dagboek > overzicht
Dagboek november 2022Bekiek hele maand 
 
23 november om 19:37
 
Prachtech boek!

Fandaach kreech ik fan dňcherlief Piety un prachtech boek over 111 Friezen. Piety staat ok in ut boek, sij is 1 fan de 111 gesichten fan Fryslân. Grutsk!! Earder las ik onderstaande tekst al op social media:

Komsto by de klub? | Kom jij bij de club?

Yn ús foto- en ferhalenprojekt It Gesicht fan Fryslân portrettearje wy 111 Friezen dy't fertelle oer wat it betsjut om Fries te węzen en wat it tema lok foar harren ynhâldt. Want hoewol't de wolfeart yn Fryslân relatyf leech is, fiele Friezen harren de meast lokkige minsken fan Nederlân.

Op 1-11 komt ús boek It Gesicht fan Fryslân út. Mei dit boek hoopje wy dat lęzers wer mei nije eagen nei harren eigen omjouwing en nei harren eigen lok sjen kinne. Mei it besef dat wy allegear eat te dwaan hawwen om dit lok te behâlden.
Mei de ferkeap fan dit boek stypje wy it Foppefonds en stichting Kika. Dat dogge wy mei Wessel de Vries yn ús tinzen.

Om dit wier meitsje te kinnen ha wy de klub fan 111 opricht. Mei in bydrage fan 111 euro makket dizze bysűndere klup fan partikulieren, bedriuwen en organisaasjes de druk fan de earste 111 boeken mooglik! De klub stipet dęrmei ús goede doelen 'en helpt Arie Bruinsma oan de wrâld witte te litten dat hy werom is as fotograaf.

No kinne der noch wol wat leden by!

Fielsto dy ferbűn mei ús en/as ús projekt? Dan noegje wy dy út om in berjochtsje te stjoeren. Oanmelde kin ek fia https://lnkd.in/exjgrqhE

En wolsto fęst in exemplaar fan it boek reservearje? Dat kin op https://lnkd.in/eaJVDdHT
Wolkom!

---
Kom jij bij de club?

In ons foto- en verhalenproject It Gesicht fan Fryslân portretteren wij 111 Friezen die vertellen over wat het betekent om Fries te zijn en wat het thema geluk voor hen inhoudt. Want hoewel de welvaart in Fryslân relatief laag is, voelen Friezen zich de meest gelukkige mensen van Nederland.

Op 1-11 komt ons boek It Gesicht fan Fryslân uit. Met dit boek hopen wij dat lezers weer met nieuwe ogen naar hun eigen omgeving kijken en hun eigen geluk kunnen kijken. Om te beseffen dat we allemaal iets te doen hebben om dit geluk te behouden.

Met de verkoop van dit boek steunen wij het Foppefonds en stichting Kika. Dit doen wij met Wessel de Vries in onze gedachten.

Om dit waar te kunnen maken hebben wij de Club van 111 opgericht. Met een bijdrage van 111 euro maakt deze club particulieren, bedrijven en organisaties de druk van de eerste 1111 boeken mogelijk! De club steunt indirect ook de beide goede doelen én helpt Arie Bruinsma de wereld te laten weten dat hij terug is als fotograaf.

Er passen nog wel wat leden bij!

Voel je je verbonden met ons en/of met dit project? Dan nodigen we je van harte uit om een bericht te sturen. Aanmelden kan ook via https://lnkd.in/exjgrqhE
En wil je alvast graag een exemplaar reserveren? Dat kan op https://lnkd.in/eaJVDdHT

Welkom!