dagboek > overzicht
Dagboek maart 2004Bekiek hele maand 
 
21 maart om 11:42
  De website fan de gemeente Sneek, staat hooch op myn lijstje met deurferwizings. Alle dagen link ik wel even naar ut digitale kyntsje fan Alice B. Nyt allienech andacht foar politike besluten, mar ok de poëzij krijt syn gerak. Diskear ut fňlgende item:

Fan twa stędden
In het overzicht van poëzie over Sneek past natuurlijk ook heel goed onderstaand gedicht van Obe Postma (Kornwerd 1868 - Leeuwarden 1963). Postma bezocht van 1881 tot 1886 aan het gymnasium te Sneek, daarna studeerde hij wiskunde in Amsterdam.
Voor zijn literaire werk werd Postma in 1947 de Gysbert Japicx prijs toegekend.
Voor het gedicht 'Fan twa stędden' liet hij zich inspireren door 'Winchester' en 'Oxford' van de Engelse dichter Lionel Johnson, die zijn herinneringen aan deze steden in dichtvorm vastlegde.

Fan twa stędden

Ik siz net: Snits mear as in mem foar my.
En fan dyn dom foel net in machtich skaed
It bolwurk oer; gjin poarpren gloarje kaem
Fan hege himmelserven út dyn bôgen wei.
- Dat bolwurk wie ús paed yn 't skoalleskoft;
'k Sjoch Age, eale Rektor, Lútsens broer,
En lju fan minder rom. O wrâld dy't komt.
De measten hawwe al har reis folbrocht.
It âlde skoalgebou hâldt noch syn sté
'Trochloftich' as alear. Gjin mannen hie 't
Hwaens holle hawwe moat in strielekrâns,
Al wie de rektor heech. Dat ferse-makkerij
By 't jonge folk hast as in hantwurk wie,
Is skraech it neamen wurch. Dat ik foar my
By nomm'le lju in freonskip foun, wol mear.
Ik neam in hűs, dęr't Multatuli ek
Kaem yn syn Snitser tiid (sit op in stove hie
Oan'e fuotten fan de frou); myn goede dominy;
Myn dokter-freon, wol hwat tsjin d' oare yn
Op 't stik fan it geloof. Hy naem my mei;
Ik neamd' him al yn dicht.

Obe Postma
(Dit is het eerste deel van 'Fan twa stędden' het tweede deel gaat over Amsterdam).

© copyright 2004 Gemeente Sneek - Laatste wijziging: 19-3-2004