dagboek > overzicht
Dagboek september 2011Bekiek hele maand 
 
23 september om 08:41
 
Sneker Muurke definityf vorbei vorbei foargoëd vorbei...! Of?!


Fyn fanmňrren de antwoarden fan ut kolleezje fan B. & W. op de fragen fan de PvdA & CU angaande ut Sneker Muurke in myn digitale postbakje. Kommentaar fňlgt later dizze dach!!

Aan de Gemeenteraad van SWF.


Onderwerp: Beantwoording vragen van de CU en PvdA fractie inzake “Sneker Muurke”.

De vragen inzake het verwijderen van de collectie uit de Waltastins zijn door ons college besproken. Wij kunnen u het volgende antwoorden:

1. Waarom, door wie en wanneer is besloten tot ontmanteling van het “Sneker Muurke”; kunnen de betreffende stukken en verslagen ter inzage worden gelegd?

De bestemming van de Waltastins is een onderdeel van het door de Stuurgroep Herindeling najaar 2010 vastgestelde huisvestingsplan voor de nieuwe gemeente. Dit is ook aan de klankbordgroep (fractievoorzitters) voorgehouden. B en W en de daarbij behorende functies zouden in Sneek worden gehuisvest. Het gebruik van de Waltastins als algemene ontvangstruimte valt hieronder. In verband met de eindigheid (fusie) van de voormalige gemeente Sneek heeft het toenmalige college van Burgemeester en Wethouders vanuit haar verantwoordelijkheid besloten om de collectie weer terug te geven aan de rechtmatige eigenaren. Dergelijke besluiten zijn ook in andere gemeenten op die manier genomen. Zo is bijvoorbeeld een collectie Makkummer aardewerk vanuit het gemeentehuis te Witmarsum geretourneerd aan de firma Tichelaar.

Specifiek voor de Waltastins gold en geldt daarnaast het argument dat het de belangrijkste representatieve ruimte is van het nu in Sneek gevestigde bestuurscentrum. Deze ruimte wordt veel gebruikt voor bijeenkomsten van diverse aard waarbij het minder passend is alleen naar de historie van de stad Sneek te verwijzen. Bovendien is het voor veel bijeenkomsten handig over een vlakke wand voor presentatiedoeleinden te kunnen beschikken.

In 2010 is reeds een deel van de voorwerpen opgehaald door de eigenaren. De overige voorwerpen zijn achtergebleven. In augustus 2011 is het restant weggehaald en opdracht gegeven om de muur te schilderen om te komen tot een vlakke, neutrale presentatiewand.


2. Is voorafgaande aan de besluitvorming over het ontmantelen naar de mening gevraagd van betrokken burgers en instellingen die voorwerpen ter beschikking hebben gesteld? Zo ja: wat was hun mening? Zo nee; waarom niet?

Een aantal eigenaren die voorwerpen ter beschikking had gesteld heeft zelf
aangegeven dat ze de beschikbaar gestelde spullen graag voor de fusie weer terug wilden hebben. De overige eigenaren zijn aangeschreven om het in bruikleen gegeven materiaal terug te halen of definitief aan de gemeente af te staan.


3. Is voorafgaande aan de besluitvorming over het ontmantelen overleg gevoerd met de leden van de commissie “raadscommunicatie”? Zo nee: waarom niet?

Er heeft geen overleg plaats gevonden met raadsleden van de voormalige gemeente Sneek. Wellicht was het eind 2010 beter geweest de gevolgen van het huisvestingsplan in termen van bedrijfsvoering (functies Waltastins e.d.) – gezien de wijze van totstandkoming en de bedoeling van het Sneker Muurke – te verhelderen.

4. Welke afspraken zijn er in 2008 gemaakt over de voorwerpen die ten toon zijn gesteld? Zijn de voorwerpen teruggeven aan de rechtmatige eigenaren? Wat was hun reactie hierop?

In 2008 is de eigenaren van voorwerpen gemeld dat de voorwerpen regelmatig vervangen zouden worden. Voorwerpen die niet meer geëxposeerd zouden worden gingen volgens afspraak retour naar de eigenaar.

Zie verder de beantwoording van vraag 1 en 2.

5. Indien de collectie in bezit is van de gemeente: wat bent u voornemens hiermee te doen? Gaat u elders een Sneker Muurke inrichten en op welk termijn?

Zoals aangegeven bij de beantwoording van vraag 4 zijn de voorwerpen niet in het bezit van de gemeente, maar zijn ze eigendom van de oorspronkelijke eigenaar.

Voor het bord waarop de namen van de Waterpoorters zijn weergegeven zal in overleg met de Stichting Sneek Promotion een passende plaats worden gezocht. Een prominente plek in de hal van het Sneker gemeentehuis bij de publieksbalies is een optie.

6. Op welke wijze denkt u de nu ontmantelde muur opnieuw in te richten. Wanneer is dat gereed en hoeveel kosten gaan hiermee gepaard.

De muur is opnieuw geverfd. De ruimte dient zo multifunctioneel mogelijk te zijn, waarbij het handig is over een grote presentatiewand te kunnen beschikken. Eén en ander gebeurt binnen de normale budgetten voor onderhoud en inrichting.

7. Overweegt u gezien de vele reacties en gevoelens omtrent het ontmantelen en verwijderen van de voorwerpen, alsnog het Sneker Muurke op dezelfde plek in ere te herstellen?

Neen, het college hecht aan het argument dat de belangrijkste representatieve ruimte van het bestuurscentrum van de gemeente Súdwest Fryslân niet uitsluitend verwijst naar de historie van de stad Sneek en wenst een multifunctioneel gebruik van de ruimte voor ontvangsten, presentaties e.d. (zie ook de antwoorden bij 1. en 6.).

Het college heeft inmiddels contact gezocht met de directeur van het Fries Scheepvaartmuseum. Aldaar is ook het thema Stad- en streeksgeschiedenis met o.a. een Woudsendkamer en vele voor de stad Sneek relevante voorwerpen, kaarten e.d.
We zullen nagaan hoe één en ander geschikte aanknopingspunten biedt.

Het college van B en W

Burgemeester Secretaris