dagboek > overzicht
Dagboek maart 2009Bekiek hele maand 
 
16 maart om 19:10
 
Sneekology

Kursus Sneekology nou al op stoom!

Ut overtreft oans stoutste ferwachtingen, sufeul positieve reaksy's krije Ömer Kaya en ik over de anstaande kursus Sneekology. Ondertussen hewwe wij un foarlopech programma in mekaar setten. Fanmiddach un persbericht naar ferskillende media maild. Mňrren kom ik met ut programma - oversicht op dizze site. De start fan de seuven bijéénkomsten is in elk gefal op donderdachavend 2 april! At je kontakt krije met entűsiaste Snekers geeft dat un geweldege stoat positieve adrenaline. Dat ut un aktieve kursus wurdt staat as un paal boven water. Leare is doën en doën is leare, onder dat motto starte we sowieso. Un kleurrike groep Snekers staat te trappelen om met de kursus lňs te gaan. Op 6 júny, de laaste avend, is Sneek moai wat Sneekologen riker.

ferhalen over kleurrike Snekers tidens kursus Sneekology


Nňch mear Stads

Woënsdach ferskynt der un populęr wetenskaplek boek dat ok alles te maken het met Sneekology en su. En dan f'ral met ' en su '. Ik ontfing dit persbericht. Ik fertaal ut Frys nyt in ut Snekers, un bitsje Sneker mut hier wel útkomme kanne.

Crone krijt earste eksimplaar “ Oarsprongen fan it stedfrysk ”


LJOUWERT, 10 maart 2009 - De Fryske Akademy presintearret yn gearwurking mei it Histoarysk Sintrum Ljouwert (HSL) op woansdei 18 maart oankommend it boek Oorsprongen van het stadsfries. Ferd Crone, boargemaster fan de gemeente Leeuwarden, sil it earste eksimplaar fan it boek oanbean krije. De oanbieding is űnderdiel fan in feestlik programma, dat fan 16.00 oere (seal iepen fan ôf 15.45 oere) ôf yn it HSL oan de Grienewei 1 yn Ljouwert plakfine sil.

Fansels binne der al in protte boeken oer it Stedfrysk skreaun. It bysűndere oan it boek Oorsprongen van het stadsfries (printe troch de AFUK) is dat it net allinne op populęr wittenskiplike wize it Stedfrysk yn stęden as Ljouwert, Snits en Boalsert beskriuwt, mar dat it ek wiidweidiger dien is as oait tefoaren. It Stedsk wie yn in grut part fan de 20e ieu de wichtichste omgongstaal yn dizze Fryske steden. De identiteit en de oarsprong fan it Stedsk hawwe lang űnderwerp fan diskusje west. Is it Nederlânsk yn Fryske műle? En sa ja, is dat dan in goed slagge besykjen fan Friezen om Nederlânsk te praten of wie dat besykjen earne op healwei stykjen bleaun?

Oan de hân fan wittenskiplike ynsichten oer taalkontakt hifkje de skriuwers it aard fan de taalkundige skaaimerken fan it Stedsk. En wiidweidiger as earder dien is, beflappe se de hiele breedte fan útspraak, wurdskat, foarmleare en sinbou. Wichtige oanfolling dęrby is dat ek ferlike wurdt mei âlder Frysk en Nederlânsk. It Stedsk is ommers yn de 16e ieu űntstien. De útkomst is sadanich, dat de auteurs it hawwe wolle oer de “Oorsprongen” yn it meartal. De konklúzje is:

“ Het Stadsfries is [...] ontstaan doordat Friezen Nederlands probeerden te leren [...] Hoogstwaarschijnlijk hebben het Stadsfries en het Nederlands, specifiek het Noord-Hollands, in de 16e eeuw sterk op elkaar geleken. [...] Na het ontstaan van het Stadsfries moeten we rekening houden met een blijvende Friese [...] invloed [...] en een toenemende invloed van de vooral sinds de 19e eeuw gevestigde Nederlandse standaardtaal.” (p. 217).