dagboek > overzicht
Dagboek júly 2020Bekiek hele maand 
 
26 júly om 19:30
 
Fanmiddach in de Hommerts weest bij hoofdklasse kaatswedstryd. Hieronder myn ferslach.

Kaatsvereniging De Boppeslach Hommerts-Jutrijp even het kaatscentrum van Friesland

HOMMERTS- Wie had dat een aantal jaren geleden kunnen denken, een kaats hoofdklassewedstrijd in Hommerts op de velden van het roemruchte HJSC. Toch gebeurde dat vanmiddag voor het eerst in de historie van de nog jonge kaatsclub.

En om meteen maar met de deur in huis te vallen wat had de vereniging het perfect voor elkaar! Hulde aan al de vrijwilligers uit de tweelingdorpen.

Overwinning voor partuur van Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra

De overwinning van de wedstrijd ging naar het partuur van Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra. Zij versloegen in de finale het partuur van Menno van Zwieten, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar in de finale met 5-4 en 6-6.

Het partuur Bergsma won in de premie of niets van het toppartuur Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra met 5-4 en 6-6.

Voorzitter en oud- PC koning Coos Veltman glom van trots dat het zijn vereniging toch maar mooi gelukt was om deze hoofdklassepartij binnen te halen.

Wat makket dizze dei sa bysűnder foar jim as keatsbestjoer?

“It is foar ús wol hiel bysűnder, we dogge dit foar’t earst. En do sjochst it rűn it fjild. Alles stiet fol. Op it parkearterrein allegear auto’s, it hat hjir noch noai sa drok west. Teminsten salang’t ik hjir wenje. Da’s hartstikke moai. Der wurdt moai keatst, de minsken wolle graach keatste en de keatsters binne der fűl bij. Hielendal skitterjend!”

Wat wie foar jim de grutste útdaging om dizze wedstryd te organisearjen?

“Dat is muoilik te sizzen. Earst tink je at we mar genôch frijwilligers ha, mar dat wie gjin inkeld probleem. Elkenien woe wol meihelpe, se woene der allegear in moaie dei fan meitsje. Wij hawwe hjir wol faker keatswedstriden foar de jeugd en dan ha’k mear drokte as no. Alles is hjoed goed organisearre, elk docht fleurich syn ding en dan rint it eins fansels.”

Hoefolle minsken mochten jim talitte yn ferbân mei corona?

“Der meie 250 minsken bij dizze wedstryd węze. Der binne ek 250 minsken en we hawwe fansels ús frijwilligers dy’t hjir oan’e gong binne. En bern űnder de 18 jier telle net mei. Mar earlik is earlik we hawwe ek minsken keard. Dy moasten dan even yn’e wacht stean. Echt 250 besikers, safolle meie we talitte en dat is’t. We hawwe op it fjild looprichtingen en at de minsken binnen komme moatte de hânen earst desinfekteard wurde en de nammen opskreaun. Elkenien wurdt dus registreard en at se in konsumpsje ha wolle dan gebeurt soks ek wer coronaproof. Oeral om it fjild stean banken en minsken moatte ôfstân hâlde. En elk docht dat ik, want it keatspublyk wit dat se har oan de regels hâlde moatte. Sa net, dan gripe we yn.”

Hoe reageare de keatsters dat se nei foar keatsbegripen nei in úthoeke ta moasten?

“Ik haw hjoed mei in pear praten en dy fűnen it alllinne mar moai. Se wiene hiel entűsiast hoe moai alles der út sjocht. We krige echt de kompliminten. Soks is fansels moai.”

Jout dizze dei no ek in bűst oan jim feriening?

“Foar ús feriening is it hartstikke moai en do sjochst it entűsiasme wol bij de leden. De bern binne der ek bij, de jongste jeugd hat juster oan it keatsten west. Se binne no oan it blokje rinnen, węrby’t de yts âldere jeugd de jongeren helpe. Sa meitsje we der mei elkoar in moaie dei fan.”

Wannear kaam it bij jim op om dizze wedstyd te organisearjen?

“Dat is no sa’n twa wike lyn. Der wiene in pear doarpen dy’t der fanôf seagen. Dat fűn ik wol spitich, want oars hawwe we hielendal niks dit jier. Ik ha doe de oate betsjoersleden hifke, want it is ek in kâns. As lytse klup komme je foar sa’n wedstryd noait yn oanmerking.”

Soe der foar de takomst mear foar De Boppeslach ynsitte?

“Ik fyn it f’ral moai foar de jonges dat se keatste kinne en der binne no ek oare klups dy’t it oppakke. Fierder fyn ik it foar ús moai, de minsken binne fleurich. Asto it elk jier dwaan soest, krijt it ek wer in sleur. Mar dizze dei pakke se noait wer fan ús ôf!”