dagboek > overzicht
Dagboek april 2021Bekiek hele maand 
 
2 april om 18:45
 
Baukje Wytsma fiert har 75ste jierdei mei nije dichtbondel

Skriuwster en dichteres Baukje Wytsma (Reduzum, 1946) wurdt hjoed 75 jier. Ta eare fan har 75ste
jierdei wie al ôfpraten dat yn april har tsiende dichtbondel mei de titel Wyt ljocht ferskine soe. In
grutte ferrassing wie it foar har doe’t fannemoarn útjouwer Ernst Bruinsma fan de Afűk foar de
doar stie om har it earste eksimplaar fan har nije bondel oan te bieden.

Yn in ynterview mei Abe de Vries (Friesch Dagblad 26/3/2021) seit de skriuwster oer har nije bondel:
‘Myn lęste bondel Sân wylgen is fan 2010. Doe tocht ik dat it wol genôch wie. Moatst der altyd ek wol
de moed ta hawwe, it is allegear hiel tichtby dysels.’ … ‘Mar dochs kamen der sa no en dan wer
gedichten foar it ljocht. Doe kaam de fraach fan de útjouwer om yn ferbân mei myn 75e jierdei in
bondel út te jaan.’

‘Doe’t ik mei it gearstallen dwaande wie, seach ik dat der in oare diminsje yn it wurk kommen is, de
dea is in belangriker tema wurden. Ik bin in mins fan lange freonskippen en ik ha in soad minsken
dęr’t ik fan hold yn de lęste tsien jier ferlern. Dat gemis, dat fertriet docht wat mei dy. Dy minsken
hearden by myn libben, fierôf of tichtby, sy wiene der, joegen kleur en fleur oan it bestean. Tink
allinnich mar oan al dy Fryske skriuwsters út myn tiid dy’t der no net mear binne, mei guon wie ik o
sa befreone. Fan ferlies wurdst ek bang. De nije bondel hat as titel Wyt ljocht.

Yn dat wite jocht is alle
kleur fan it libben ferienige, de ein en it begjin yn ien. Ik tink dat dat de kearn is fan dizze gedichten.’

Wyt ljocht, in suver en ynderlik ljocht.
Wyt op syn helderst, dęr węr’t alles
begjint en einich is. Dęrtusken is libben,
is tiid. Yn dizze romte belibbet elk minske
syn eigen aventoer, ommers yn it wite
ljocht rinne alle kleuren fan it libben gear.
Soms falt alles teplak, alles wat is, alles
wat wie, in eagenblik alteast kriget alles in
djippere betsjutting.

Baukje Wytsma is al 45 jier aktyf yn de Fryske literatuer, benammen as berneboekeskriuwster en as
dichteres, mar se skreau ek toanielstikken, musicals en lietteksten. Yn 2007 krige se de Fryske Anjer
en yn 2018, fanwegen har grutte fertsjinste foar de Fryske taal, in keninklike űnderskieding.

Boekgegevens Wyt ljocht
Auteur: Baukje Wytsma
Ferkeappriis: € 17,50
ISBN: 9789493159631
Utfiering: paperback
Siden: 47