINGINNEN UT SNEEK!

Hieronder twee toppers dy't ik fanmiddach op ut ies teugenkwam. De dames T & R ķt Sneek.

Nyt overal is ut ies nÚch fertroud, ik moest ok nÚch klķne!

Sneeuwgeiten...

Der wurdt alles an deen om de baan der deur te krijen! 
6 febrewary om 11:16
 
Ane Silvius benoemd tot vrijwilliger van het jaar

Sneek Promotion en de Vereniging van Sneeker Zakenlieden hebben afgelopen zaterdagavond Ane Silvius benoemd als vrijwilliger van het jaar. Dit gebeurde tijdens de vrijwilligersavond op zaterdag 4 februari, die Sneek Promotion en de Vereniging van Sneeker Zakenlieden jaarlijks organiseren, om de vrijwilligers te bedanken voor hun vrijwillige inzet. Deze vrijwilligers zetten zich belangeloos in voor de totstandkoming van diverse (publieks)evenementen, alsmede de stads- & sfeerverlichting van Sneek.

Volgens de voorzitter van Sneek Promotion, Gerard Vellinga, is deze prijs vooral bijzonder omdat het een verkiezing is onder de vrijwilligers zelf. Voorafgaand aan deze avond kunnen alle vrijwilligers hun nominatie voor de vrijwilliger van het jaar indienen. Silvius voerde dit jaar de lijst prominent aan. Silvius is al jarenlang vrijwillig actief als geluidsman bij resp. Shantykoor Rolling Home, Cultureel Festival Ut Sneek, de Bonte Sneker avonden en de Oranjevereniging. Verder is hij al jarenlang de voorzitter van de commissie die de Vlootschouw Sneek verzorgd, vervult een prominente rol in de Sinterklaascommissie en is als vrijwilliger verbonden aan de Kinderboerderij Sneek.

Op bijgaande foto ontvangt Ane Silvius de wisselbeker en een aantal tegoedbonnen, die beschikbaar zijn gesteld door diverse zakenlieden uit Sneek, uit handen van Herbert de Vries, voorzitter VSZ, en Gerard Vellinga, voorzitter Sneek Promotion.

 
6 febrewary om 09:54
 
Ferwarmingsbuis op skoal knapt: Iesfrij!


Amper te loven, mar ik en met mij myn kollega's en oans 200 learlingen hewwe fandaach iesfrij! Nyt sumar, iesfrij nee ťcht iesfrij! Ut is stienkoud in skoal en de keuken staat ondr water omdat der un ferwarmingsbuis knapt is. De techneuten binne al druk bezech om de skade te herstellen, mar fan lesgeven komt fandaach dus niks mear.


Ok de rappÚrtgesprekken dy't ik fanmiddach en fanavend met learlingen en ouders pland had, kanne foarlopech in de ieskast. Hulde foar Jan & Appie dy't druk an ut dweilen waren fanmÚren! Hierbij un antal foto's. 
5 febrewary om 20:16
 
Elfstedentocht? Friese krķkesak bij Katrein Kunst is seker!


Fanaf dinsdach, at de winkel fan Katrein Kunst an de Skarnestraat om 12.30 uur al open gaat, sal de Friese Krķkesak 2012 in de ferkoop gaan. Uteraard met un fette knipooch naar un eventuele ElfstedentÚcht 2012! Op dit moment is Katrein Kunst druk bezech met ut in elkaar setten fan de krķkesakken. De telefoan staat werklek road gloŽiend, de bestellingen rķgele binne. Hearlek su'n kreatieve ondernimmersgeest!! De pries fan Friese Krķkesakken is Ä 7,95 Un koopje dus! Sien foar ferdere info op www.katreinkunst.nl

 
5 febrewary om 15:17
 
Winterwille!!

Prachtech Frys woard: WINTERWILLE! FanmÚrrenfroech al an ut skaatsen weest opíe poelen bij Heech. Betoverend moai sneeuwlaanskap dÍr, wat futdaleks foar ut skaatseriden ok funest is, je wete noait wÍrít waaigatten en wakken lÍge. Gistermiddach is op ťťn fan de faarten naar de Rintsjepoel nÚch un rider deur ut ies sakt.

Met andere woarden ut is ķtermate riskant at je buten de banen om ride. De Friese IJsbond geeft ut ķteraard ok nyp foar de grap an met diverse bÚrden. Dat was foar mij ok reden om fanmÚrren nÚch nyt opíe Geau op te stappen.

Ondertussen begint de Elfstedenkoarts bij un soad minsen al te kriebelen, nouít de Rayonhoofden fanavend foarít earst bij mekaar komme foar un oriŽntearend gesprek. Want su langít der nÚch gyn banen binne kan der onmogelek sprake weze fan un ElfstedentÚcht.

Opíe toertÚchtekalender fan dizze week staan allienech nÚch mar tochten angeven in Groaningen en Overijssel. Sien mar op even op www.schaatsen.nl dÍr staan genoech links op.

 
4 febrewary om 11:46
 
Se spuite ut ies in de Sneker sloaten & grachten...

An Sneek sal ut nyt lÍge Úf der fÚlgende week tÚchten ride wurde. FanmÚrren binne op'e Westersingel al twee iesmeesters sinjaleard dy't de dikte fan ut ies op'e Kerkgracht meten hewwe. Gyn foto's maakt, om dy Hollanners nÚch gekker te maken.

Op ut Asbakkelaan binne de ieskranen opensetten om foar nÚch mear befroaren water te sÚrgen. Beslist gyn flauwekul. Sien de foto fan mister fogelwacht Ype van der Werf hier boven!
 
4 febrewary om 11:30
 
Hardriderij ŗ la Slingerkoek ferfÚlch

Blykber bin ik nyt de enege Sneker dy't nÚch weet fan de befaamde ' Hardriderij ŗ la Slingerkoek ' op ut Groatsaan. Gisteravend kreech ik al un reaksy op ut blogje over dizze Sneker wintertradisy. En wat foar eentsje! De fader fan de laaste winnares mailde mij ut fÚlgende:


" Goeie, Henk van der Veer,

De laatste hadriderij a la slingerkoek op ut Groatsaan was 10 februari 1996,de winnaars waren Boris Hopzak ut Balk en Froukje de Boer uut Sneek (mien dochter).

Se wonnen een horloge welke se uut soeke mochten bij juwelier v d Woude.Bloemen moesten op ut laatste moment nog vlug ophaald wudde bij Theo Ruis,deur Simon Olij .

disse tradisie moest eiluks niet verloren gaen

vr.groeten

Theo de Boer "


Theo deed der futdaleks de foto's mar even bij fan dy moaie gebeurtenis. Dank Theo! Ondertussen ferwacht ik dat de bewoaners fan ut Groatsaan alles in ut werk stelle salle om dizze tradisy foart te setten. Op de onderste foto is skaatsfreak Jans Groothuis te sien. 
3 febrewary om 19:20
 
Ut is Weduwe Joustra wear!! 
3 febrewary om 17:38
 
Hardriderij ŗ la slingerkoek op ut Groatsaan?


Fanmiddach liep ik over ut Groatsaan, un prachtech winterlaanskap midden in de stad. Inenen moest ik denke an un ouwe Sneker tradisy, dyít al sinds 1900 in staan houden wurdt: Ď De Grootzandster hardrijderij voor kinderen í.
Tidens dizze hardriderij wurdt der riden met paarkes wÍrbijít in de earste omloop de deelnimmers un koek fan un ton afpakke mutte.

Bewoaners fan ut Groatsaan hewwe nÚch altyd de Úrganisasy en sÚrge foar de prizen. Sķ ut der dizze winter nÚch fan komme? Weet iemand trouwens nÚch wannearít dizze riderij foar ut laast houden is? 
3 febrewary om 12:13
 
De gewoane alledaagse Sneker dingen op un febrewary-frijdach in 2012


FrijdachmÚrren. Ik hoef nyt naar skoal en hew de tiid foar mijself. Snitter al froech myn groate ongenoegen over ut eventuele deurgaan fan de foetbalwedstryd SC Heerenveen Ė Roda Juliana Combinatie. Gekkewerk onder dizze winterse omstandechheden. Ut is nyt allienech ut feld dat keurd wurde mut, ok dy KNVB Ėboboís binne ryp foar un geestleke sjek-up. Bitsje ferstaan tÚch, om minsen ķt te noadegen bij temperaturen fer onder nul.

Mar goŽd iedereen is frij om te beslissen Úf hij/sij wil gaan. Ik gaan dus nyt!
De sneeuw fal in fine flokjes, mar ok fan fine sneeuw krije je un aardege witte winterdeken over ut laan. Ondertussen set ik un grappech filmke over de Elfstedenkoarts opíe site. Krij feul reaksyís: joppech man!

Ik gaan naar bķten, doŽn de stevege Slachtemaratonstappers an, sjaal om en moderne warme muts opíe kop. Ut CV-mantsje mut niks hewwe fan kou en nattechheid.

Opíe Kerkgracht, onderdeel fan de ElfstedentÚchtrŻte leit un behoarlek pak sneeuw. Der lope skoaljonges over ut ies. Dy wille wel even ut jaartal 2012 foar mij in de sneeuw skriŽve. Ik fyn ut nÚchal riskant wat dy knapen doŽn.
Opíe Koaningsbrugge kom ik Harm Rozenberg teugen. Dy is wear bezech met syn dagelekse kuiertÚcht. Uteraard het Harm syn Lumix-foto-kamera ok in de anslach en set mij opíe kiek. Fanavend leze we ongetwifeld Harm syn belevenissen fan de dach opíe site.

In de Galigastraat, ik krij dat achterleke Promenade noait ķtíe strot, loopt un kwartet jonge plisyís. Is nyt sonder reden. Oulopen nacht was ut foar de sufeulste kear bingo in ťťn fan de gesellegste winkelstraatsjes fan Sneek. Ut inbrekersgilde brocht un besoek an de Korenbloem en het twee laptops metnommen. Bij de groŽnteboer is ut skoarem ok binnen weest. Fia de foardeur, dat wel.

Met un koefoet is de deur helemaal naar syn mallemoer holpen. Opíe toanbank wurdde de kassaladen opíe kÚp setten. Uteraard sit der gyn geld in, mar de skade is wear behoarlek. Ut leven fan hardwerkende middenstanders gaat nyt over roazen! 
3 febrewary om 10:59
 
ElfstedentÚcht 2012? Wij hewwe al ses steden in SWF!

 
2 febrewary om 18:35
 
Skaatsen te koop

Un moai stilleven an de Ouwe Toppenhķsterwech fanmiddach. Horen Noren en houtsjes bengelend an ut metalen freemke met dÍrfoar un road bÚrdsje de woarden TE KOOP. Hier sit ķteraard un hele histoary an fast. Het de ferkoper last fan wintertoanen? Der is defintyf un knoop deurhakt: ik kom nyt mear op skaatsen! Dy ElfstedentÚcht komt der tÚch nyt, fut met dy skaatsen, miskyn brenge se nou nÚch un paar senten op. Wie ut echte ferhaal weet kan ut mij maile.


Sneker VVV in swaar wear


Dat binne gyn moaie berichten over de VVV Sneek! Ut skynt dat de fereniging boven de rane fan de finansjele afgroan balanseart! Ontslagen en ut pand an de Marktstraat is ferkocht, su staat in diverse berichten te lezen. Dat ut pand ferkocht is, liekt mij al te foarbarech nieuws, de leden mutte namelek nÚch toestemming geve foar de ferkoop. At ut pand inderdaad faníe haan gaat, is ķteraard wel ferrekte spitech, nergens krije je un moaier plakje as in de Marktstraat!

 
1 febrewary om 21:34
 
Opfallende advertÍnsy op'e site fan'e gemeente SWF...

Gezocht: exploitant horeca nabij Theater Sneek.


De gemeente Sķdwest-Frysl‚n realiseert in het centrum van Sneek een Cultureel Kwartier bestaande uit een Theater, een Kunstencentrum en het poppodium Het Bolwerk. Eind dit jaar vindt de officiŽle opening van het Cultureel Kwartier plaats.

Eťn van de plannen bij de ontwikkeling van het Cultureel Kwartier is om horeca te vestigen in het pand naast het theater, Westersingel 27. Het gaat daarbij om zelfstandige horeca welke een meerwaarde levert voor het Cultureel Kwartier en specifiek van het Theater Sneek.

De afgelopen twee jaar is er van verschillende kanten concrete belangstelling getoond voor onze plannen. Recent zijn er nog nadere criteria gesteld waaraan het horeca-concept in bedoelde accommodatie zal moeten voldoen. In ieder geval zal de ondernemer alle kosten voor de verbouw en inrichting voor zijn/haar rekening moeten nemen.
Er liggen inmiddels twee serieuze plannen van ondernemers. Het college nodigt eventuele andere belangstellende ondernemers alsnog uit met concrete plannen te komen voor het pand aan de Westersingel.
U kunt daartoe vůůr 17 februari 2012 contact opnemen met Jacques van den Bosch van het bedrijvenloket, tel.nr. 0515 489741 of via bedrijvenloket@gemeenteswf.nl.


 
1 febrewary om 21:26
 
Iesbaan Sneek fanaf mÚrrenfroech openFoar mear info over oans iesbaan sien op:

http://www.ijsclubsneek.nl

 
1 febrewary om 17:44
 
Elfstedenkoarts: se binne gek dy Hollannners, mar ik ok!


Kiek we kanne nou wel sÍge dat dy Telegraaf-Hollanners gek binne deur te skriŽven over de ElfstedentÚch, terwyl der nÚch wynwakken fan hier tÚt Tokio, mar ik bin gyn haar beter. Toen ik fanmiddach ķt skoal thķskwam was ut earste wat ik deed even naar de Kerkgracht lope om te sien hoe't ut ies der in leit. Nou ik kan jum fersekere dat dit stukje ElfstedenrŻte nÚch wel un paar sentimeters brķke kan. Mar tÚch, ut brķst un bitsje in mij.

Joris Hagting entŻsiast horeka-ondernimmer fan De Daaldersplaats, gaat nÚch un stapke ferder. Hij fentilearde un moai idee fia de mail. Joris, ik klap ut bericht op myn site hoar, ut is te moai foar mij allienech. Hier lees mar even wat dizze horekaman in hart en nieren skriŽft:


Beste Henk,

Een vurig betoog betreft de leegstand in Sneek van jouw zijde heeft mijn creatieve ik aan het denken gezet.
Gezien die niet zo nuchtere Hollanders alweer spreken over de tocht der tochten, worden wij gedwongen alweer na te denken over de mogelijkheden.

In navolging van onze buren in IJlst en hun stadslogement, leek het mij een idee om voor dit evenement de plaatselijke middenstand de beschikbare ruimtes in te richten voor slaapplaatsen.

Op een centraal punt, de Daaldersplaats bijvoorbeeld, kunnen reserveringen aangenomen worden en gepland en voordat de trein naar Leeuwarden genomen wordt kunnen wij het ontbijt verzorgen.
Ondernemers kunnen gezamelijk het ondernemende karakter van Sneek belichten en een mooie publiciteit voor de stad tentoonstellen."


Kiek dat noem ik nÚch us de ware pro-aktieve ElfstedentÚch ondernimmers geest! Moai bedocht Joris! Laat nou de ferskillende belanghewwenden mar reageare!!
 
1 febrewary om 17:28
 
Joop Doevendansí levensferhaal in Ď Achter de schermen van de Waterpoortstad í


Op 16 febrewary ferskynt bij de Friese Pers Boekerij ut boek Ď Achter de schermen van de Waterpoortstad í, ut levensferhaal fan Joop Doevendans. Ď Dit boek, 160 paginaís met veel unieke en vaak historische fotoís is door Henk van der Winden, oud voorlichter van Sneek, in samenspraak met Joop Doevendans geschreven. Het verhaal beschrijft een buitengewoon actieve familie die zoín 75 jaar lang op allerlei manieren Sneek Ďin the pictureízette: als watersport- en volleybalstad en nog veel meer Ē, su staat in un persbericht te lezen.

Dat Ď ome Joop í un ķnike persoanlekheid is, staat buten kijf en dat hij prachtech fertelle kan is ok algemeen bekend in Sneek en ferre omstreken. Un paar jaar leden hew ik un antal ferhalen fan dizze Doef op band fastleid, noait ķtwerkt en dÍrom des te blider dat Henk van der Winden dizze klus nou tÚt un goŽd end brocht het! Sjapoo foar de man ķt Ysbrechtum!