dagboek > overzicht
Dagboek augustus 2020Bekiek hele maand 
 
3 augustus om 17:44
 
Bűtlân

Afgelopen vrijdagavond een mooi tafereeltje in Jutryp. Daar werd een trekker met een pontje overgezet. Op de wagen een aantal balen met vers gemaaid gras. We vroegen Jantine Nauta, wat zij nog wist over hoe haar familie vroeger het gras van de Bűtlânen haalde.

“It lân leit yn de Wite en Swarte Brekken en is nei de ruilverkaveling yn hânnen fan Staatsbosbeheer. En boeren út de omjouwing brűke/beheare it lân. It is fűgel- en natuurgebied. Winters leit in gedeelte űnder wetter. It levert krűderyk gers.

It binne de, by ús thús neamde Bútlânnen. Ús pake Haring Nauta hie d’r al lân węr’t mei in grutte izeren moterboat en de pream it fee hinne brocht waard (faaks pinken). Sneins gie pake, en letter ús heit d’r hinne om te pinketellen.

Kofjedrinke by de familie Kroles of Vlasman, Sneker families dy’t in hiele simmer mei de boat der bivakearden. De Lange Warren, de lange achte ű.o. dat wie ‘ús’ kant. Oan de oare kant Ids Groenveld mei Fűgeltsjelân. Simmers meane, skodzje, swylje en perse.

Űngetiidzje. Moarns mei in lege trekker en weinen mei de pont oer: Lűke oan kabels fol drek om op eigen kręft oer te kommen. En nei in lange, waarme dei mei twa weinen fol heapakken wer werom te kearen.

Wy as bern boppe op de karren. Kom der no marris om. Koffy, tee en bôle mei. Myn âldste suster hat it noch oer koffie yn Exotaflessen. As d’r thús wat wie, keallerij of sa dan moast ien fan ús op’e fyts nei de pont, sjen of d’r in roeiboat lei en oars in farende passant freegje of’t se je oersette woene in it boadskip oer te bringen. Pre-mobiel tijdperk. It sil 1978 west hawwe dat de âld McCormick noch fan de pont ôfsjitten is, sa it wetter yn. It pypke stuts boppe it maaiem út en doe’t ‘r op’e kant takele wie, wie it ‘starten en draaien’.

Tot slot nog een mooi nostalgisch vers van Jantine Nauta, die tegenwoordig in Ysbrechtum woont.

De geur van hooi
en van de zon
Een oude tractor,
Massey Fergusson
Trillende warmte
opstijgend uit het gras
Het geluid van vogels
en van hoe het was
Fietsers, twee bij twee
Zacht pratend,
genietend koffie mee.
Zoet geurend
Lievevrouwebedstro
Deze mooie dag,
deze rust
Wat een cadeau…