dagboek > overzicht
Dagboek júny 2007Bekiek hele maand 
 
3 júny om 15:19
  Mismoëdech op sundach

Ik hew der al un paar dagen met ompankoekbakt. Wel ňf nyt op dit dachboek publiseare. Ut gaat over de penibele situasy węrin’t twee kleine Frysktalige útgeverijen sich op dit moment befine. Utjouwerij Venus en de Koperative Utjouwerij. Om met dy laaste te beginnen. Ik bin nňch altyd lid fan de KU. Hew ok wel sympaty foar dizze klup, met name foar de Brattinga-mannen, striders fan ut earste uur. Tegare met Doeke Sijens skreef ik ut jubileumboek fan de KU, dat was in 1995. “In útjouwerij fan QuizeQuânsje " is de titel fan dat boek. De laaste jaren is de klad der stadechwech inkrúpt, helemaal toen mannen as Trinus Riemersma en Josse de Haan út de KU stapten. Op sterven na doad. Oulopen week kreech ik ut jaarferslach over 2006 en ok de útnoadiging foar de ledefergadering fan de KU. Eén fan de agendapunten is de toekomst ( ' takomste ' staat der met un tikflater skreven ) fan de KU. Bij dat agendapunt is ok un begeleidend skriëven. Ik sitear hier út. “ Sűnt ferline simmer is by de KU it wurk op in leech pitsje set, mar sa goed sa kwea is der noch wurke oan útjeften.” Omdat de foarsitter ut un bitsje rustiger an doën moest ( en syn KU-frijwilligerswerk foar ut groatste deel ok nyt mear langer doën mocht ) hewwe de andere bestuursleden te kenen geven “ har yn dizze situaasje ek te berieden oer harren oanbliuwen as bestjoerslid.”
Wat dy situasy is? Hier:

" 1.Is der noch in nij bestjoerslid te finen dat de spil fan de KU węze wol en kin?
2.Alle bestjoersleden beseffe dat se net mear foar de KU dwaan kine as se no dogge. Winliken is it wurk foar de KU dat se no dogge har sa stadichoan tefolle wurden.
3.As men de ferslaggen fan de jiergearkomsten neilęst en sjocht wat it bestjoer oan tasizzingen dien hat, mar by einsluten net neikommen is, dan is it dúdlik dat it bestjoer net by steat is om mear as it alderneedsaaklikste te dwaan. Dat is foar de leden en foar de KU net goed.
4.De KU hat gjin nije generaasje leden om de karre te lűken.

Achterlizzende oarsaken

1.Sűnt It Wite Boekhús mei de Brattinga’s as basis fan de KU wefallen is hat de KU in probleem: no komt alles op it bestjoer del. Boppedat ha in tal wurkjende leden ús ferlitten.
2.De útjouwerssituaasje is yn Fryslân yn de rin fan de jierren sa feroare dat nije skriuwers gjin ferlet fan’e KU ha. Se kinne oars wol terjochte en dat sűnder lid hoege te wurden, dus sűnder ferplichtings. De KU funksjonearret no allinne foar it geandewei ôfnimmend tal leden dat publisearret.

Mar…

1.Men heart fan’e skriuwers Hein Jaap Hilarides en Janneke Spoelstra, dy’t by it projekt Fryske Modernen belutsen bine, dat as har boek net by de Friese Pers Boekerij útkomt, dat se dan leaver by de KU útkomme as by de Afűk. De KU hat dochs noch wat dat oansprekt…
2.Wy jouwe noch altyd moaie dingen út.
3.Wy binne noch útjouwer fan De Moanne ( mei de Afűk ) en de redaksje fan De Moane wol dat sa graach hâlde.
4.Der stean fan ús leden ek dit jier noch útjeften op steapel.
5.Winliken hat de KU noch in funksje; it soe dochs eins sűnde as de KU der net mear węze soe…

Stel no it gefal dat wy meiinoar beslute moatte om mei de KU op te hâlden…
Hoe breidzje wy de saak dan of ? ”

Tňt sufer de KU.

Venus

En dan Venus, de útgeverij fan Josse de Haan en Trinus Riemersma. Op de site fan Venus staat, dat der in april mear nijs over de nije útgaven komme sal. Ut is nou júny, en ik lees nňch hieltyd niks gyn nijs fan ut Venus-front. Ok op sterven na doad? Ik wurd der un bitsje mismoëdech fan. De son wil der fandaach nyt goëd deurkomme.