dagboek > overzicht
Dagboek jannewary 2018Bekiek hele maand 
 
26 jannewary om 16:58
 
Hingje net alle klean op deselde kapstôk / Hang niet alle kleren aan dezelfde kapstok gedichten fan Tsead Bruinja

Under drege omstannichheden it goede dwaan, dęr draait it om yn de nije bondel Hingje net alle klean op deselde kapstôk/Hang niet alle kleren aan dezelfde kapstok (Afűk, 2018) fan Tsead Bruinja. Fan karmelitepater Titus Brandsma (Boalsert 1881 - Dachau 1942) oan wa ’t de iepeningssyklus opdroegen is oant de jonge Jopie, dy’t yn in wreed modern mearke op syn fyts de trekkers fan it leanbedriuw folget en konfrontearre wurdt mei in mem en soan dy’t út ʼe see krűpt lykje te węzen om in rekken lyk te meitsjen mei it minskdom. Elkenien docht syn bęst yn dizze bondel en siket dęrfoar yn it ierdske en it hegere nei stipe en sinjouwing. De taal is tagonklik, de ritmes en melodyen binne faak sober en ynbannich. Boppedat is dizze alfde bondel fan Bruinja folle minder autobiografysk as syn foarich wurk. Yn Hingje net alle klean op deselde kapstôk/Hang niet alle kleren aan dezelfde kapstok giet it om de oar en wat dy oar driuwt. Presintaasje:

De syklus ‘Foarlopich lân/Voorlopich land’ út dizze bondel makket űnderdiel út fan in fideokeunstwurk dęr’t Bruinja foar gearwurke mei sjonger/kabaretier Herman van Veen en byldzjend keunstner Jules van Hulst. Dat wurk sil fan 2 febrewaris 2018 ôf inkele moannen op de Ljouwerter toer de Aldehou projektearre wurde yn it ramt fan ‘Lân fan taal’ en LF2018.

Oer Tsead Bruinja

Tsead Bruinja (Rinsumageast, 1974) is dichter en wennet yn Amsterdam. Hy debutearre yn it Frysk yn 2000 mei de Frysktalige bondel De wizers yn it read/De wijzers in het rood (Bornmeer) en yn it Nederlânsk yn 2003 mei Dat het zo hoorde (Contact). Bruinja stelt blomlęzings gear, resinsearret, presintearret, ynterviewt en treedt op yn binnen- en bűtenlân (ű.o. yn Perű, Oekraďne en Simbabwe). Dęrneist wurket er regelmjittich gear mei byldzjend keunstners, typografen en foarmjouwers. Syn wurk is net allinne yn boeken, mar ek op gebouwen, pleinen en yn winkels te lęzen.

Sűnt in tal jierren is Bruinja wurksum as dosint oan de oplieding Creative Writing te Arnhim en sűnt 2017 is er ‘Dongeradichter’ fan de gemeente Dongeradiel. Bruinja’s bondels waarden nominearre foar de Jo Peters Poëzieprijs, de Ida Gerhardtpoëzieprijs en de Obe Postmapriis. Hingje net alle klean op deselde kapstôk/Hang niet alle kleren aan dezelfde kapstok (Afűk, 2018) is syn alfde bondel. De parse oer de twa meast resinte bondels fan Tsead Bruinja: Binnenwereld buitenwijk natuurlijke omstandigheden (Cossee, 2015) - Het is typerend voor de poëzie van Bruinja, die hooggevoeligheid voor de leefomgeving,

waardoor alles met alles in verband staat en meteen veranderlijk is.- Eppie Dam yn de Leeuwarder Courant

- Dit is geen loze bezorgdheid over wat er gaande is, dit is wat de werkelijkheid zo nu en dan nodig heeft: poëzie.- Janita Monna yn Trouw

- Wie ooit had gedacht dat dichters narcistische pennenlikkers zijn, die op stoffige zoldertjes en in schemerachtige souterrains literaire onanie bedrijven, wordt met Binnenwereld buitenwijk in het ongelijk gesteld. We hebben soms fictie nodig om de werkelijkheid te zien.- Merijn Schipper yn Awater

Stofsűgersjongers / Stofzuigerzangers (Afűk, 2013) - Sa as it measte wurk fan Bruinja, binne de gedichten tagonklik en geane oer gefoelens dy’t eltsenien begrypt en werkent. Hy slagget deryn om yn de Nederlânske oersettings dyselde toan te treffen en de oersettings binne sadwaande like oertsjűgjend as de Fryske orizjinelen.- Jury Obe Postmapriis 2016

-Tsead Bruinja is in dit boek, zoals vaker in zijn gedichten, open over zijn leven, zijn dromen, vrouw en vrienden; meestal opgewekt, maar ook melancholiek. Hij schrijft zonder pretentie, sympathiek en humoristisch. - Remco Ekkers yn de Poëziekrant

- Bruinja hie him as dichter al bewiisd. Dochs hat er yn dizze bondel syn eigen lűd noch wer ferheldere en ferdjippe, faak feilleas sekuer yn ’e dingen dy’t er sizze wol. - Eppie Dam yn de Leeuwarder Courant

Boekgegevens:

Hingje net alle klean op deselde kapstôk / Hang niet alle kleren aan dezelfde kapstok

Auteur: Tsead Bruinja

Untwerp: Monique Vogelsang

ISBN: 9789492176738

Utfiering: paperback

Ferkeappriis: € 18,50

Siden: 108