dagboek > overzicht
Dagboek augustus 2017Bekiek hele maand 
 
28 augustus om 16:52
 
Nij boek fan Philippus Breuker: Brekizers fan de foarútgong

Snits- Kommende sneontemiddei sil in nij boek fan Phillippus Breuker oanbean wurde yn Theater Sneek. De titel fan it boek is: Brekizers fan de foarútgong

Njoggentjinde-ieuske doarpsselskippen tsjinnen net inkeld it folksfermeits. Dat lit de nijste stúdzje fan Philippus Breuker, nei it maatskiplik effekt fan nut-en-nochtselskippen op it Fryske doarpslibben, sjen.

As trefpunten fan de liberale boargerij koene de selskippen har modernisearringsidee ferspriede en de macht fan de tsjerke brekke. Doarpsselskippen wiene brekizers fan foarútgong. Oer de aard en funksje fan doarpsselskippen, en dęrűnder lęsselskipen, yn de twadde helte fan de njoggentjinde ieu is net folle bekend. Doarpskultuer waard wol sjoen as folksskriuwerij, net nijsgjirrich foar űndersyk, en de ferfrysking fan it doarpslibben is faak taskreaun oan it Selskip 1844, hoewol’t dat amper kriten hie op doarpen.

It grutste obstakel foar literatuerwittenskippers en lokale/regionale skiedkundigen lykas Breuker, wie lykwols dat de selskippen libben yn de doarpsmienskip en net nei bűten kamen. Mar ferline jier lei in bűtenwenstich tafal de hannel en wannel fan in lęsselskip bleat.

De hiele neilittenskip ynbegrepen de bibleteek, dęr’t bűten de famylje gjin minske it bestean fan wist, fan de spilfiguer fan it Boazumer lęsselskip Vriendenkring, Auke Ykema, kaam boppe wetter yn Brussel. De fynst makket it net allinne mooglik om út de lęslisten en foardrachtprogramma’s ôf te lieden wat de leden fan Vriendenkring dwaande hold, hoe’t har maatskiplike opfettingen evoluearren en hoe’t hja har progressive fisys, lykas oer goed űnderwiis, uteren. Ek jout de útwikseling tusken selskippen ynsjoch yn har kulturele en politike posysje yn it doarpslibben en foar de tsjerke oer. Bliken docht “dat Vriendenkring yndied partij wie yn de groeiende fersuiling”, en wol as frijsinnige pylder. Boppedat, om’t Auke Ykema syn libben lang skreaun hat—mar nea publisearre—en al syn manuskripten bewarre bleaun binne, skoddet de űntdekking ús begryp op fan de foarming fan de iere Fryske skriuwer.

De blomlęzing omfettet teksten dy’t represintatyf binne foar wat Vriendenkring op syn winterjűnen brocht. Tusken de romantyk fan J.H. Regenbogen, de historisearjende oanpak fan Sjirk van der Burg en de doarpsferhalen oer Boalsert, Snits, Drylts, de hiele Himdyk, Westhim/Blauhűs, Boazum, Skearnegoutum en Britswert, falt Ykema syn autentike styl fan maatskippijkrityk op. Ykema is skerp en humoristysk mar nea riskant radikaal: “lit ús betinke dat men troch skimpen en smelle praatsjes de dingen wol slimmer, mar net better makket, as men de kręft net hat om se te ferhelpen.”

Auteur: Philippus Breuker
Titel: Brekizers fan de foarútgong
Undertitel: Nut en nocht op doarpen yn de twadde helte fan de njoggentjinde ieu
Utjouwer: Grotesk, Amsterdam, augustus 2017 ISBN: 978 90 825762 3 8
Priis: € 19,50