dagboek > overzicht
Dagboek jny 2010Bekiek hele maand 
 
15 jny om 18:58
 
Fandaach is de literatuur de baas !

Dichter Elmar Kuiper

Su as gister al beloofd, fandaach mar wear is andacht foar de literatuur op dit weblog. Onder ut motto ik sken dus ik bestaan, sken ik regelmatech artikels en stukjes naar kollega-skrievers en webloggers. Oulopen saterdach ston in ut Friesch Dagblad un resnsy fan K. de Jong Ozn. Over ut laaste werk fan de dichters Elmar Kuiper en Tsead Bruinja. Met beide mannen hew ik su nou en dan e-mailkontakt. Ik stuurde de bespreking fan De Jong naar Elmar en Tsead, su bink nou?! Onder de kop Moderniteit en verstaanbaarheid bespreekt De Jong de bundels Hechtzwaluwen fan Kuiper en Overwoekerd fan Bruinja. Tsead plaatst ut FD-stuk op syn site en geeft der kort kommentaar op. Elmar gaat op un andere manier met de resnsy om, hij geeft un potise reaksy. Kreatyf as y is. Ik hew fan Elmar toestemming kregen om dizze potise reaksys hier op myn site te plaatsen. Ik sitear earst wat De Jong over ut werk fan Kuiper skrieft en drna de reaksy fan de dichter.

Elmar Kuiper ( 1969, Sneek ) woont in Huins en werkt als beeldend kunstenaar en dichter. Hij dichtte aanvankelijk in het Fries, debuteerde in 2004 met Hertbyt kreeg ook Friese prijzen. Dit jaar kwam zijn eerste bundel in het Nederlands uit: Hechtzwaluwen . Ik begon te lezen en kwam onder andere dit gedicht tegen:

Afbraak

Er is een land van louter licht.
De gekamde schaamhaar is van Kaukasische oorsprong.
Aan een houtsplinter zit een grijpbare punt.
Het kaan geen kwaad als ik je toewuif met open armen.
Help me.
Er lopen maanmannen over mijn erf
die nooit uitgeput raken, herinneringen
ruimen en ruimen.


Ik kreeg wel een enkel aanknopingspunt. Met name bij de eerste regel, het begin van gezang 290 uit het Liedboek der kerken . Dan komt al een hele wereld je tegemoet. Maar dan verder? Volgens een toelichting gaat de bundel onder meer over de bezielde relatie tussen vader en een zoon. Waarbij het perspectief steeds verspringt en er flitsend-associatieve beelden zijn. Ik probeer verbanden te leggen, maar moet dat misschien helemaal niet doen, want het lukt mij vaak niet. Hier zal voor sommigen misschien de kracht, voor anderen de zwakte van deze pozie liggen. Waarbij ik toch nog steeds overeind houd dat gedichten bedoeld zouden moeten zijn om te communiceren. Ik kwam wel treffende belden tegen. Maar soms ook buitenissige, gewichtig lijkende maar uit de band springende moderniteiten, die eigenlijk niets voorstellen. Kuiper deelt met nogal wat collegas soms een gebrek aan zelfkritiek, juist op dit punt. Het is hier en daar interessante pozie, waar ik echter weinig mee kan. Ook omdat de horizon, als het er op aan komt, eigenlijk heel dichtbij is. In feite een kleine wereld.

Tt sufer de resnsy fan K. de Jong Ozn. En dan nou de mailerij tussen Elmar en mij, dyt ik hier in syn hele hear & fear overnim:

Mail 1 ( hvdv )

Har Elmar,

Pake Kuiper lies snder twivel it Friesch Dagblad, mar oft syn pakesizzer Elmar dat no safolle jieren letter noch docht is mar de fraach.
As fervent Sneons Petiele lzer stjoer ik dy it besprek dat K. de Jong Ozn. juster yn it FD stean hie. De kop fan it artikel wie Moderniteit en verstaanbaarheid. Ik ha dy kop der by weiknipt om't it oars net op'e scan koe.

H dochst de groetnis ek even oan jim mem?!

fr. gr. Henk van der Veer

Antwoard op Mail 1 ( fan Elmar )

Ha dy Henk,

Sil de groetnis oerbringe. Tank foar it opstjoeren. Earliksein kin ik net safolle wurde mei dit besprek.

Hertliks,

Elmar

Mail 2 ( hvdv )

Is ek net sa wichtich je, De Jong docht syn bst en komt ta in syn konklzje. Is in lde man dy't yn suver archys Hollaans skriuwt.

No go on!

fr.gr.

Henk

Antwoard op mail 2 ( fan Elmar )

Ha Henk,

Dochs hat er yn de kearn wol gelyk.

Hjirby in reaksje:

petear nder de stjerren


ik krige inkeld ris in oanknopingspunt
benammen by de earste rigel
dan komt de hiele wrld jin yn e mjitte
mar ik kin der net safolle mei
as it der op oan komt is de kime tichtby
it perspektyf hieltyd wer oars
ik kin der neat mei
nee it slagget my net

ik kaam wol oandwaanlike bylden tsjin
sa as in stien dyt praat
in byljende hn op in geitewollen sokkel
in man fan rubber mei ekstereagen
mar troch de bank nommen hat er
fierste min selskrityk ik bedoel
de skriuwer mei syn twrydske gewichtich
lykjende mar bten de stokken
springende moderniteiten
it stelt gjin kloat foar

ik besykje ferbannen te lizzen
mar moat dat eins net dwaan
we libje no yn in tiid
dat orizjinaliteit hast in twang is
fernijing is drby de eask
der binne ek skriuwers dyt wol
in konkrete boadskip oerbringe
ek ik wol thlde dat fersen
benammen ornearre binne
om te kommunisearjen

sak al sei
ik kin der net safolle mei
dizze wrld is feitliks hiel lyts
de skriuwer wol ynteressant wze
ja kuiper ik ha it oer dy
ik krige inkeld ris in oanknopingspunt
benammen by de earste rigel


Mail 3 ( hvdv )


Moaie reaksje Elmar. Mei ik dit brke foar op myn weblog, soe ik hiel aardich fine!

fr.gr.

Henk

Antwoard op mail 3 ( Elmar )

Ha henk,

Ja hear, dat mei!

Ik ha de pik net op him yn mar woe dochs even in reaksje weromskriuwe. Wat my benammen fassinearret is de tspraak dat poezy kommunisearje moat. Fansels bin ik it der folslein mei iens. Mar wat is dat kommunisearjen eins? Begryplik skriuwe? Ik kom der net t.

No sa,

ik skriuw noch in fers mar dat keallet wat swierder. Ik leau wol dat ik it fers opnim yn myn nije bondel. It soe net ferkeard wze dat ik de boarne even neam.

hertliks,

Elmar

Mail 4 ( fan Elmar )

Har Henk,

Ik stuur su noch een...

elmar


Antwoard op mail 4 ( hvdv )

Fyn ut bst, kan der wear un moai blogje fan make, wrbij't ik beiden recht don: besprekker en dichter.

fr.gr.

Henk

Mail 5 ( Elmar )

Bin eins best wel blid met sun bespreking. Dou sist wel wat it opsmyt an materiaal!
Dit is ut tweede terugskrif fers


petear yn e greide

dit is oare kost
it bestrykt in breed terrein
it hat gjin stikeltried om tsjin oan te pisjen
mar in sleat as natuerlike fskieding
kinst de wurden gewoan benei komme
in sin rint hjir net as in bline hazze foar dy t
mar wachtet geduldich yn har leger

sa heart it
kinst samar oanlizze
der is tiid by de rs
de buks docht it wurk
gewoan

aardich no
it is dyn spinpoatsjende bist
dyn bloedsje dyn nuetsje
de geast moat it liif noch ferlitte
it liif skokt sa estetysk nei
mar dat is gjin punt

serieus
it bist is in breakdancer op it gers
gauris in suertsje ritich en net konvinsjoneel
in panykskopper mar by alle sprongen
dochs fersteanber

it is it swevende
elemint nei de kgel
acht kear in salto foaroer
ja kuiper dit is oerjefte

hurd hurd
rin der hinne en sjoch
foar de aardichheid ris nei dat
gleie each
it nimt it hielal yn
it sjocht dwers troch dy hinne
kostlik sat it leit te skokskouderjen
pak it beet wurden floeie har
ta de earen t

it libben duorret en duorret
mar de tgl hld fansels op
ik bin hiel earlik
hoe komt it as in sin
har weromlkt tusken de griene rgen
as in rngear protsje
genedich wachtet op
har klinyske kuiper?Mail 6 ( hvdv )


Dou skriefst prachtege pozy, heel anders as ik befoarbeld. Mar dat fyn ik nou su aardech dat bonte pozyboeket as tlaatklep. Man wat is dat tch moai. Mut dyn nieuwe bundel nch anskaffe, mar ja ik mut altyd sufeul.

Ut leven brst Elmar, ut brst jonge! Ondertussen wil ik alle WK wedstiden ok nch sien. Gyn god idee.

fr.gr.

Henk


Antwoard op mail 6 ( Elmar )

beste henk,

sa is it mar krekt. hoe bonter hoe beter/moaier. it leven brst! dag in dag t!

gr

elmar