dagboek > overzicht
Dagboek april 2015Bekiek hele maand 
 
24 april om 11:01
 
Koninklijke Onderscheiding in Súdwest-Fryslân

Sijmen Wijbenga en Harm Rozenberg onderskeiden deur de koaning!


Burgemeester drs. Hayo Apotheker heeft vanmorgen tijdens de Lintjesregen van de gemeente Súdwest-Fryslân in de Martinikerk in Sneek een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan 8 personen:


De heer Willem Bertus (Wim) Beekman uit Koudum.
De heer Beekman is bij Koninklijk besluit benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Geboortedatum de heer Beekman: 22 juni 1956.

Aanvullende informatie over de heer W.B. Beekman:
- was 8 jaar lid van de Generale Synode. Hij was 2 jaar lid van het breed moderamen en van het moderamen (dagelijks bestuur van de Synode);
- was 4 jaar voorzitter van de Generale Synode;
- was 6 jaar lid van de Commissie Kerkordelijke Aangelegenheid van de Generale Synode;
- was 1 jaar voorzitter van de Commissie Kerkordelijke Aangelegenheid van de Generale Synode;
- is sinds 2010 lid van de Generale College van de kerkorde van de PKN.;
- was 3 jaar adviseur van de Deborah Stichting te Koudum;
- was 5 jaar voorzitter van het College van Kerkvisitatoren Friesland;
- was 4 jaar voorzitter van de Sportvereniging Oeverzwaluwen te Koudum;
- was 2 jaar mede-organisator van de oriëntatieritten tijdens de feestweek van Koudum;
- is sinds 2007 lid van het Regionaal College voor het Opzicht Friesland;
- was 5 jaar bestuurslid van de Stichting Kantoor der Kerkelijke Administratie-Kerkelijke goederen (KKA-KKG) te Amersfoort;
- was 4 jaar voorzitter van de Stichting Speciaal Christelijk Basisonderwijs SBO de Súdwester te Sneek;
- is sinds 2013 voorzitter en initiator van de samenvoeging van de christelijke en openbare basisschool te Koudum;
- is sinds 2014 interim-voorzitter Kerkelijk Bureau Protestantse Gemeente te Leeuwarden;
- sinds 2012 colomnist van de Leeuwarder Courant.


Mevrouw Corneliske (Corry) Boschma-van der Valk uit Hindeloopen.
Mevrouw Boschma-van der Valk is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Geboortedatum mevrouw Boschma-van der Valk: 6 oktober 1930.

Aanvullende informatie over mevrouw C. Boschma-van der Valk:
- was 34 jaar bestuurslid van de Hervormde Vrouwenvereniging ‘Wees een zegen’ te Hindeloopen;
- is initiatiefnemer en sinds 1970 vrijwilligster bij de jaarlijkse rommelmarkt in de zomermaanden in Hindeloopen;
- was 30 jaar vrijwilligster bij de Protestantse Gemeente Hindeloopen en verzorgt o.a. wekelijks de zgn. ‘bloemengroet’ voor gemeenteleden;
- was 22 jaar vrijwilligster, o.a. bestuurslid, bij de Vereniging van Invaliden door Eendracht verbonden te Sneek en omstreken;
- was 8 jaar ouderling van de Protestantse Gemeente Hindeloopen;
- vervoerde 20 jaar bewoners van verzorgingshuizen in de regio naar familie of kennissen;
- was 10 jaar bezoekmedewerkster bij de Zonnebloem, afdeling Workum;
- is sinds 1997 vrijwilligster bij de Protestantse Gemeente Hindeloopen, o.a. preekvoorziener;
- was 7 jaar collectecontactpersoon bij de Nederlandse Hartstichting.

De heer Siebren Sjoerd Reitsma uit Workum.
De heer Reitsma is bij Koninklijk besluit benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Geboortedatum heer Reitsma: 29 september 1946.

Aanvullende informatie over de heer S.S. Reitsma:
- was 11 jaar voorzitter van de basisschool Bantega;
- was 20 jaar (vice)voorzitter van de afdeling Wűnseradiel van de Chr. Boeren- en Tuindersbond. Lid vakgroep Melkveehouderij Friesland/Flevoland;
- was 6 jaar lid van het Waterschap Lemsterland en Waterschap Friesland;
- was 4 jaar lid Commissie van Beheer Prot. Kerk gemeente Makkum;
- was medeoprichter en voorzitter (6 jaar) Ver. Kuststripe Wűnseradiel-Súd Beleid ganzen gedooggebied;
- was 9 jaar raadslid van de voormalige gemeente Wűnseradiel;
- was 9 jaar lid van de ledenraad van de zuivelcoöperatie DOC Kaas te Hoogeveen;
- was 7 jaar voorzitter van vakgroep Melkveehouderij van de LTO Noord;
- was 6 jaar bestuurslid van het Productschap Zuivel te Zoetermeer, vertegenwoordiger namens LTO Nederland;
- was 6 jaar lid van landelijke vakgroep Melkveehouderij van de LTO;
- sinds 2011 ambassadeur/contactpersoon CDA afdeling Súdwest-Fryslân.

De heer Harmen (Harm) Rozenberg uit Sneek.
De heer Rozenberg is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Geboortedatum heer Rozenberg: 24 juni 1939.

Aanvullende informatie over de heer H. Rozenberg:
- was 4 jaar organisator van knutselmiddagen bij de Stichting Jeugdhaven;
- was 2 jaar bestuurslid van de Wijkvereniging Lemmerweg West te Sneek;
- is sinds 1988 vrijwilliger bij de Stichting Sneek Promotion. O.a. medeoprichter muziekpodium Leeuwenbrug te Sneek en was (mede)organisator van het jaarlijkse Shantyfestival te Sneek;
- is sinds 1989 lid van de Vlootschouwcommissie te Sneek;
- medeoprichter en 16 jaar voorzitter van het Shantykoor Rolling Home te Sneek;
- sinds 2001 vrijwilliger (rondleider) bij het Fries Scheepvaart Museum te Sneek;
- sinds 2003 stadsgids te Sneek;
- initiatiefnemer en was 5 jaar deelnemer aan het fotodigitaliseringsproject van de voormalige gemeente Sneek, nu Súdwest-Fryslân;
- was 3 jaar vrijwilliger bij de Stichting Opkikker (verzorgt ‘opkikkerdagen’ voor kinderen met een langdurige ziekte;
- was lid van de Commissie 400 jaar Waterpoort te Sneek (2012-2013).


Mevrouw Trijntje (Trienke) Visser-Kuperus uit Sneek.
Mevrouw Visser-Kuperus is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Geboortedatum mevrouw Visser-Kuperus: 29 maart 1940.

Aanvullende informatie over mevrouw T. Visser-Kuperus:
- vanaf 1974 actief lid van het Sneeker Cantatekoor, is bestuurslid, verzorgt kantinedienst en lief- en leedcommissie;
- vervulde 15 jaar diverse functies bij de Gereformeerde kerk in Sneek, ouderling, diaken en lid beroepingscommissie;
- is sinds 1984 vrijwilliger bij de Bloedbank Sneek en verzorgt de catering;
- was 9 jaar vrijwilliger bij de Bazar, Veiling en Rommelmarkt van de Protestantse Gemeente Sneek;
- is sinds 1999 vrijwilliger bij de Club de Pétanque La Boule au But te Sneek;
- is sinds 1999 vrijwilliger bij het winkeltje van het Zorgcentrum Dr. Wumkeshűs te Sneek;
- is sinds 2003 penningmeester van de Cantorij Instemming van de Protestantse Gemeente Sneek;
- is sinds 2007 wijkhoofd van de KWF Kankerbestrijding.De heer Sijmen Johannes (Sijmen) Wijbenga uit Sneek.
De heer Wijbenga is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Geboortedatum de heer Wijbenga: 8 april 1942.

Aanvullende informatie over de heer S.J. Wijbenga:
- was 10 jaar lid van de Winkeliersvereniging DBS (Dijkstraat, Bargefenne en Skilwyk) in Bolsward;
- was 4 jaar bestuurslid/voorzitter van DOKA (Door Onderlinge Kracht Acties) in Bolsward;
- medeoprichter van de Korfbalvereniging Westergo in Bolsward;
- was 8 jaar trainer en coach van de A-junioren van de Korfbalvereniging in Bolsward;
- was 4 jaar bestuurslid/voorzitter van Paardensportvereniging De Hanzeruiters te Bolsward;
- vervulde 24 jaar meerdere bestuursfuncties bij Suffolk Schapen Stamboek Nederland;
- is sinds 1999 betrokken bij de VVD fractie, eerst als schaduwfractielid, commissielid en van 2003-2014 raadslid bij de voormalige gemeente Sneek, later Súdwest-Fryslân;
- sinds 2010 lid van de Tuincommissie van de Volkstuinvereniging Nut en Genoegen in Sneek.

De heer Yke Pieter Yska uit Bolsward.
De heer Yska is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Geboortedatum de heer Yska: 31 maart 1946.

Aanvullende informatie over de heer Yska:
- was 25 jaar secretaris van de Commissie Bedrijfskaatsen Bolsward;
- was 9 jaar penningmeester van het College van Diakenen van de Nederlandse Hervormde Gemeente Bolsward;
- was 5 jaar bestuurslid van de Ver. Protestantse Christelijk Basisonderwijs in Bolsward;
- was 8 jaar bestuurslid en kaderlid van de CNV Publieke Zaak, regio Bolsward/Wűnseradiel;
- was 10 jaar schrijver van het clubblad en bestuurslid (secretaris) van de Lange Afstandlopers Bolsward (LAB);
- was 12 jaar ouderling-kerkrentmeester (scriba en penningmeester) van de Ned. Herv. Gemeente Bolsward. Lid van de restauratiecommissie t.b.v. de restauratie van de monumentale Martinikerk in Bolsward;
- vanaf 2004 suppoost en coördinator rondleidingen in de Martinikerk in Bolsward.

Mevrouw Piertje Uilkje (Pie) Zeilstra-Deinum uit Gaastmeer.
Mevrouw Zeilstra-Deinum is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Geboortedatum mevrouw Zeilstra-Deinum: 13 augustus 1951.

Aanvullende informatie over mevrouw Zeilstra-Deinum:
- was 25 jaar de organisator lotenverkoop Muziekvereniging Concordia Gaastmeer;
- was 6 jaar secretaris van de Jeugdvereniging ‘De Twasprong’ te Gaastmeer;
- is vanaf 1970 bestuurslid/secretaris van Muziekvereniging Concordia Gaastmeer;
- was 3 jaar bestuurslid van de Oranjevereniging in Gaastmeer;
- was 15 jaar secretaris van de Stichting ‘Us Doarpshűs’ te Gaastmeer en betrokken bij de verbouwing van het dorpshuis, tevens vrijwilliger in het beheer en de bediening;
- vanaf 1985 betrokken, initiator, penningmeester, redactielid en verzorger drukwerk van de dorpskrant ‘De Praatmar’ van Gaastmeer;
- was 7 jaar secretaris/voorzitter van de schoolcommissie van de Jenaplanschool ‘Mids de Marren’ te Gaastmeer;
- was 3 jaar bestuurslid van de Oranjevereniging Gaastmeer;
- sinds 2002 secretaris van het College van Kerkrentmeesters van de Prot. Gemeente ‘De Gaastmar’;
- sinds 2002 bestuurslid van de Federatie voor Muziek- en Zangverenigingen (FeMuZa) in de gemeente Súdwest-Fryslân.