dagboek > overzicht
Dagboek april 2017Bekiek hele maand 
 
26 april om 14:07
 
Vijftien lintjes in SWF

Sneek -De jaarlijkse Lintjesregen heeft in Súdwest-Fryslân geleid tot vijftien Koninklijke onderscheidingen. Burgemeester drs. Hayo Apotheker vanochtend in de Martinikerk in Sneek de onderscheidingen uit aan veertien inwoners. De vijftiende gedecoreerde krijgt de onderscheiding op een later moment. Hij was verhinderd naar Sneek te komen.

Op de foto van links naar rechts, op de eerste rij:

Mevrouw G. Muurling-Buist, de heer J. Jongstra, mevrouw J. Jongstra-de Jong, mevrouw J. Kole, mevrouw E.R.W. Schoneveld, mevrouw R. Dijkstra-Abma en de heer H. Bakker.

Op de achterste rij:
De heer N.P. Teerenstra, mevrouw A.A. Stienstra-Fopma, de heer G. van der Leeuw, burgemeester H. Apotheker, de heer T. Jansen, mevrouw G.C. Hendriks-Pijnacker, de heer P. Dijkstra en de heer L. Baarda.

Enkele opvallende zaken die in tegenspraak zijn met eerdere berichten in de media. Die hebben bericht over een teruglopend aantal Koninklijke Onderscheidingen. In de gemeente Súdwest-Fryslân is dat niet het geval. Daar worden dit jaar vijftien lintjes uitgereikt tegen twaalf vorig jaar. Daarnaast is de gemiddelde leeftijd van de gedecoreerden is lager dan het landelijke beeld: hier 64 jaar, landelijk al een aantal jaren tussen de 70 en 72 jaar. Onder de gedecoreerden is een echtpaar. De verhouding tussen en man en vrouw is nagenoeg gelijk. Eén inwoner wordt onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

De gedecoreerden zijn, in alfabetische volgorde:

De heer Lolle Baarda uit Burgwerd

De heer Baarda is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Geboortedatum heer Baarda: 9 juni 1964.
Aanvullende informatie:
 Vanaf 1995 vrijwillig (dorps)historicus van de dorpen Burgwerd en Hichtum. Verricht onderzoek naar de geschiedenis van (de inwoners van) de dorpen Burgwerd en Hichtum. Gevonden informatie wordt op eigen website (burgwerd-hichum.nl) gepubliceerd, bewerkt en bijgehouden. Is auteur van het boek ‘Van Borghwarth tot Burgwerd’ (2006).
 Was 5 jaar (1999-2004) bestuurslid van Vereniging Dorpsbelang Burgwerd;
 Was 10 jaar (2005-2015) eindredacteur van het dorpsblad ‘Op ‘e Hichte’. Heeft een eigen rubriek in het dorpsblad genaamd ‘de oude doos’.

De heer Homme Bakker uit Heeg

De heer Bakker is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Geboortedatum de heer Bakker: 25 oktober 1955.
Aanvullende informatie:
 is sinds 1967 lid en vanaf 1977 betrokken bij Muziekkorps CMV Crescendo in Heeg en bekleedt/bekleedde de volgende functies:
 was van 1977 tot 1985 secretaris;
 vanaf 1979 jeugdcoördinator;
 vanaf 1985 coördinator van de inzameling van het oud papier;
 vanaf 1991 instrumentenbeheerder;
 vanaf 1991 coördinator van de optredens van CMV Crescendo o.a. tijdens kerkdiensten;
 van 1990-2015 organisator van jeugdkorpsfestivals n de regio;
 van 1996-2001 lid/voorzitter van de medezeggenschapsraad van basisschool ‘It Wrâldfinster’ in Heeg;
 van 2005-2008 en vanaf 2013 ouderling PKN gemeente Heeg.

De heer Pieter Dijkstra uit Bolsward

De heer Dijkstra is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Geboortedatum de heer Dijkstra: 10 februari 1946.

Aanvullende informatie:
 was 4 jaar (1969-1973) (wedstrijd)secretaris van Voetbalvereniging Nijland;
 is 40 jaar (1976 tot heden) boekhouder/penningmeester van Stichting Kristlik Frysk Folksboek en van de ‘Fleanende Krie’;
 was 8 jaar (1977-1985) voetbalscheidsrechter (KNVB);
 was 19 jaar (1977-1996) militair bij korps Nationale Reserve;
 was 12 jaar (1980-1992) secretaris van schoolbestuur Vereniging Protestants Christelijk Basisonderwijs in Bolsward;
 was 21 jaar (1980-2001) secretaris van de ARP, later het CDA;
 was lid (1989-1992) en scriba (1995-2000 en van 2004-2008) en voorzitter College Kerkrentmeesters (2013- heden) van de Kerkenraad van de Gasthuiskerk in Bolsward;
 was van 1995-2000 vrijwilliger bij een ontwikkelingsproject in de Dominicaanse Republiek;
 is sinds 2002 lid van de gemeenteraad van de voormalige gemeente Bolsward en sinds 2011 tot heden van de gemeente Súdwest-Fryslân;
 was 6 jaar (2009-2015) coördinator van de vakantieweek voor mindervaliden in Lunteren;
 Is sinds 2011 vrijwilliger bij Zorggroep Patyna, locatie Bloemkamp in Bolsward.

Mevrouw Roelie Dijkstra-Abma uit Raerd

Mevrouw Dijkstra-Abma is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Geboortedatum mevrouw Dijkstra-Abma: 2 juni 1949.
Aanvullende informatie:
 is vanaf 1967 organist bij de PKN-gemeente De Lege Geaën;
 vanaf 1992 contactpersoon en vrijwilliger bij het Nederlandse Rode Kruis, afdeling MidFriesland;
 vanaf 1997 organist bij de PKN gemeente De Slachsang (Britswert, Wiuwert en Easterwierrum);
 vanaf 2000 vrijwilliger bij het Doarpshűs ‘De Trijesprong’ in Raerd;
 sinds 2004 vrijwilliger tijdens vakantie- en recreatieprojecten van De Zonnebloem.

Mevrouw Gerritje Cornelia (Gerrie) Hendriks-Pijnacker uit Sneek

Mevrouw Hendriks-Pijnacker is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Geboortedatum mevrouw Hendriks-Pijnacker: 3 februari 1950.
Aanvullende informatie:
 was 14 jaar (1987-2001) lid van de Commissie Hulp aan Oost Europa;
 was 18 jaar vrijwilligster bij Patyna, locatie Ielânen in Sneek;
 sinds 1992 vrijwilligster bij de Baptisten gemeente Sneek, bestuurslid van het Vrouwennetwerk en medeorganisator van fancy fairs en koster bij rouw-en trouwdiensten;
 sinds 2001 vrijwilligster bij Hospice De Kime in Sneek;
 Sinds 2003 mantelzorger.

De heer Taeke Jansen uit Sneek

De heer Jansen is bij Koninklijk besluit benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Geboortedatum de heer Jansen: 26 juni 1933
Aanvullende informatie:
 was 5 jaar (1989-1994) voorzitter van de Ned. Bond voor Timmerfabrieken, afd. Noord;
 was 5 jaar (1989-1994) lid van het hoofdbestuur en 10 jaar (1994-2004) voorzitter van de Nederlandse Bond voor Timmerfabrieken;
 was 10 jaar bestuurslid en vice-voorzitter van Centrum Hout; betrokken bij het Tropisch Houtconvenant ter bevordering van het gebruik van duurzaam hout. Bestuurslid van Stichting Keurhout (uitgifte duurzaamheidscertificaten);
 verzorgt vanaf 1993 het ouderen pastoraat van de PKN gemeente Sneek in de Parkflat in Sneek;
 was 13 jaar (1994-2017) lid van de Raad van Advies van het Samenwerkingsverband Praktijkopleiding Timmerindustrie Friesland;
 was 10 jaar (2000-2012) voorzitter van het Sneeker Cantatekoor;
 was 10 jaar (2001-2011) vrijwillig adviseur bij Hamilton Bright, een jonge startende onderneming;
 is vanaf 2016 voorzitter van de pr-commissie van de Vrijmetselaarsloge in Sneek

Echtpaar Jongstra- de Jong uit Bolsward

De heer Jan Jongstra

De heer Jongstra is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Geboortedatum de heer Jongstra: 8 april 1961
Aanvullende informatie:
 is vanaf 1991 betrokken bij Muziek- en Showband Hollandia in Bolsward;
 haalt wekelijks het oud papier op en organiseert 2 x per jaar de oud-ijzer actie. Hij verzorgt wekelijks het onderhoud van het clubgebouw en zorgt voor de inkopen;
 coördineert de PR, onderhoud contacten, coördineert aanvragen bij optredens en is aanwezig bij de vergaderingen van de Nationale Muziekbond;
 was 10 jaar (1991-2001) vrijwilliger bij de Chr. Basisschool de Bron in Bolsward. Hielp actief bij het maken van de plannen en het bouwen van de praalwagen tijdens de jaarlijkse Heamielfeesten;
 sinds 1998 vrijwilliger en voorzitter van Biljartvereniging ’t Trapke in Bolsward;
 was 4 jaar (2001-2005) actief als hulpsinterklaas en vrijwilliger bij evenementen van buurtvereniging Plan Noord II.

Mevrouw Johanna Jongstra-de Jong uit Bolsward

Mevrouw Jongstra-de Jong is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Geboortedatum mevrouw Jongstra-de Jong: 31 juli 1964
Aanvullende informatie:
 is vanaf 1998 betrokken bij Muziek- en Showband Hollandia in Bolsward. Vaste begeleidster van de majorettes en colorguards (1998-2014). Ontwierp uniformen en verzorgde de instrumenten. Is lid van de beleidscommissie. Helpt bij het wekelijks inzamelen van het oud papier en zorgt voor de jaarlijkse onderhoudsbeurt van het clubgebouw;
 was van 2008-2010 secretaris en is sinds 2010 voorzitter van Muziek-en Showband Hollandia in Bolsward;
 sinds 1998 vrijwilligster bij Biljartvereniging ’t Trapke – verzorgt de bardiensten.

Mevrouw Adriana Catharina (Janny) Kole uit Bolsward

Mevrouw Kole is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Geboortedatum mevrouw Kole: 26 juli 1960
Aanvullende informatie:
 vanaf 1986 coördinator en collectant voor Jantje Beton, afdeling Bolsward;
 van 1990-2015 collectant en coördinator voor het Longfonds, wijk Noord II in Bolsward;
 vanaf 1992 bestuurslid, penningmeester en momenteel secretaris/voorzitter Buurt- en Speeltuinvereniging Plan Noord II in Bolsward. Participeert in verschillende projecten. Nam initiatief voor gezamenlijk activiteiten met woon-zorgcentrum It Heechhout (Patyna);
 vanaf 2003 vrijwilligster bij Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland.

De heer Jan Koster uit Hemelum (Wordt op een andere datum uitgereikt)

De heer Koster is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Geboortedatum de heer Koster: 8 juni 1947.
Aanvullende informatie:
 Was bestuurslid en voorzitter (1986-1995) van Dorpsbelang Hemelum;
 In 1987 initiatiefnemer van de bouw van een nieuwe haven te Hemelum, oprichter secretaris (1987-2008) en voorzitter (2008 tot heden) van Watersportvereniging de Swaeikom te Hemelum;
 Vanaf 1993 medeoprichter (secretaris 1993-1997) en voorzitter (2006-2009) en vrijwilliger (barmedewerker) bij doarpshűs ‘De Begine’ in Hemelum;
 is sinds 2003 lid van de reüniecommissie Hemelum;
 is sinds 2004 actief lid en voorzitter (sinds 2005) van Uitvaartvereniging De Laatste Eer in Hemelum;
 Van 2008-2010 bemiddelaar bij de opbouw Multifunctioneel Centrum De Beijer te Rinsumageest;
Was 5 jaar (2009-2014) raadslid van de FNP (Frysk Nasjonale Partij) in de voormalige gemeente Nijefurd en van 2011-2014 bij de gemeente Súdwest-Fryslân.

De heer Gerrit van der Leeuw uit Tersoal

De heer Van der Leeuw is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Geboortedatum heer Van der Leeuw: 26 januari 1968.
Aanvullende informatie:
 was 33 (1982-2015) jaar vrijwilliger bij korfbalclub ‘De Lege Geaën’;
 is sinds 1990 vrijwilliger en penningmeester van de IJsclub ‘Adam en Atze’ te Tersoal;
 is sinds 1991 vrijwilliger en actief lid (toneelspeler) van de toneelvereniging ‘de Twa Doarpen Tersoal en Sibrandabuorren’;
 is sinds 1993 vrijwilliger bij het dorpshuis ‘de Tuolle’ te Tersoal; o.a. vaste presentator bij diverse activiteiten;
 is sinds 1996 vrijwilliger en bestuurslid (1996-2007) van de kaatsvereniging ‘De Lege Geaën’;
 is sinds 1996 vrijwilliger bij het dorpsfeest ‘Fan Feest Wis’ te Tersoal;
 vervult sinds 2001 diverse functies bij de PKN gemeente ‘De Lege Geaën’, (jeugd) diaken en actief speler bij diverse musicals, Mozes, Jona en Ruth;
 is sinds 2001 vrijwilliger en organisator (presentator en wedstrijdleider) van het ‘Preamke skowen’;
 is sinds 2006 medeorganisator en secretaris van de Survivalcommissie te Tersoal;
 sinds 2011 vrijwilliger bij zalencentrum ‘Het Centrum’ van de Gasthuiskerk in Bolsward; was medespeler van de musicals Mozes en Ruth in Bolsward;
 vrijwilliger bij Stichting Aaipop in Nijland, bij Stichting Dorpshuis in Scharnegoutum en actief bij de Elfstedenfietstocht in Bolsward.

Mevrouw Geeske Muurling-Buist uit Sneek

Mevrouw Muurling-Buist is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Geboortedatum mevrouw Muurling-Buist: 19 april 1943.
Aanvullende informatie:
 was 25 jaar (1961-1986) leidster van de meisjesvereniging van de Chr. Gereformeerde kerk in Sneek;
 medeoprichter (1980), vrijwilligster en bestuurslid (2000-2008), van wijkvereniging de Hen, later wijkvereniging Zwette Noord Oosthoek en verzorgde de wijkkrant;
 was 14 jaar (1988-2002) ondersteuner van de leiding van de kookgroep van de zomerkampen van Scouting Burmania uit Leeuwarden;
 is sinds 2005 vrijwilligster bij Patyna, locatie Dr. Wumkeshűs in Sneek;
 is sinds 2013 vrijwilligster bij Patyna, locatie de Ielânen in Sneek.

Mevrouw Emmy Reina Willy (Emmy) Schoneveld uit IJlst

Mevrouw Schoneveld is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Geboortedatum mevrouw Schoneveld: 29 juli 1953.
Aanvullende informatie:
 is sinds 1979 vrijwilligster bij Stichting EHBO te Sneek;
 is sinds 1985 vrijwilligster bij de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden;
 is sinds 1985 vrijwilligster bij Patyna, locatie Nij Stapert in Wommels;
 is sinds 2001 vrijwilligster en secretaris bij muziekgroep de Spilbrekers in Sneek;
 is sinds 2005 medeoprichter en secretaris van de Fietsersbond Súdwest-Fryslân.
Mevrouw Anna Akke (Anna) Stienstra-Fopma uit Bolsward.
Mevrouw Stienstra-Fopma is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Geboortedatum mevrouw Stienstra-Fopma: 12 oktober 1947.
Aanvullende informatie:
 is sinds 1987 vrijwilligster bij Patyna, locatie Bloemkamp in Bolsward; actief bij het volksdansen en brengt bewoners naar de zondagse kerkdiensten;
 is sinds 1988 vrijwilligster bij Patyna, locatie It Menniste Skil in Bolsward; actief bij de maandelijkse bingomiddag;
 is sinds 1990 bestuurslid bij ‘De Zonnebloem’. Afdeling Bolsward;
 is sinds 1993 vrijwilligster bij de RK parochie in Bolsward; verzorgt schoonmaakwerkzaamheden en bezoekt zieken en ouderen uit de parochie;
 is sinds 1996 vrijwilligster bij het Katholieke Vrouwen Gilde, afdeling Bolsward. Heeft diverse bestuursfuncties vervuld;
 was van 2001-2012 mantelzorger voor buren en familie.

De heer Nicolaas Petrus (Klaas) Teerenstra uit Heeg

De heer Teerenstra is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Geboortedatum heer Teerenstra: 11 februari 1942
Aanvullende informatie:
 Sinds 1985 voorzitter/secretaris en decorbouwer van toneelvereniging ‘De Sminkdoaze’ in Heeg;
 Sinds 1988 vrijwilliger en lector van de St. Antoniusparochie, locatie St. Josephkerk in Heeg. Verricht tevens onderhoudswerkzaamheden in en om de kerk en verleent hand- en spandiensten voor de jaarlijkse Jozefmarkt;
 Sinds 2003 onderhoudsvrijwilliger bij MFC ‘It Heechhűs’ in Heeg;
 Sinds 2003 drager bij Uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’ in Heeg;
 Sinds 2003 vrijwilliger bij de Stichting ‘De Sylboade’ (dorpskrant) in Heeg.